Exodus 30

1"Ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa guuganttaappe medhdha; 2ayyo oiddu zoozee de7o; zananai issi wara, gomppai issi wara, geesai qassi naa77u wara gido; kacetikka aara issuwaa gididi oiqetti merettona. 3Ayyo bolla doonaa, oiddu miyye ubbaanne a kaceta walahi bainna worqqan sheeshsha; a yuushuwankka worqqa tigettaa yuushsha aatta. 4He worqqa tigettaappe garssaara ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaayyo worqqaappe naa77u sagaayota medhdha; yaatada ya baggaaranne ha baggaara naa77aa naa77aa oitta. Hegeeti tokkiyo wode kasota aattanaassi maaddanaassa. 5Kasota guuganttaappe kessada, eta worqqan sheeshsha. 6Ha yarshshiyoosaa Maachchaa Taabootaa sinttan kaqettida magalashuwaappe kare baggaara, hegaakka taani nenaara gaittiyo Maachchaa Taabootaa bolli de7iya atto giyo sohuwaa qum77uwaa sinttan wotta. 7"Aarooni maallado maallado xomppeta giigissanau yiyo wode, sawiya ixaanaa yarshshiyoosan cuwayo. 8Aarooni omarssi xomppeta poo7issiyo wode, zaarettidikka ixaanaa cuwayo; yaatikko, ixaanai GODAA sinttan yiya yeletau ubbatoo cuwattana. 9Ha yarshshiyoosan hara ai ixaananne, woikko xuugiyo yarshsho, woikko katta yarshsho yarshshoppa; ushshaa yarshshuwaakka a bolli tigoppo. 10Aarooni laittaappe issiton nagaraappe maarettanau shukkiyo mehiyaa suuttaa ekkidi, he yarshshiyoosaa bolli de7iya kacetu bolli wotto. Yaatidi geeshshiyo wogaa polo. Ha wogai sinttaara yaana wodetu ubban laittan laittan poletto. Yaatobare ha yarshshiyoosai GODAAYYO dummati geeyidaagaa gido" yaagiis. 11Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 12"Neeni Israa7eela asaa qoodan ekkanau eta paidiyo wode, issi issi urai qoodettidi, ba shemppuwaa wozanau GODAAYYO miishshaa qanxxo; qanxxikko neeni eta qoodiyo wode, eta bolli boshi yeenna. 13Qoodan geliya asai huuphiyan huuphiyan Dunkkaaniyan eriyo meezaanaa likkiyan issi issi xaqara biraa qanxxo. Issi issi urai hagaa taayyo imo oottidi immo. 14Qoodan geliya asai laittai laatamaa kumidoogeenne hegaappe bolla ubbai, GODAAYYO immiyoobaa eho. 15Intte intte shemppuwaa wozanau GODAAYYO imuwaa immishin, dureekka manqqoikka issi likke immanaappe attin, duree darissidi woikko manqqoi guuttidi immoppo. 16Nagaraappe maarettanau qanxxiyo miishshaa Israa7eela asaappe ekkada, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo oosuwaassi peeshsha. Ha miishshai intte shemppuwaa wozanau, GODAA sinttan Israa7eela asaabaa hassayiyoobaa gidana" yaagiis. 17Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 18"Meechcha keriyaanne a wottiyoogaa nahaasiyaappe medhdha; medhdhada Xoossaa Dunkkaaniyaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan wotta; wottada an haattaa tiga. 19Tigin Aarooninne a naati bantta kushiyaanne bantta tohuwaa meecettana. 20Eti haiqqenna mala, Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo wode, audenne he haattan meecettona. Qassi GODAAYYO taman yarshshuwaa yarshshanaayyo yarshshiyoosaa mati shiiqido wode, 21eti haiqqenna mala, bantta kushiyaanne bantta tohuwaa meecettona. Hagee Aaroonassinne a zaretussi, yiya yeleta ubbaassi merinau woga gidana" yaagiis. 22GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 23"Muruta qimameta, hegeetikka, usuppun kilo giraame gukkiya karbbiyaa, heezzu kilo giraame sawiya qarafaa, heezzu kilo giraame sawiya gucachchaanne 24usuppun kilo giraame zimbbaanuwaa ekka. Ha ubbaikka Dunkkaaniyan eriyo meezaanaa likkiyan gido. Hegaa bollikka oiddu litiro zaitiyaa gujja. 25Hageeta shittuwaa oottiyo eran wolakkada, sawiya geeshsha tiyettiyo zaite kessa. 26Yaatada Xoossaa Dunkkaaniyaa, Maachchaa Taabootaa, 27xaraphpheezaanne a bolli wottiyo miishsha ubbaa, xomppiyaa wottiyo ballaanne a miishshata, ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa, 28xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaanne an de7iya ubba miishshata, meechcha keriyaanne a wottiyoogaa tiya. 29Eti aadhdhida keehi geeshsha gidana mala, neeni eta dummaya; eta bochchiyaabai ubbaikka geeshsha gidana. 30"Hegaappe guyyiyan Aarooninne a naati qeese gididi taayyo oottana mala, eta tiya; tiyada dummaya; 31Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; 'Hagee yiya yeletaassikka tiyettiyo ta geeshsha zaite gido; 32ha zaitiyaa asa bollan gussoppa; qassi ai zaitekka hegaa oottido likkiyan oottoppa. I geeshsha gidido gishshau, inttekka a geeshshabaadan qoppite. 33Hagaa mala shittuwaa giigissiya urinne qeese gidenna hara asa tiyiya uri ooninne ba asaa giddoppe bohetto' yaaga" yaagiis. 34Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Sawiya qimameta: mittaa cooshshaa, xaadhdhiyaa keettan de7iya shittuwaa, sawiya shidaanne sawiya ixaanaa ekka; eta ubbaa yesoikka issi likke gido. 35SHittuwaadan walahettida ixaanaa oottada, etan go7etta; walahi bainnabaanne geeshsha gidanaadan, an maxiniyaa yegga. 36Appe amaridaagaa ekkada liiqissada cadda; yaatada taani nenaara gaittiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon Maachchaa Taabootaa sinttan wotta. Yaatobare i neeyyo ubbaappe aadhdhida geeshsha gidana. 37Hagaa medhdhidoogaa likkiyan hara ixaanaa medhdhoppite. Hegee taayyo dumma geeshshabaa gidiyoogaa erite. 38Hagaa milatiyaabaa medhdhidi, a sawuwaa singgidi ufaittanau koyiya uri de7ikko, i ba asaa giddoppe bohetto" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\