Exodus 32

1Asai Muusee deriyaappe wodhdhennan keehi gam77idoogaa be7ido wode, Aaroona yuushuwan shiiqidi, "Haaya; neeni nuna kaalettiya xoossata nuuyyo medhdha. Gibxxe biittaappe nuna kessida Muusa gidikko, i waaniichchidaakkonne nuuni erokko!" yaagidosona. 2Yaagin Aarooni eta, "Intte keettaayetu haittaaninne intte attuma naatunne macca naatu haittan de7iya worqqaa kessidi, taayyo ekki ehiite" yaagiis. 3Hegaappe guyyiyan asai ubbai ba haittaa worqqaa kessidi, Aaroonayyo ehiidosona. 4Ehin i hegaa eta kushiyaappe ekkidi, seerissiis; seerissidoogaappe guyyiyan qoxxiyooban qoxxidi, mara milatiya eeqa oottidi medhdhiis. Medhdhin asai, "Israa7eelatoo, inttena Gibxxe biittaappe kessida intte xoossati hageeta" yaagiis. 5Aarooni hagaa be7ido wode, he maraa sinttan yarshshiyoosaa gimbbidi, "Wontto GODAA baalaa gallassa gidana" yaagidi erissiis. 6Hegaa gishshau, wonttetta gallassi asai guuran denddidi, xuuggiyo yarshshuwaa shiishshiis; issippetettaa yarshshuwaakka yarshshiis. Yaatidi asai maanaunne uyanau uttiis. Mi uyi simmidi, qassi duranau denddiis. 7Yaanin GODAI Muusa, "Neeni eesuwan duge wodhdha; aissi giikko, ne asai, neeni Gibxxeppe kessada ehiidoogee nagaraa oottidi, bantta huuphiyaa tunissiichchidosona. 8Taani eta azazido ogiyaappe eti eesuwan sher77i giichchidosona. Worqqaa seerissidoogaa mara malatissidi, banttau eeqaa medhdhidosona. Medhdhidi ayyo goinnidosona; ayyo yarshshidosona. Eti, 'Israa7eelatoo, inttena Gibxxe biittaappe kessida intte xoossati hageeta' yaagidosona" yaagiis. 9GODAI Muusa, "Taani ha asaa be7aas; eti morgge zozzida asa. 10Ha77i ta hanqqoi eta bolli eexxi kiyin, taani eta xaissanaagaa neeni tana diggoppa. Yaatada taani nena gita kawotetta oottana" yaagiis. 11SHin Muusee GODAA ba Xoossaa hagaadan yaagidi woossiis; "Abeet GODAU, neeni ne gita wolqqaaninne ne mino kushiyan Gibxxeppe kessada ehiido ne asaa bolli ne hanqqoi aissi eexxi kiyii? 12Gibxxeti, 'GODAI eta deretu bollan woranaunne biittaappe pitti xaissanau, iita halchchuwan kessiis' aibissi giyoonaa? Ne yashshiya hanqquwaappe simma; ne asaa xaissanau qoppoogaa aggaaga. 13Ne ailleta Abrahaama, Yisaaqanne Yaaqooba hassaya; neeni etassi, 'Taani intte zariyaa saluwaa xoolinttetudan darissana; ha taani intteyyo immana giido biittaa ubbaakka intte zariyaayyo immana; eti he biittaa merinau laattana' gaada ne huuphiyan neeni caaqqido qaalaa hassaya" yaagiis. 14Hegaa gishshau, GODAI ba asaa bolli iitabaa ehaanau qoppidoogaa aggidi, eta maariis. 15Hegaappe guyyiyan Muusee tammu azazoti etan xaafetti uttido naa77u masettida shuchchata ba kushiyan oiqqidi, deriyaappe duge wodhdhiis. He shuchchati naa77u baggaarakka xaafettidosona. 16He masettida shuchchata giigissidaagee Xoossaa; shuchchaa bolli woocidi xaafidaageekka Xoossaa. 