Exodus 35

1Muusee Israa7eela asaa yaa7aa muliyaa shiishshidi hagaadan yaagiis; "Intte oottana mala, GODAI azazidobai hagaa: 2Saaminttaa giddon usuppun gallassa xalaalan oosuwaa oottite; shin laappuntta gallassai intteyyo geeshsha gallassa; GODAAYYOOKKA shemppo Sambbata. He gallassi ai oosonne oottiya uri ooninne haiqqanau bessees. 3Sambbata gallassan intte son son tama eettoppite" yaagiis. 4Muusee Israa7eela maabarau muliyau hagaadan yaagiis; "GODAI hagaadan yaagidi azaziis: 5Intteyyo de7iyaabaappe GODAAYYO immiyoobaa ehiite; GODAAYYO immiyoobaa ehaanau koyiya ooninne worqqaa, biraa, nahaasiyaa, 6salo milatiya qacinaa, ochchaa teeraa milatiya qacinaa, shololla zo7o qacinaanne liiqo liinuwaa, deeshshaa agoziyaa, 7dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogaa, irppaniyaa, guuganttaa, 8xomppiyaassi wogaraa zaitiyaa, tiyettiyo zaitiyaanne ixaanaa sawettiya qimamiyaa; 9eefuudiyaaninne tiran wottiyoogan yeggiyo maragidiyaa geetettiya shuchchatanne hara phooliya al77o shuchchata eho. 10"Intte giddon de7iya kushe hiilla eranchcha ubbati yiidi, GODAI azazido ubbaa oottona: 11Xoossaa Dunkkaaniyaa, a kammiyo dunkkaaniyaanne a kammiyoogaa, qapheta, xagaageta, hiraqota, tuussatanne eti eqqiyo gedeta, 12Taabootaanne a tookkiyo kasota, atto giyo sohuwaa qum77uwaanne Taabootaa genttiyo magalashuwaa; 13xaraphpheezaanne a tookkiyo kasota, a miishshata ubbaanne GODAA sinttan wottiyo geeshsha oittaa; 14xomppiyaa wottiyo ballaanne an maaraara de7iya xomppeta, miishshata, xomppiyaa zaitiyaa, 15ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaanne a tookkiyo kasota, tiyettiyo zaitiyaanne sawiya ixaanaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggiyaa magalashuwaa; 16xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaanne a nahaasiyaa zazzariyaa, a tookkiyo kasotanne a miishshata ubbaa, nahaasiyaappe oosettida meechcha keriyaanne a wottiyoogaa; 17so dabaabaa godaa magalashota, tuussatanne eta gedeta, dabaabaa soo giddo geliyo penggiyaa magalashuwaa; 18Xoossaa Dunkkaaniyaa toliyo xisheta, dabaabaa giddo xishetanne eta wodorota; 19qeeseti Geeshsha Sohuwan oottiiddi maayanau dadettida maayota, qeesee Aarooninne a naati qeesetettaa oosuwaa oottiiddi maayiyo maayota oottona" yaagiis. 20Hegaappe guyyiyan Israa7eela maabarai ubbai Muuse sinttappe kiyiis. 21Kiyidi immanau koyidaageetinne eta wozanai eta imma imma giidoogeeti ubbai yiidosona; yiidi Xoossaa Dunkkaaniyaassi, a giddon oottiyo ooso ubbaunne geeshsha maayuwau koshshiyaabaa ubbaa ehiidosona. 22Immana koyida attuma ubbainne macca ubbai yiidi, worqqaappe medhdhido alleeqota, haittaa gutichchata, migidota, qooriyan aattiyo gujjumatanne worqqaa alleeqota ehiidosona; ehiidi GODAASSI imo oottidi immidosona. 23Salo milatiya qacinai, ochcha teera milatiya qacinai, shololla zo7o qacinai, woikko liinuwaa giyo liiqo qacinai, woikko deeshshaa agozee, dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogee, woikko irppanee de7iyo asai ubbai ekkidi ehiis. 24Biraa woikko nahaasiyaa immanau danddayiya ubbai bantta imuwaa GODAAYYO immidosona; qassi guuganttai de7iyo asai ubbai dumma dumma oosuwau guuganttaa ehiis. 25Kushe hiillaa eriya maccaasai ubbai bantta kushiyan suqqido salo milatiya qacinaa, ochchaa teeraa milatiya qacinaa, shololla zo7o qacinaanne liiqo liinuwaa ehiidosona. 26Qassikka imuwaa immanau koyida maccaasai ubbai deeshshaa agoziyaa daddidosona. 27Halaqati eefuudiyaaninne tiran wottiyoogan wottiyo maragidiyaanne hara bonchchettida shuchchata ehiidosona. 28Eti qassikka xomppiyaayyo, sawiya ixaanaayyoonne tishshaassi haniya wogaraa zaitiyaanne qimamiyaa ehiidosona. 29Israa7eelati asai ubbai, attumainne maccai, eti oottanaadan GODAI Muuse baggaara azazido oosuwau haniya imuwaa ubbaa bantta dosan GODAYYO ehiidosona. 30Muusee Israa7eela asaa hagaadan yaagiis; "Be7ite; GODAI Yihudaa zariyaappe Huura na7aa na7aa, Uura na7aa, Baxaali7eela dooriis. 31Dooridi GODAI a Xoossaa Ayyaanan, hiillan, akeekaaninne ooso ubbaa oottiyo eran kunttiis. 32Hegeekka hiillan oosuwaa halchchuwaa kessidi, worqqaappe, biraappenne nahaasiyaappe dumma dummabaa i oottanaassa. 33Hegaadankka, al77o shuchchaa massidi giigissanaassa; mittaa massanaassanne ubba qommo oosuwaa hiillan oottanaassa. 34Hegaa bollikka qassi ayyoonne Daana zariyaa Ahisamaaka na7aa Oholi7aabayyo, hara asaa tamaarissiyo eratettaa immiis. 35Eti ubba qommo ooso oottanaadan, hiillan oottiyaageeta, oosuwaa halchchuwaa kessiyaageeta, salo milatiya qacinan, ochchaa teeraa milatiya qacinan, shololla zo7o qacinaaninne liinuwaa qacinan alleequwaa daddiyaageetanne shimainneta gidanaadan, GODAI eta eratettan kunttiis. Eti ubbaikka ubba qommo oosuwaa luxidi eriya eranchcha gididosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\