Exodus 31

1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 2"Be7a; taani Yihudaa zare gidiya Huura na7aa na7aa, Uura na7aa, Baxaali7eela dooraas. 3A taani Xoossaa Ayyaanan, hiillan, akeekaaninne ooso ubbaa oottiyo eran kunttaas; 4hegeekka hiillan oosuwaa halchchuwaa kessiiddi, worqqaappe, biraappenne nahaasiyaappe dumma dummabaa i oottanaassa. 5Hegaadankka, al77o shuchchaa massidi giigissanaassa, mittaa massanaassanne hara ooso ubbaa i oottanaassa. 6"Hegaa bollikka qassi a maaddana mala, Daana zare gidiya Ahisamaaka na7aa Oholi7aaba sunttaas. Taani nena azazidobaa ubbaa eti oottana mala, kushe hiilla eriyaageetussi ubbatussi eratettaa immaas. 7Eti oottanabati: Xoossaa Dunkkaaniyaa, Maachchaa Taabootaa, a bolli wottiyo atto giyo sohuwaa qum77uwaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon go7ettiyo miishsha ubbaa, 8xaraphpheezaanne a miishshata, xomppiyaa wottiyo ballaa walahi bainna worqqaappe oosettidaagaanne a miishsha ubbaara, ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa, 9xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaanne a miishsha ubbaara, meecettiyo keriyaanne a wottiyoogaara, 10dadettida maayuwaa, qeese ubbatu halaqai Aarooni maayana qeesetettaa maayotanne a attuma naati qeesetettaa oottiiddi maayana maayuwaa, 11qassi tiyettiyo zaitiyaanne Geeshsha Sohuwaayyo sawuwaa tonggu giya ixaanaa. Eti hagaa ubbaa taani nena azazidoogaadan oottona" yaagiis. 12Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa hagaadan yaagidi azaziis; 13"Israa7eela asaa neeni, 'Ta Sambbataa naagite. Hegee taani GODAI inttena taassi geeshsha oottada dooridoogaa bessiyaagaa gididi, yaana yeleta ubbau taappenne intteppe gidduwan malaata gidana. 14Intteyyo i geeshsha gidiyo gishshau, Sambbataa bonchchite. A tunissiya asai ubbai mule haiqqo; he gallassan ooso oottiya ooninne ba asaa giddoppe bohetto. 15Usuppun gallassatun neeni oosuwaa ootta; shin laappuntta gallassai GODAAYYO dummatida shemppo Sambbata; Sambbata gallassan ai oosonne oottiya ooninne haiqqo. 16Israa7eelati ha Sambbata gallassaa yeletaappe yeletau merinaa malaata oottidi bonchchona. 17Taani usuppun gallassatun saluwaanne sa7aa medhdhido gishshaunne qassi laappuntta gallassan taani oosuwaa aggada shemppido gishshau, ta gidduwaaninne Israa7eelatu gidduwan hagee merinau malaata gidana' yaaga" yaagiis. 18GODAI Muuseyyo Siinaa Deriyaa bollan haasayiyoogaa wurssido wode, i ba biradhdhiyan xaafido tammu azazota oiqqida naa77u masettida shuchchata Muuseyyo immiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\