Exodus 38

1Guuganttaappe xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa keexxiis. He yarshshiyoosaayyo geesai heezzu wara, gomppainne zananai issi likke, ichchashu ichchashu wara gididi, oiddu zooziyaara de7iyaagaa oottidosona. 2Oiddu zoozetu wurssetta gaxan gaxan issi issi kaciyaa medhdhiis. He kaceti yarshshiyoosaara issippe oiqettidi oosettidosona. Yaatin yarshshiyoosaa nahaasiyaa biratan sheeshshiis. 3An go7ettiyo miishshata, balddeta, akaafata, araciyo kuixaarota, ashuwaa qaphiyo qaphetanne tama cooceta ubbaa nahaasiyaa birataappe medhdhiis. 4Yaatidi nahaasiyaa birataappe zazzariyaa yarshshiyoosaassi giigissiis; giigissidi yarshshiyoosaayyo duge giddo ginan de7iya dacaa bolli wottiis. 5Nahaasiyaa birataappe medhdhido zazzariyaayyo oiddu zooziyan kasota aattanau oiddu sagaayota medhdhiis. 6Guuganttaappe yarshshiyoosaayyo kasota kessidi, nahaasiyaa biratan sheeshshiis. 7Yarshshiyoosaa tookkiyo wode maaddana mala, ha kasota naa77u miyyiyaara de7iya sagaayotun aattiis. Yarshshiyoosaa gidduwaa kofa kessidi, xaulaappe medhdhiis. 8Nahaasiyaa birataappe meechcha keriyaanne a wottiyoogaa medhdhiis; he biratai Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen oottiya maccaasati ehiido heregaappe ekettiis. 9Hegaappe guyyiyan dabaabaa giigissiis. Dabaabaassi tohossa bagga zananaa xeetu wara oottidi, liiqo liinuwaappe dadettida magalashuwaa giigissiis. 10Ayyo nahaasiyaa birataappe laatamu tuussatanne tuussati eqqiyo nahaase gedeta oottiis; eta huuphiyan qassi biraappe merettida kaqqiyoogeetanne tuussata huuphiyan qachchiyoogeeta oottiis. 11Dabaabau huuphessa bagga zananai xeetu wara adussa; qassi laatamu tuussatinne he tuussatuyyo laatamu nahaasiyaa gedeti de7oosona. Yaatidi biraappe oosettida kaqqiyoogeetinne tuussatu huuphiyan qachchiyoogeeti de7oosona. 12Arggo bagga dabaabaa gomppai ishatamu wara aaho gididi, tammu tuussatinne tuussatuyyo tammu gedeti de7iyo magalashota giigissiis; he tuussatu huuphiyan biraappe merettida kaqqiyoogeetanne tuussatu huuphiyan qachchiyoogeeta oottiis. 13Qassi arshsho bagga dabaabaa gomppai ishatamu wara aaho. 14Dabaabaa geliyoosaappe issi baggaara tammanne ichchashu wara aduqqiya magalashoti, etayyo heezzu tuussatinne tuussatuyyo heezzu gedeti de7oosona. 15Hegaadankka, dabaabaa geliyoosaappe hinkko baggaara, tammanne ichchashu wara aduqqiya magalashoti, etayyo heezzu tuussatinne tuussatuyyo heezzu gedeti de7oosona. 16Dabaabaa yuushuwan de7iya magalashoti ubbai liiqo liinuwaappe dadettidaageeta. 17He tuussatu gedeti nahaasiyaappe, kaqqiyoogeetinne tuussatu huuphiyan qachchiyoogeeti biraappe oosettidosona; eta huuphee biran sheeshettiis. Hegaa gishshau, dabaabaa yuushuwan de7iya tuussatu ubbaa huuphiyan biraappe oosettida qachchiyoogeeti de7oosona. 18Dabaabaa geliyoosan kaqqiyo magalashoi salo milatiya ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe daddiyoogaa xilppiyan alleeqissiyaagan giigissidoogaa. Ayyo zananai laatamu wara; geesai dabaabaa magalashotu likke, ichchashu wara. 19Nahaasiyaa birataappe oosettida oiddu tuussatinne tuussatussi oiddu gedeti de7oosona. Eta kaqqiyoogeetinne tuussatu huuphiyan qachchiyoogeeti biraappe oosettidosona; eta huuphetikka biran sheeshettidosona. 20Xoossaa Dunkkaaniyaa xisheti ubbainne a yuushuwan de7iya dabaabaa xisheti ubbai nahaasiyaa birataappe oosettidaageeta. 21Xoossaa Dunkkaaniyau, Maachchaa Dunkkaaniyau, go7ettido miishshata Leewati mazggaban xaafidosona. He miishshata qeesiyaa Aaroona na7aa Itaamaara halaqatettaa garssan de7iya Leewati mazggaban xaafanaadan Muusee azaziis. 22Biniyaama zare gidiya Hoora na7aa na7aa, Uura na7aa, Baxaali7eeli GODAI Muusa azazido ubbaa oottiis. 23Daana zare gidida Ahisamaaka na7aa Oholi7aabi aara de7ees; i kushe hiillanchchanne oottiyoobaassi koiro halchchuwaa kessiyaagaa; qassi salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaaninne liiqo liinuwan daddidi, xilppiyan alleeqissiya asa. 24Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaayyo GODAASSI imettida worqqai Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan wottin, issi sha7u kilo giraame deexxiis. 25Qoodan de7iya maabaraa asaappe beettida birai Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan wottin, 3,430 kilo giraame deexxiis. 26Asaa qoodiyo wode qoodettida attuma asai ubbai huuphiyan huuphiyan Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan wottin, usuppun giraame keenaa immiis. Qoodettida asai laatamu laitta kumidoogeenne laatamaappe bollaara de7iyaagee muleera 603,550. 27Xoossaa Dunkkaaniyaa magalashota essido xeetu gedeti 3,400 kilo giraame tigiyo biran oosettidosona. Hegeekka issi issi gediyaassi hasttamanne oiddu kilo giraame tigiyo bira. 28Attida hasttamu kilo giraame tigiyo biraa tuussatun kaqqiyoogeeta medhdhanau, tuussatu huuphiyan sheeshshanaunne eta huuphiyan qachchiyoogeeta medhdhanau go7ettidosona. 29Hegaadankka, asai GODAASSI ehiido nahaase biratai 2,425 kilo giraame. 30He nahaasiyaa birataappe Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyoosan eqqiya tuussatu gedeti, nahaasiyaa yarshshiyoosaa giyo yarshshiyoosai, a giddon hiixxido nahaase zazzareenne a giddon go7ettiyo dumma dumma miishsha ubbai merettiis. 31Hegaadankka, qassi dabaabaa yuushuwan de7iya dirssaanne geliyoosaa penggee eqqido gedeti, qassi Xoossaa Dunkkaaneenne a yuushuwan de7iya dabaabaa dirssai tolettido xisheti ubbai he nahaase birataappe merettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\