Exodus 4

1Muusee, "Eti tana ammanennan ixxikko, woikko taani odiyoogaa siyennan ixxidi, 'GODAI neeyyo qonccibeenna' giikko waanoo?" yaagidi zaariis. 2Yaagin GODAI a, "He ne kushiyan de7iyaagee aibee?" yaagidi oichchiis. Oichchin, "Xam77aa" yaagiis. 3Yaagin GODAI a, "Ane a sa7an ola" yaagiis. Yaagin Muusee he gatimaa sa7an oliis; olin shooshsha kiyiis; yaatin, Muusee appe woxxiis. 4Hegaappe guyyiyan GODAI a, "Ne kushiyaa yeddada, a goinaa oiqqa" yaagiis. Muusee yeddidi shooshshaa oiqqin, shooshshai a kushiyan simmidi, gatimau laamettiis. 5GODAI, "Hagee hanidoogee, ne aawatu Xoossai, Abrahaama Xoossai, Yisaaqa Xoossainne Yaaqooba Xoossai neeyyo qonccidoogaa eti ammananaassa" yaagiis. 6Hegaappe guyyiyan GODAI a, "Ne kushiyaa ne shophphan naaqqa" yaagin, Muusee ba kushiyaa shophphan naaqqiis; i kessiyo wode a kushee barottidi shachchaadan booxxiis. 7GODAI a, "Ne kushiyaa ne shophphan zaarada naaqqa" yaagiis. Yaagin Muusee ba kushiyaa ba shophphau zaari naaqqidi kessiyo wode, a kushee simmidi hinkko bollaa mala gidiis. 8Qassikka GODAI a, "Eti nena ammanennan ixxikkonne koiro malaataa ammanennan ixxikko, naa77anttuwaa eti ammanana. 9SHin eti Xoossi oottiyo ha naa77u malaatata ammanana xayikko, woikko neeni odiyoogaa siyennan ixxikko, Naile SHaafaappe haattaa ekkada, mela biittan gussa; neeni shaafaappe ekkido haattai biittan suutta gidana" yaagiis. 10Yaagin Muusee GODAA, "Abeet Godau, taani hagaappe kasekka, woikko neeni ne ashkkaraayyo haasayidoosappe simminkka taani biddaa danddayikke; taani leddaani haasayais; qassi ta inxxarssaikka lufa" yaagiis. 11GODAI a, "Asaassi doonaa medhdhidaagee oonee? A duude, woikko tulle oottiyaagee oonee? Xeelliyaagaanne qooqe oottiyai oonee? Tana GODAA gidikkinaayye? 12Neeni ha77i ba; taani nena haasayanau maaddana; neeni gaanabaanne taani nena tamaarissana" yaagiis. 13SHin Muusee GODAA, "Godau, hayyanaa, hagaa oottanau hara asa kiittarkkii!" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan GODAI Muuseyyo keehi hanqqettidi a, "Leewa gidiya ne ishaa Aaroonihoo? I lo77o haasayana danddayiyoogaa taani erais; ha77i i nenaara gaittanau yiiddi ogiyaa bollan de7ees; i nena be7iyo wode a wozanai ufaittana. 15Neeni, 'Yaaga; yaaga' gaada ayyo odana; taani inttena naa77aakka haasayanau maaddananne intte oottanabaa tamaarissana. 16I asaayyo ne gishshaa haasayana; hegeenne, i neeyyo doonaa mala gidin, neeni ayyo Xoossa mala gidana giyoogaa. 17SHin ooratta malaatata an oottanau, neeni ha gatimaa ekkada ba" yaagiis. 18Hegaappe guyyiyan Muusee ba bolluwaa Yatirokko simmi biidi, "Hanno gakkanaassi paxa de7iya asi de7ikko be7anau, taani guyye ta asaakko Gibxxe boo?" yaagiis. Yaagin Yatiroi Muusa, "Ee ba; saro gakka" yaagiis. 19Muusee Midiyaama biittan de7ishin GODAI a, "Nena woranau koyida asati ubbai haiqqiichchido gishshau, guyye Gibxxe biitti simmada ba" yaagiis. 20Yaagin Muusee ba keettaayyiyoonne ba attuma naata hariyaa togissi ekkidi, guyye Gibxxe simettaa doommiis; Muusee Xoossaa gatimaa ba kushiyan oiqqidi biis. 21GODAI Muusa, "Neeni Gibxxe simmada biyo wode, taani neeyyo immido wolqqan neeni oottana malaatata ubbaa Gibxxe kawuwaa sinttan neeni oottanaagaa baloppa. Yaaninkka asaa i yeddenna mala, taani a wozanaa dammissana. 22He wode taani GODAI giyoobaa kawuwaassi hagaadan yaagada oda; '"Israa7eeli ta baira na7aa. 23I taayyo goinnana mala, ta na7aa neeni yeddana mala, taani neeyyo yootaas; shin neeni a yeddennan ixxadasa; hegaa gishshau, taani ne baira attuma na7aa worana" yaagees' yaagada oda" yaagiis. 24Ogiyan shemppiyoosan GODAI Muuseera gaittiis; gaittidi a worana haniis. 25A keettaayyiyaa Xippaara saluwaa ekkada, ba na7aa qaxxaraasu. Qaxxarada he shoohuwan Muuse tohuwaa bochchaasu. A Muusa, "Neeni taayyo tumu suutta bullachchaawaa" yaagaasu. 26GODAI hegaa gishshau a worennan aggiis. He wode qaxxaraa malaatanau a, "Neeni taayyo suutta bullachchaawaa" yaagaasu. 27GODAI Aaroona, "Neeni Muuseera gaittanau bazzo ba" yaagiis. Yaagin i biidi, Muuseera Xoossaa deriyan gaittidi a yeriis. 28Hegaappe guyyiyan Muusee GODAI ba bolli kiittido qaala ubbaanne oottana mala, bana azazido ooratta malaatatubaa ubbaa Aaroonayyo yootiis. 29Muuseenne Aarooni biidi, Israa7eelatu cimata ubbaa shiishshidosona. 30SHiishshin Aarooni GODAI Muuseyyo yootido qaala ubbaa etayyo odiis. Qassi Muusee malaatata he asaa sinttan oottiis. 31Etikka ammanidosona. GODAI etau qoppidoogaanne eta tuggaa be7idoogaa siyido wode, eti gufannidi goinnidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\