Exodus 39

1Qeeseti Xoossaa Dunkkaaniyan oottiyo wode maayana maayuwaa, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappe daddidosona. Aarooni maayiyo qeesetettaa maayuwaakka GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona. 2Qassi eti eefuudiyaa, worqqaappe, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe daddidosona. 3Eti worqqaa qoxxidi, lee7iyan yeechchayidi, appe qaraari qaraaridi, qacina kessidosona. Yaatidi salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaanne liiqo liinuwaa gattidi, kushe hiillanchchati daddidosona. 4Naa77u baggai gaittidi issuwaa gidana mala, naa77u hashiyaa bolli gattidi oittiya carqqiyaa giigissidosona. 5GODAI Muusa azazidoogaadan, hiillai alleeqissidi daddido danccoikka eefuudiyaa mala gididi, worqqaappe salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe dadettiis. 6Eti maragidiyaa giyo naa77u shuchchata giigissidi, worqqaappe medhdhido shuchchaa oiqqiyaagaa bolli maaraara wottidosona. Maatafaa bolli sunttaa woocidi xaafiyoogaadan, he shuchchatu bolli Israa7eeliyaa naatu sunttaa woocidi xaafidosona. 7GODAI Muusa azazidoogaadan, tammanne naa77u Israa7eela zareta hassayiyoobaa gidana mala, ha tammanne naa77u shuchchata eefuudiyaara oittido hashiyaa carqqiyan wottidosona. 8Eti tiran wottiyoogaa kushe hiillanchchan oottidosona. He tiran wottiyoogaa eefuudiyaa worqqaappe, daddidoogaadan, salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe daddidosona. 9Ayyo oiddu zoozee de7ees; geesainne gomppai issi issi takkaaro; yaanidaagaa dakkoyidosona. 10Hegaappe guyyiyan a bolli oiddu maaran al77o shuchchata wottidosona; koiro maaran wottido shuchchai, sarddiyoona, tophaaziyooniyaanne phooliya inqquwaa; 11naa77antto maaran baluura, sampperiyaanne almmaaziyaa giyo al77o shuchchata; 12heezzantto maaran yaakinttiyaa, kelqqedooniyaanne ametesxxinoosiyaa; 13oiddantta maaran biralle, maragidiyaanne yasphphiidiyaa. Hegeeta ubbaa worqqaappe oosettida shuchchaa oiqqiyoogaa bolli wottidosona. 14Israa7eela naatu sunttaa qoodaadan, shuchchatu qoodaikka tammanne naa77a; issoi issoi maatafaadan woocettidi, tammanne naa77u zaretu sunttai he shuchchatun xaafettiis. 15Tiran wottiyoogaayyo wodorodan dooqettida sanssalataa walahi bainna worqqaappe medhdhidosona. 16Naa77u worqqaappe medhdhido shuchchaa oiqqiyaageeta oottidosona; yaatidi naa77u worqqa migidota medhdhidoogeeta, tiran wottiyoogaayyo qommo gaxa zoozetuura gattidi oisettidosona. 17He naa77u worqqa sanssalatata tiran wottiyoogaayyo zoozetun de7iya migidotuura gatti oittidosona. 18He sanssalatatuyyo hankko bagga xeeraa qassi eefuudiyaayyo sintta baggaara, hashiyaa carqqiyan de7iya shuchchaa oiqqiyoogeetuura gatti qachchidosona. 19Qassikka naa77u worqqa migidota medhdhidi, eefuudiyaappe kaallidi de7iya tiran wottiyoogaayyo so baggaara de7iya naa77u zoozetu xeeran aattidosona. 20Hegaadankka, worqqaappe hara naa77u migidota medhdhidi, eefuudiyaayyo sintta baggaara, hashiyaa carqqiyaappe garssa baggaara eefuudiyaa xeessan qachchiyoogaappe qommoora, sihoi gaittosaa matan eta oittidosona. 