Exodus 28

1"Ne ishaa Aaroonanne a naata Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara neekko ehiissa; eti qeese gididi taayyo oottana mala, Israa7eela asaa giddoppe eta dummaya. 2Ayyo bonchchuwaanne puulaa immana mala, ne ishaa Aaroonayyo qeesetettaa maayota giigissa. 3Taani aadhdhida eratettaa immido kushiyaa hiillaa eriya asa ubbaa xeesada, Aaroonayyo maayota giigissana mala yoota; i qeese gididi, taayyo oottanau dummatana. 4Eti giigissana maayotikka hageeta: tiran wottiyoogaa, eefuudiyaa, adussa maayuwaa, alleeqettidi dadettida qoliyaa, shaashiyaanne danccuwaa. Ne ishai Aarooninne a naati qeese gididi taayyo oottiiddi geeshsha maayota maayana mala, sikkiyaageeti giigissoosona. 5Kushiyaa hiillaa eriyaageetikka ha maayota giigissanau, worqqa qacinaa, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaanne liiqo liinuwaa go7ettona. 6"Eefuudiyaa giyo maayuwaa worqqa qacinaappe, salo milatiya qacinaappe, ochchaa teeraa milatiya qacinaappe, shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaa qacinaappe kushe hiillanchchati alleeqissidi giigissona. 7Naa77u baggai gaittidi issuwaa gidana mala, naa77u hashiyaa bolli gattidi oittiya carqqee de7o. 8Hiillai alleeqissidi daddido danccoikka eefuudiyaa mala gididi, worqqaappe, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqissi baqqido liinuwaappe oosetto. 9Maragidiyaa giyo naa77u shuchchata ekkada, Yaaqooba naatu sunttaa eta bolli woocada xaafa. 10Eta yeletaa maaraadan issi shuchchaa bolli usuppun sunttaa, hinkko shuchchaa bolli qassi attida usuppunatu sunttaa woocada xaafa. 11Maatafaa bolli sunttaa woocidi xaafiyoogaadan, he naa77u shuchchatu bolli Yaaqooba naatu sunttaa woocada xaafa; xaafada he shuchchata worqqaappe medhdhido shuchchaa oiqqiyaagaa bolli wotta. 12Yaatada tammanne naa77u Israa7eela zareta hassayiyoobaa gidana mala, ha naa77u shuchchata eefuudiyaara oittido hashiyaa carqqiyan wotta; yaatobare GODAA sinttan ubbatoo hassayettana mala, ha sunttata Aarooni ba hashiyan tookko. 13He shuchchata oiqqiyaagaa worqqaappe medhdha. 14Qassi walahi bainna worqqaappe wodoruwaadan dooqqido qooriyan wottiyo naa77u sanssalatata giigissada, he naa77u shuchchaa oiqqiyaageetuura gatta oitta. 15"GODAA shenee aibakko oichchidi eriyo tiran wottiyoogaa kushe hiillanchchan ootissa. He tiran wottiyoogaa eefuudiyaa daddidoogaadan, worqqaappe, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe dadda. 16Ayyo oiddu zoozee de7ees; geesainne gomppai issi issi takkaaro gididi dakkoto. 17Hegaappe guyyiyan a bolli oiddu maaran al77o shuchchata wotta; koiro maaran wottido shuchchai, sarddiyoona, tophaaziyooniyaanne phooliya inqquwaa. 18Naa77antto maaran baluura, sampperiyaanne almmaaziyaa giyo al77o shuchchata; 19heezzantto maaran yaakinttiyaa, kelqqedooniyaanne ametesxxinoosiyaa; 20oiddantto maaran biralle, maragidiyaa, yasphphiidiyaa. Hageeti ubbai worqqaappe oosettida shuchchaa oiqqiyaagaa bolli uttona. 21Israa7eela naatu sunttaa qoodaadan, shuchchatu qoodaikka tammanne naa77a gidona; issoi issoi maatafadan woocettidi, tammanne naa77u zaretu sunttai he shuchchatun xaafetto. 22"Tiran wottiyoogaayyo wodorodan dooqettida sanssalataa walahi bainna worqqaappe medhdha. 23Naa77u worqqa migidota medhdhada, tiran wottiyoogaayyo qommo gaxa zoozetuura gattada oitta wotta. 