Exodus 27

1"Guuganttaappe yarshshiyoosaa keexxa. He yarshshiyoosaayyo geesai heezzu wara gido; gomppainne zananai issi likke, ichchashu ichchashu wara gididi, oiddu zooziyaara de7o. 2Oiddu zoozetu wurssetta gaxan gaxan issi issi kaciyaa medhdha; kaceti yarshshiyoosaara issippe oiqettidi oosettona. Yaatada yarshshiyoosaa nahaasiyaa biratan sheeshsha. 3An go7ettiyo miishshata, bidinttaa kessiyo balddeta, akaafata, araciyo kuixaarota, ashuwaa qaphiyo qaphetanne tamaa cooceta ubbaa nahaasiyaa birataappe medhdha. 4Yaatada nahaasiyaa birataappe zazzare malabaa medhdha; qassi a oiddu zooziyan oiddu sagaayota medhdha. 5Yaatada yarshshiyoosaayyo duge giddo ginan de7iya dacaa bolli wotta. 6Guuganttaappe yarshshiyoosaayyo kasota kessada, nahaasiyaa biratan sheeshsha. 7Yarshshiyoosaa tokkiyo wode maaddana mala, he kasota naa77u miyyiyaara de7iya sagaayotun aatta. 8Taani nena deriyaa bollan bessidoogaadan, yarshshiyoosaa xaulaappe medhdhidi, gomppaa kofa kessona. 9"Xoossaa Dunkkaaniyaayyo asai shiiqiyo dabaabaa giigissa. Dabaabaayyo tohossa bagga zananai xeetu wara aduqqo; he dabaabaayyo liiqo liinuwaappe dadettida magalashota giigissa. 10Ayyo nahaasiyaa birataappe laatamu tuussatanne tuussati eqqiyo laatamu gedeta ootta; eta huuphiyan qassi biraappe kaqqiyoogeetanne tuussata huuphiyan qachchiyoogeeta ootta. 11Hegaadankka, dabaabaayyo huuphessa bagga zananai xeetu waraa aduqqo; qassi laatamu tuussatuuranne he tuussatuyyo laatamu nahaasiyaa gedetuura de7iya magalashoi de7o. Yaatidi biraappe oosettida kaqqiyoogeetinne tuussatu huuphiyan qachchiyoogeeti Xoossaa Dunkkaaniyaayyo de7ona. 12"Dabaabaayyo arggo bagga gomppai ishatamu waraa aakko; tammu tuussatinne, tuussatuyyo tammu gedeti de7iyo magalashoti ayyo de7ona. 13Qassi arshsho bagga dabaabaa gomppaikka ishatamu wara gido. 14Dabaabaa geliyoosaappe issi baggaara tammanne ichchashu wara aduqqiya magalashoti de7ona; etayyo heezzu tuussatinne heezzu gedeti de7ona. 15Hegaadankka, hinkko baggaara magalashoti tammanne ichchashu wara aduqqiya magalashoti de7ona; etayyo heezzu tuussatinne tuussatuyyo heezzu gedeti de7ona. 16"Dabaabaa geliyoosaayyo laatamu wara aduqqiya magalashuwaa giigissa; hegeekka salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne, shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe dadettidaagaa, xilppiyan alleeqissiyaagan giigissa. Eti an zemppiyo oiddu tuussatanne tuussatuyyo oiddu gedeta giigissa. 17Dabaabaa yuushuwan de7iya tuussatussi ubbaassi biraappe oosettida qachchiyoogeetinne kaqqiyoogeeti, nahaasiyaappe oosettida gedeti de7ona. 18Dabaabai zananaa laatamu wara, gomppaa laatamu wara gido; pudiyaa ichchashu wara xoqqiya liiquwan dadettida liinuwaappe oosettida magalashoti de7ona; yaatidi nahaasiyaappe oosettida gedeti gidona. 19"Xoossaa Dunkkaaniyan oottiyo oosuwaassi go7ettiyo miishsha ubbai, eta go77ai aiba gidikkokka, Xoossaa Dunkkaaniyaa xishetu ubbaaranne dabaabaa xishetu ubbaarakka gujjin, nahaasiyaa birataappe oosettona. 20"Xomppee to7ennan eexxiiddi de7ana mala, assi koshshiya zaitiyaa wogaraa teeraa caddidi gum77in kiyidaagaa neeyyo ehaana mala, Israa7eelata azaza. 21Aarooninne a naati, xomppee GODAA sinttan qammida sa7ai wonttana gakkanaashin poo7ana mala, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon, Markkaa Taabootaa sinttan de7iya magalashuwaappe kareera eettona. Hagee Israa7eela asaayyo merinau wotto woga gididi de7o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\