Exodus 24

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Neeni, Aarooni, Nadaabi Abiihinne Israa7eelappe laappun tammu asaa halaqati GODAAKKO deriyaa huuphiyaa pude kiyite; kiyidi haahuwan goinnite. 2SHin Muusee, neeni nerkka taakko shiiqa; harati ta mati yooppona. Qassi asaikka nenaara pude kiyoppo" yaagiis. 3Yaagin Muusee yiidi, GODAA qaala ubbaanne a wogaa ubbaa asaayyo yootiis; yootin asai ubbai issi qaalan, "GODAI yootidobaa ubbaa nuuni oottana" yaagidosona. 4Muusee GODAI yootidobaa ubbaa xaafiis. Wonttetta gallassi maallado guuran denddidi, deriyaa xaphuwan yarshshiyoosaa gimbbiis. Gimbbidi Israa7eela asaa yaraa tammanne naa77aa sunttan, tammanne naa77u shuchchaa tuussaa essiis. 5I Israa7eelatuppe yelaga attumaasaa kiittin, eti biidi xuuggiyo yarshshuwaa shiishshidosona; qassi issippetettaa yarshshuwaassi mirggota GODAASSI yarshshidosona. 6Muusee suuttaappe baggaa ekkidi keriyan tigiis; attida bagga suuttaa i yarshshiyoosan caccafiis. 7Hegaappe guyyiyan Maachchaa Maxaafaa ekkidi, asaassi nabbabiis; nabbabin eti, "GODAI yootidobaa ubbaa nuuni oottana; nuuni azazettana" yaagidosona. 8Hegaappe guyyiyan Muusee he suuttaa ekkidi, asaa bolli caccafidi eta, "Be7ite, GODAI ha qaala ubban inttenaara wottido maachchaa suuttai hagaa" yaagiis. 9Muusee, Aarooni, Nadaabi, Abiihinne Israa7eela cimatuppe laappun tammai pude kiyidosona. 10Kiyidi Israa7eela Xoossaa be7idosona; a tohuwaappe garssaara saluwaadan geeyida sampperiyaa giyo phooliya shuchchaappe oosettidabaa milatiya wuige malabai de7ees. 11SHin Xoossai Israa7eela asaa halaqata woribeenna. Eti Xoossaa be7idosona; a sinttan miidosonanne uyidosona. 12GODAI Muusa, "Neeni taakko deriyaa pude haaya; haa taakko kiyada, hagan takka; yaatobare neeni eta tamaarissana mala, taani higgiyaanne azazuwaa xaafido masettida shuchchaa neeyyo immana" yaagiis. 13Hegaappe guyyiyan Muusee ba ashkkaraa Yaasuura baanau denddiis; Muusee Xoossaa deriyaa pude kiyiis. 14Israa7eela asaa halaqata i, "Nuuni inttekko simmanaashin hagan de7ishshite; Aarooninne Huuri hagan inttenaara de7oosona; yohoi de7iyo ooninne etakko bo" yaagiis. 15Muusee deriyaa pude kiyido wode, shaarai deriyaa kammiis. 16Qassi GODAA bonchchoi Siinaa Deriyaa bollan uttiis; he shaarai usuppun gallassaa maayiis; laappuntta gallassan he shaaraa giddoppe GODAI Muusa xeesiis. 17Israa7eelatuyyo GODAA bonchchoi deriyaa huuphiyan xuuggiya tama malatidi beettiis. 18Hegaappe guyyiyan Muusee he shaaraa giddo gelidi, deriyaa pude kiyiis; kiyidi deriyaa huuphiyan oitamu gallassaanne oitamu qammaa takkiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\