24He naa77u worqqa sanssalatata tiran wottiyoogaayyo zoozetun de7iya migidotuura gattada oitta. 25He sanssalatatuyyo hankko bagga xeeraa qassi eefuudiyaayyo sintta baggaara, hashiyaa carqqiyan de7iya shuchchaa oiqqiyaageetuura gatta qachcha. 26Qassikka naa77u worqqa migidota medhdhada, eefuudiyaappe kaallidi de7iya tiran wottiyoogaayyo soo baggaara de7iya naa77u zoozetu xeeran aatta. 27Hegaadankka, worqqaappe hara naa77u migidota medhdhada; eefuudiyaayyo sintta baggaara, hashiyaa carqqiyaappe garssa baggaara, eefuudiyaa xeessan qachchiyoogaappe qommoora, sihoi gaittosaa matan eta oitta. 28Tiran wottiyoogan de7iya migidota eefuudiyan de7iya migidotuura gattidi, salo milatiya baqettan qachcha; yaatikko, tiran wottiyoogee xeessaappe qommoora de7iyo gishshau, qashoi dol77enna. 29"Aarooni Geeshsha Sohuwaa geliyo wode, ha tiran wottiyoogan de7iya Israa7eela zaretu sunttata tookko. Yaatobare taani GODAI ubbatoo ta asaa hassayana. 30Qassi Uriimiyaanne Tumiima giyoobata tiran wottiyoogan yegga. Aarooni GODAA sintti aadhdhiiddi, ba tiran wotti ekkidi gelo. Ta shenee aibakko Israa7eela asaa erissana mala, i ta sinttan oottanau geliyo wode ubban tiraa kiisiyaappe xaissenna. 31"Eefuudiyaappe bollaara maayiyo adussa maayuwaa muleera salo milatiya carqqiyaappe giigissa. 32He adussa maayuwaayyo qooriyaa aattiyoosaa medhdha. He sohoi peerettennaadan, soo qalam77ada, yuushsha aattada sikka. 33Adussa maayuwaa duge bagga macaraa yuushuwan salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappe, roomaaniyaa teeraa misileta medhdha. Yaatada eta gidduwan worqqaappe oosettida daalata walahan ootta. 34Worqqaa daalatinne roomaaniyaa teera misileti he adussa maayuwaa duge bagga xeeraayyo yuushuwan walahan aadhdhona. 35Aarooni qeesetettan oottiyo wode, ha adussa maayuwaa maayo; GODAA sintti Geeshsha Sohuwaa geliyo wodenne kiyiyo wode, daalai waassana. I hegaa maayikko haiqqenna. 36Walahi bainna worqqaappe issi alleequwaa medhdhada maatafaa bolli woociyoogaadan, a bolli woocada, 'GODAASSI GEESHSHA GIDIDI DUMMATIIS' yaagada xaafa. 37Xaafada huuphiyan xaaxiyo shaashiyaa bolli qachchana mala, salo milatiya baqettaa an aatta. 38Aattobare Aarooni a ba som77uwan wotto; hegan Israa7eela asai GODAASSI imotaa immiiddi mooridobi de7ikkokka, he mooruwaa Aarooni tookkees. Asai ehiyoobaa GODAI ekkana mala, i he xifatiyaa ubbatonkka ba som77uwan wottanau koshshees. 39"Aaroona qoliyaa liiqo liinuwaappe dadda; huuphiyan xaaxiyo shaashiyaakka liinuwaappe giigissa. Qassi danccuwaa xilppiyan alleeqissiyaagan sikissa. 40Aaroona naatuyyo bonchchonne alleeqo gidana mala, qoleta, danccotanne huuphiyan xaaxiyo shaasheta giigissa. 41Neeni ha maayota ne ishaa Aaroonanne a naata maizzidoogaappe guyyiyan, eti qeesetettan taayyo oottana mala eta tiya; tiyada eti qeese gididi taayyo oottana mala eta dummaya. 42Eta kalloi kamettana mala garssaara maayiyo maayuwaa, xeessaappe biidi wodiraa gakkanau kammiyaagaa, liiqo liinuwaa qacinaappe giigissa. 43Aarooninne a naati Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo wode, woikko Geeshsha Sohuwan qeesetettan oottanau yarshshuwaa yarshshiyoosaa shiiqiyo wode, ha maayota maayona. Hegaadan hanikko, eti bantta bolli mooronne haiqo ehookkona. Hagee Aaroonayyoonne a zaretuyyo merinau woga gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\