Exodus 33

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Neeninne neeni Gibxxeppe kessido asai ha sohuwaappe denddite; denddidi, 'Taani intte yaratussi immana' yaagada wottido biittaa biite. He biittai taani Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immana yaagada caaqqa wottido biittaa. 2Taani intte sinttan kiitanchchaa kiittada, Kanaaneta, Amooreta, Hiiteta, Parzzeta, Hiiwetanne Yaabuusata yedettana. 3Maattainne eessai goggiyo he biittaa biite. SHin intte morggee zozzido asa gidido gishshau, taani inttena ogiyan xaissargganau, inttenaara biikke" yaagiis. 4Asai he yashshiya oduwaa siyidi keehippe yeekkiis. He wodeppe doommidi ubbaikka bar alleequwaa aattiyoogaa aggi bayiis. 5Aissi giikko, GODAI Muusa hagaadan yaagi wottiis; "Israa7eela hagaadan yaaga; 'Intte morggee zozzido asa. Taani inttenaara harai atto guutta wodiyaa biyaakkokka, taani inttena xaissarggana. Ha77i simmi intte alleequwaa kessirggite; yaatobare taani inttena oottanabaa qachchana' yaaga" yaagiis. 6Yaagin Israa7eelati Siinaa Deriyaappe doommidi bantta alleeqota kessi wottidosona. 7Muusee dunkkaaniyaa ekki ekkidi efiidi, asai dunkkaanosaappe kareera haassidi toliis. Tolin he dunkkaanee, "Gaittiyo Dunkkaaniyaa" geetettidi xeesettiis. GODAA oichchanau koyiya ubbai dunkkaanosaappe kareera de7iya Gaittiyo Dunkkaaniyaa bees. 8Muusee he dunkkaaniyaa biido wode, audenne asai ubbai denddidi, ba dunkkaaniyaa penggen penggen eqqees; eqqidi Muusee he dunkkaaniyaa gelana gakkanaashin a xeellees. 9Muusee Gaittiyo Dunkkaaniyaa giddo gelido wode, shaaraa tuussai duge wodhdhees; wodhdhidi GODAI Muuseera haasayishin, he dunkkaaniyaa penggen takkees. 10SHaaraa tuussaa he dunkkaaniyaa geliyo penggiyan be7ido wode ubban, asai ubbai ba penggen penggen denddi eqqidi, GODAAYYO goinnees. 11Asi ba laggiyaara haasayiyoogaadan GODAI Muuseera sinttan eqqidi, haasayees. Hegaappe guyyiyan Muusee asai dunkkaanidosaa guyye simmees; shin a maaddiya yelagai, Nawe na7aa Yaasu, Gaittiyo Dunkkaaniyaappe shaahettenna. 12Muusee GODAA hagaadan yaagiis; "Neeni tana, 'Ha asaa kaaletta' yaagadasa; shin tanaara neeni oona kiittiyaakko, tana erissabaakka. Neeni, 'Taani nena sunttan erais; neeni tanan nashettadasa' yaagadasa. 13Neeni tana nashshidabaa gidikko, taani nena erana malanne sinttanaukka nenan nashettada daana mala, ne ogiyaa tana tamaarissa. Ha asai ne asaa gidiyoogaa hassaya" yaagiis. 14Yaagin GODAI zaaridi, "Taani nenaara baana; taani nena shemppissana" yaagiis. 15Yaatin Muusee a, "Neeni nunaara beennabaa gidikko, hagaappe nuna yeddoppa. 16Neeni nunaara beennan xayikko, tanaaninne ne asaani neeni ufaittidoogaa asai ubbai waani eranee? Biitta ubban de7iya hara asa ubbaappe tananne ne asaa dummayiyaabi harabi aibee?" yaagiis. 17Yaagin GODAI Muusa, "Taani nenan ufaittido gishshaunne nena ne sunttan eriyo gishshau, neeni tana oichchidoogaa ubbaa taani oottana" yaagiis. 18Yaatin Muusee, "Yaanikko phooliya ne qonccettaa bonchchuwaa tana bessarkkii?" yaagiis. 19Yaagin GODAI, "Taani ta phooliya bonchchuwaa qonccetta ubbaa ne sinttaara kanttissana; ta geeshsha sunttaakka ne achchan awaajjana. Taani GODAA; taani maaranau koyiyoogeeta maarana; qassi qarettanau koyiyoogeetuyyookka qarettana. 20SHin neeni ta som77uwaa be7akka; aissi giikko, ooninne tana be7idi paxa de7enna" yaagiis. 21Hegaappe guyyiyan GODAI, "Neeni zaallaa bolli eqqanau hagan ta matan sohoi de7ees. 22Ta bonchchoi kanttiyo wode, taani nena phalqqettida zaallaa giddon wottana; wottada taani kanttana gakkanaashin, ta kushiyan nena kammana. 23Hegaappe guyyiyan taani ta kushiyaa diggin, neeni ta zokkuwaa be7ana; shin ta som77oi beettanau bessenna" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\