17Yaasu asaa wocamaa siyido wode, Muusa hagaadan yaagiis; "Dunkkaanidosan ola waasoi siyettees" yaagiis. 18Yaagin Muusee zaaridi, "Taani siyiyoogee hagee yettappe attin, xoonidaageetu cenggurssa woikko xoonettidaageetu cenggurssa gidenna" yaagiis. 19Muusee dunkkaanidosaa matido wode, maraanne durssaa be7idi keehi hanqqettiis; hanqqettidi ba kushiyan oiqqido masettida shuchchata deriyaa xaphuwan olidi mentterettiis. 20Eti medhdhido maraakka ekkidi, taman xuuggiis; hegaappe guyyiyan liiqana gakkanaashin gaacciis; gaaccidi haattaa bolli laalidi, Israa7eela asai uyanaadan oottiis. 21Hegaappe guyyiyan, Muusee Aaroona, "Ha asai nena waatiinee neeni eta hagaa mala gita nagarau kaalettidoi?" yaagiis. 22Aaroonikka zaaridi, "Ta godau, hanqqettoppa; ha asai iitaa oottanau ai keena koyiyaakko neeni eraasa. 23Eti tana, 'Nuna kaalettiya xoossata nuussi medhdha. Aissi giikko, ha nuna Gibxxeppe ehiida Muusee i waanidaakkonne nuuni erokko!' yaagidosona. 24Yaagin taani eta, 'Intte bolli de7iya worqqaa kessidi, hammite' yaagaas. Hegaappe guyyiyan eti taayyo immido worqqaa taani taman yeggin, ha marai kiyiis" yaagiis. 25Aarooni asaa gede coo yeddi aggin, asai ba morkketu sinttan kauyyidi karettidoogaa Muusee be7iis. 26Hegaa gishshau, Muusee dunkkaanidosaa geliyo penggiyan eqqidi hagaadan yaagiis; "GODAA bagga gidiya asi ooninne taakko yo!" yaagiis. Yaagin Leewati ubbai akko shiiqidosona. 27Hegaappe guyyiyan i eta, "GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Asai ubbai bisuwaa ba xeessan xeessan gixxo; gixxidi dunkkaanidosan gaxaappe gaxaa gakkanaashin, guyyenne sinttaunne simeretto; issoi issoi ba ishaa, ba laggiyaanne ba shooruwaa woro' yaagees" yaagiis. 28Leewati Muusee azazidoogaadan oottidosona; he gallassi asaappe heezzu sha7aa keenai haiqqiis. 29Hegaappe guyyiyan Muusee Leewata, "Hachchi intte GODAAYYO dummatideta; aissi giikko, intte intte naatanne intte ishata woranaukka azazettideta; hachchi GODAI inttena anjjiis" yaagiis. 30Wonttetta gallassi Muusee asaa, "Intte gita nagaraa oottideta; shin ha77i taani GODAAKKO pude deriyaa kiyana; geelladan intte nagaraa taani atto giissanaakkonne" yaagiis. 31Yaatin Muusee GODAAKKO simmidi biidi hagaadan yaagiis; "Ha asai gita nagaraa oottiis; eti banttayyo worqqaappe xoossata medhdhidosona. 32SHin hayyanaa, ha77i eta nagaraa atto yaaga; hegee xayikko, neeni xaafido mazggabaappe tana qucca" yaagiis. 33Yaagin GODAI zaaridi Muusa, "Taani ta mazggabaappe quccanaagee ta bolli nagaraa oottida asatu sunttaa. 34Ha77i baada, ha asaa taani neeyyo yootido sohuwaa kaaletta; ta kiitanchchaikka nena kaalettana; shin taani qaxxayanau wodee gakkin, eta eta nagaraa gishshau qaxxayana" yaagiis. 35Aarooni worqqaappe maraa misiliyaa medhdhanaadan asai giddido gishshau, GODAI asaa bolli gita boshaa yeddiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\