Exodus 40

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, 2"Koiro aginaayyo koiro gallassi, neeni Xoossaa Dunkkaaniyaa tola. 3Maachchaa Taabootaa a giddon wotta; wottada he Taabootaa magalashuwan kamma. 4Xaraphpheezaa gelissada, a bolli wodhdhanau koshshiya miishshata ubbaa a bolli wotta. Yaatada xomppeta wottiyo ballaa soo gelissada, a bolli xomppeta wotta. 5Ixaanaa cuwayiyo worqqa saaxiniyaa Maachchaa Taabootaa sinttaara wottada, Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo magalashuwaa kaqqa. 6"Xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttaara wotta. 7Meechcha keriyaa Xoossaa Dunkkaaniyaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan wottada, an haattaa tiga. 8Xoossaa Dunkkaaniyaappe kareera yuushsha aattada dabaabaa giigissa; giigissada dabaabaa geliyoosan magalashuwaa kaqqa. 9"Tiyiyo zaitiyaa ekkada, Xoossaa Dunkkaaniyaanne a giddon de7iya ubbabaa tiya; anne a giddon go7ettiyo miishsha ubbaa dummaya; yaatobare i geeshsha gidana. 10Hegaappe guyyiyan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaanne au go7ettiyo miishsha ubbaa tiya; yarshshiyoosaa dummaya; yaatobare i ubbaappe aadhdhiya geeshsha gidana. 11Meechcha keriyaanne a utissiyo miishshaa tiya; tiyada eta dummaya. 12"Neeni Aaroonanne a naata Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo pengge ehaada, haattan eta meecca. 13Hegaappe guyyiyan qeesetettaa maayuwaa Aaroona maizzada, i taayyo qeesetettan oottanaadan, a tiyada dummaya. 14A attuma naatakka ehaada qoliyaa maizza. 15Eti taayyo qeesetettan oottanaadan, eta aawaa tiyidoogaadan, etakka tiya. Eta tiyettai etakka eta sintta yeletaa ubbaa qeese oottiyaagaa" yaagiis. 16Yaagin Muusee ubbabaakka GODAI bana azazidoogaadan oottiis. 17Hegaa gishshau, Gibxxeppe eti kiyido naa77antta laittan, koiro aginaayyo koiro gallassan Xoossaa Dunkkaanee tolettiis. 18Muusee Xoossaa Dunkkaaniyaa essiyo wode, gedeta eta sohuwan sohuwan wottiis; xagaagetanne tuussaa aattiis; hiraqotakka gelissiis. 19Hegaappe guyyiyan Muusee GODAI azazidoogaadan, ha essidoogaa bollan dunkkaaniyaa toliis; he toliyaa bollan kamuwaa kammiis. 20Yaatidi tammu azazoti xaafettido masettida shuchchatu qaalaa efiidi, Taabootaa giddon wottiis; tookkiyo kasota Taabootan aattiis; atto giyo sohuwaa qum77uwaa Taabootaa bolli wottiis. 21Hegaappe guyyiyan Taabootaa Xoossaa Dunkkaaniyaa gelissiis; genttiyo magalashuwaa kaqqidi, GODAI azazidoogaadan Maachchaa Taabootaa kammiis. 22GODAI Muusa azazidoogaadan, Muusee xaraphpheezaa Xoossaa Dunkkaaniyaa gelissidi, magalashuwaappe kareera huuphessa baggaara wottiis. 23Wottidi a bolli GODAA sinttan wottiyo geeshsha oittaa giigissiis. 24GODAI Muusa azazidoogaadan, xomppiyaa wottiyo ballaa Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelissidi, xaraphpheezaa hefinttaara, Xoossaa Dunkkaaniyau tohossa baggaara wottiis; 25qassi xomppeta GODAA sinttan oittiis. 26GODAI azazidoogaadan, ixaanaa cuwayiyo worqqa saaxiniyaa Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon magalashuwaa sintta baggaara wottiis; 27wottidi a bolli sawiya ixaanaa cuwayiis. 28Hegaappe guyyiyan Xoossaa Dunkkaaniyaa penggiyan magalashuwaa woxaliis. 29Xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyo penggiyaa lanqqen wottiis; a bolli xuuggiyo yarshshuwaanne katta yarshshuwaa GODAI azazidoogaadan yarshshiis. 30GODAI Muusa azazidoogaadan, meechcha keriyaa Xoossaa Dunkkaaniyaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan wottiis. Yaatidi meecettanau haattaa an tigiis. 31Tigin Muusee, Aarooninne a naati bantta kushiyaanne tohuwaa an meecettoosona. 32GODAI Muusa azazidoogaadan, eti Xoossaa Dunkkaaniyaa gelido wode woikko yarshshiyoosaakko shiiqido wode audenne meecettoosona. 33Xoossaa Dunkkaaniyaanne yarshshiyoosaa yuushshi aattidi dabaabaa kessiis; he dabaabaa penggiyan magalashuwaa woxaliis. Hegaadan oottidi, Muusee oosuwaa poliis. 34Hegaappe guyyiyan shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa kammiis; GODAA bonchchoikka a kumiis. 35SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bolli uttido gishshaunne GODAA bonchchoi a giddon kumido gishshau, Muusee a giddo gelanau danddayibeenna. 36Israa7eelati bantta oge ubban, he shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaappe denddiyo wode audenne a kaallidi hemetaa doommoosona. 37SHin he shaarai denddana xayikko, i denddiyo gallassai gakkanaassi etikka qaaxxokkona. 38Eta oge ubban GODAA shaarai Israa7eela asai ubbai be7ishin, gallassi gallassi Xoossaa Dunkkaaniyaa kammeesinne qammi qammi qassi tamai he shaaraa bolli eexxees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\