21GODAI Muusa azazidoogaadan, tiran wottiyoogan de7iya migidota eefuudiyan de7iya migidotuura gattidi, salo milatiya baqettan qachchidosona; qachchin tiran wottiyoogee xeessaappe qommoora de7iyo gishshau, qashoi dol77enna. 22Eefuudiyaappe bollaara maayiyo adussa maayuwaa eti muleera salo milatiya carqqiyaappe giigissidosona; hegee shimainne ooso. 23He adussa maayuwaayyo qooriyaa aattiyoosaa medhdhidosona; he sohoi peerettennaadan, soo qalam77idi, yuushshi aattidi sikkidosona. 24Eti adussa maayuwaa duge bagga macaraa yuushuwan salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe roomaaniyaa teeraa misileta medhdhidosona. 25Eti qassi worqqaappe daalata medhdhidi, adussa maayuwau duge bagga gaxaa yuushshi aattidi, roomaane misiletu gidduwan, walahan aattidosona. 26Eti he maayuwaayyo duge bagga macaraa yuushshi aattidi, daalaanne roomaaniyaa teeraa misiliyaa walakkidi aattidosona. Hegee GODAI Muusa azazidoogaadan, eti Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaa oottiiddi maayanaassa. 27GODAI Muusa azazidoogaadan, eti Aaroonayyoonne a naatuyyo shimainnee daddido liiqo liinuwaappe qoleta giigissidosona. 28Qassi huuphiyan xaaxiyo shaasheta, qophetanne garssaara maayiyo maayota liiqo liinuwaappe daddidi giigissidosona. 29Hegaadankka, qassi eti salo milatiya, ochchaa teeraa milatiyaanne shololla zo7o qacinaappenne liiqo liinuwaappe daddidi, kushe hiillan alleeqissidi, danccuwaa giigissidosona. 30Eti akiliiliyaa misiliyaa walahi bainna worqqaappe medhdhidi, maatafaa bolli woociyoogaadan, a bolli, 'GODAASSI GEESHSHA GIDIDI DUMMATIIS' yaagiyaagaa woocidi xaafidosona. 31Hegaappe guyyiyan huuphiyan shaashiya bolli kaqqanaadan, GODAI Muusa azazidoogaadan salo milatiya baqettaa an aattidi qachchidosona. 32Xoossaa Dunkkaaniyaa oosoi ubbai muleera polettiis. Israa7eelati ubbabaakka GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona. 33Hegaappe guyyiyan eti Xoossaa Dunkkaaniyaa muleera ekkidi Muusekko ehiidosona; hegeekka: dunkkaaniyaanne a miishsha ubbaa, qapheta, xagaageta, hiraqota, tuussatanne eti eqqiyo gedeta, 34bolla kamaassi dorssa orggiyaa calaa zo7o qalamiyan yeggi kessidoogaa, irppaniyaa, genttiyo magalashuwaa, 35Maachchaa Taabootaa, a tookkiyo kasotanne atto giyo sohuwaa qum77uwaa, 36xaraphpheezaanne a miishshaa ubbaa GODAA sinttan wottiyo geeshsha oittaa, 37walahi bainna worqqaappe oosettida xomppiyaa wottiyo ballaanne an maaran de7iya xomppeta, eta miishshata ubbaanne xomppiyaa zaitiyaa, 38ixaanaa cuwayiyo worqqa saaxiniyaa, tiyettiyo zaitiyaa, sawiya ixaanaa, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggiyaa magalashuwaa, 39nahaasiyaappe oottido yarshshiyoosaa, a nahaasiyaa zazzariyaara, a tookkiyo kasota, a miishshata ubbaa, meechcha keriyaanne a wottiyoogaa, 40dabaabaa godaa gennttiyo magalashota, a tuussata, eti eqqiyo gedeta, dabaabaa geliyo penggetu magalashota, dabaabaa wodorotanne xisheta, Xoossaa Dunkkaaniyaayyo koshshiya miishshata ubbaa; 41qeeseti Geeshsha sohuwan oottiidi maayanau dadettida maayota, Aarooninne a naati qeesetettaa oottiiddi maayiyo maayota. 42Israa7eelati ooso ubbaakka GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona. 43Oottin Muusee oosuwaa xomoosi xeellidi, eti GODAI azazidoogaadan oottidoogaa be7iis. Hegaa gishshau, Muusee eta anjjiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\