Exodus 26

1"Qassi liiqo liinuwaappenne salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappe dadettida tammu magalashotuppe Xoossaa Dunkkaaniyaa giigissa. He magalashotu bolli bollaara issi hiillan kiruubetu misiliyaa sikissa. 2Magalashoti ubbai issi likke gidona; geesai laatamanne hosppun wara; gomppai oiddu wara gido. 3Ichchashu magalashota issippe gattada sikka; hankko attida ichchashu magalashotakka etadan ootta. 4Issippe gaittidi sikettida magalashotuppe issi magalashuwaassi wurssetta gaxan salo milatiya carqqiyaappe siireta medhdha; qassi issippe gaitetti sikettida hankko magalashuwankka hegaadan ootta. 5Issippe gaittida issi magalashuwaa bolli ishatamu siireta, qassi issippe gaittida hankko magalashuwaa bollikka ishatamu siireta medhdha; he siireti ubbaikka issoi issuwaassi baazzan de7ona. 6Hegaappe guyyiyan worqqaappe ishatamu qapheta medhdha; medhdhada Xoossaa Dunkkaanee issuwaa gidana mala, he magalashotu gaxaa gaxaa he qaphetun oitta. 7"Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaara kammana mala, tammanne isiini magalashota deeshshaa agoziyaappe daddada, issi dunkkaaniyaa medhdha. 8Tammanne isiini magalashotikka issi likke gidona; issi issi magalashuwaa geesai hasttamu wara, gomppai oiddu wara gido. 9Ichchashu magalashota issi baggaara, usuppun magalashota qassi hankko baggaara gattada sikka. Usuppuntta magalashoi dakkotidi, dunkkaaniyaassi sintta baggaara daabuletto. 10Gatti sikkido magalashotuppe issi magalashuwaa gaxan ishatamu siireta medhdha; qassi gatti sikkido hankko magalashotuppe wurssetta magalashuwaa gaxan ishatamu siireta medhdha. 11Ishatamu nahaasiyaa qapheta medhdhada, siiretu giddo gelissa; yaatada dunkkaaniyaa issippe gatta oitta. Yaatobare ha naa77u oiqettida kamoti issuwaa gidana. 12Ha dunkkaaniyaa magalashotuppe palahida bagga magalashoi Xoossaa Dunkkaaniyaassi guyyessaara woxaletto. 13Dunkkaaniyaa magalashoti naa77u baggaarakka issi issi wara keenaa palahona; he palahidaageeti Xoossaa Dunkkaaniyaa kammana mala, naa77u bagga miyyiyaara woxalettona. 14"Dunkkaaniyaa bollaara kammanau dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogaa giigissa; qassi a bollaara kammanau irppaniyaa giigissa. 15"Xoossaa Dunkkaaniyaa xagaagiyoobata sitti giida guuganttaappe kessa. 16Issi issi xagaagiyau geesai tammu wara, gomppai issi waranne bagga gido. 17Issi issi xagaagiyaassi issuwaa issuwaara gatti oittiya naa77u marata medhdha. Xoossaa Dunkkaaniyaa xagaageta ubbaakka hegaadan ootta; 18Xoossaa Dunkkaaniyaayyo tohossa baggaara laatamu xagaageta medhdha. 19Medhdhada issi issi xagaagiyaayyo naa77u gedeta, muleera oitamu gedeta biraappe giigissa. 20Xoossaa Dunkkaaniyaayyo huuphessa baggaara, laatamu xagaageta medhdha. 21Medhdhada issi issi xagaagiyau naa77u gedeti, muleera oitamu gedeti, biraappe giigona. 22Qassi Xoossaa Dunkkaaniyaayyo guyye gaxan arggo baggaara usuppun xagaageta medhdha. 23Medhdhada guyye gaxan de7iya zoozetuyyo naa77u xagaageta giigissa. 24Ha naa77u zoozetun de7iya xagaageti, xaphuwaappe xeeraa gakkanaashin daabula gididi biidi, xeeran issi migiduwan geli oiqettona; yaatidi naa77ai issuwaa gidona. 25Hegaa gishshau, issi issi xagaagiyaayyo garssaara naa77u naa77u gedeti de7ona; muleera hosppun xagaagetinne biraappe oosettida tammanne usuppun gedeti de7ona. 26"Qassi guuganttaappe hiraqota kessa. Xoossaa Dunkkaaniyaayyo issi bagga miyyiyan de7iya xagaagetussi ichchashu hiraqota, 27qassi hankko bagga miyyiyan de7iya xagaagetussi ichchashu hiraqota giigissa. Hegaadankka, Xoossaa Dunkkaaniyaayyo guyye arggo baggaara wurssetta gaxan de7iya xagaagetuyyo ichchashu hiraqota medhdha. 28Giddo hiraqoi xagaagetussi giddo ginaara ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin kantti kiyanau koshshees. 29Xagaageta worqqan sheeshshada, hiraqoti aadhdhiyo sagaayota worqqaappe medhdha; qassi hiraqotakka worqqan sheeshsha. 30Xoossaa Dunkkaaniyaa taani nena deriyaa bollan bessido leemisuwaadan oottada tokka. 31"Salo milatiya, ochchaa teera milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe issi magalashuwaa ootta; he magalashuwaa bolli issi hiillan kiruubetu misiliyaa sikissa. 32Yaatada worqqan sheeshshido oiddu, mino guuganttaa tuussatun de7iya worqqaappe oosettida kaqqiyoogan kaqqa. He oiddu tuussati biraappe medhdhido tohotun gelona. 33He magalashuwaa Xoossaa Dunkkaaniyaa kaaran de7iya qaphetuppe garssaara kaqqada, Maachchaa Taabootaa magalashuwaappe guyye baggan wotta; yaatobare he magalashoi Geeshsha Sohuwaa Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaappe shaakkana. 34Atto giyo sohuwaa qum77uwaa Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwan de7iya Maachchaa Taabootaa bolli wotta. 35Xaraphpheezaa magalashuwaappe kareera, Xoossaa Dunkkaaniyaappe huuphessa baggan wotta; xomppiyaa wottiyo ballaa qassi a ginan tohossa baggaara wotta. 36Dunkkaaniyaa geliyo penggiyaassi salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe xilppiyan alleeqissiyaagan oosettida magalashuwaa medhdha. 37Magalashuwaayyo ichchashu tuussata guuganttaappe kessada, worqqan sheeshsha; kaqqiyoogeetikka worqqaappe oosettidaageeta gidona; tuussatuyyo nahaasiyaa birataappe tigada ichchashu gedeta medhdha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\