Exodus 3

1Issi wode Muusee Midiyaama biittaa qeesiyaa, ba bolluwaa Yatiro dorssata heemmees; i he wudiyaa laaggi ekkidi bazzuwau gaxaa gakkanaashin efiis; efiidi Xoossaa deriyaa, Siinaa Deriyaa gakkiis. 2He sohuwan GODAA kiitanchchai buuran, eexxiya tama lacuwaa giddon ayyo beettiis; buurai taman xuugettikkokka, tamai buuraa meennaagaa Muusee be7iis. 3Hegaa gishshau, Muusee, "Taani yaa baada, buurai aissi taman meetettennaakkonne ha oorattabaa ane be7ana" yaagidi qoppiis. 4I be7anau yaa biidoogaa GODAI be7iis; be7idi Xoossai buuraa giddoppe a, "Muusee! Muusee!" yaagidi xeesiis. Xeesin Muusee, "Yee!" giidi koyiis. 5Koyin Xoossai a, "Haa shiiqoppa. Neeni eqqido biittai geeshsha gidiyo gishshau, ne tohuwan de7iya caammaa kessa" yaagiis. 6Qassikka GODAI a, "Taani ne aawaa Xoossaa, Abrahaama Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yaaqooba Xoossaa" yaagiis. Yaagin Muusee Xoossaa xeellanau yayyido gishshau, ba som77uwaa genttiis. 7GODAI qassikka hagaadan yaagiis; "Taani Gibxxe biittan ta asai tuggatiyo tuggaa geeshsha be7ada, eti bantta kaabbotuppe waassiyo waasuwaa siyada, taani eta waayiyaa qoppaas. 8Hegaa gishshau, taani eta Gibxxe biittaa asatu kushiyaappe ashshanaunne he biittaappe eta kessada, aahonne lo77o biitti ehaanau wodhdhaas. He biittai maattainne eessai goggiyo biitta; he biittan Kanaaneti, Hiiteti, Amooreti, Parzzeti, Hiiwetinne Yaabuusati ha77i de7oosona. 9Ha77i Israa7eelatu waasoi tana gakkiis; Gibxxe biittaa asati eta naaqqiyo naaquwaanne taani be7aas; 10hegaa gishshau, ha77i ba; ta asata, Israa7eelata Gibxxeppe kessana mala, Gibxxe kawuwaakko taani nena kiittais" yaagiis. 11SHin Muusee Xoossaa, "Kawuwaakko baanaunne Israa7eelata Gibxxeppe kessanau taani oonee?" yaagiis. 12Yaagin Xoossai a, "Taani nenaara gidana; qassi taani nena kiittidoogau malaatai hagaa: neeni he asaa Gibxxeppe kessido wode, ha deriyaa bollan intte Xoossau goinnana" yaagiis. 13Muusee Xoossaa, "Gido shin, taani Israa7eelatukko baada, eta, 'Intte aawatu Xoossai tana inttekko kiittiis' yaagin, eti tana, 'A sunttai oonee?' yaagidi oichchikko, he wode taani etayyo woiga yootanee?" yaagiis. 14Xoossai Muusa, "Taani tanattennee; neeni Israa7eelatuyyo, 'Tanattennee inttekko tana kiittiis' yaaga" yaagiis. 15Xoossai Muusa qassi, "Neeni Israa7eelata, 'GODAI intte aawatu Xoossai, Abrahaama Xoossai, Yisaaqa Xoossai, Yaaqooba Xoossai, i tana inttekko kiittiis' yaaga; hagee yeletaappe yeletaa gakkanau taani hassayettanau merinau ta suntta. 16"Ba; baada Israa7eela cimata shiishshada, 'GODAI intte aawatu Xoossai, Abrahaama, Yisaaqanne Yaaqooba Xoossai taayyo qoncciis; qonccidi tana, "Taani inttena xomoosaas; Gibxxen intte bolli aibi oosettidaakko taani be7aas. 17Taani inttena Gibxxe biittaa tuggaappe kessada, pude maattainne eessai goggiyo Kanaanetu, Hiitetu, Amooretu, Parzzetu, Hiiwetunne Yaabuusatu biitti efaana ga uttaas" yaagiis' yaaga. 18"Israa7eela cimati ne qaalaa siyana; hegaappe guyyiyan neeninne he cimati Gibxxe kawuwaakko biidi a, 'GODAI, Ibraawetu Xoossai, nunaara gaittiis. Ha77i nuuni heezzu gallassa ogiyaa bazzo hemetti biidi, GODAASSI, nu Xoossaassi, yarshshuwaa yarshshana mala nuna yedda' yaagite. 19SHin Wolqqaama kushee a wolqqan yedissana xayikko, Gibxxe kawoi inttena yeddennaagaa taani erais. 20Hegaa gishshau, taani ta kushiyaa yeddada, eta giddon taani oottiyo ta malaatatu ubban Gibxxeta shocana. Hegaappe guyyiyan i inttena yeddana. 21"Qassi taani Gibxxetun ha asaa sabissana; yaatobare intte kiyiyo wode kushe mela kiyekketa. 22Ibraawe maccaasi ubbai ba Gibxxe shooreekkonne ba son de7iya Gibxxe maccaasai oona gidinkka ikko biidi, bira miishshata, worqqa miishshatanne attuma naatinne macca naati maayana maayota 'Immite' giidi oichchana. Hegaadan oottidi intte Gibxxetu aquwaa bonqqana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\