Exodus 5

1Hegaappe guyyiyan Muuseenne Aarooni Gibxxe kawuwaakko yiidi a, "GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Ta asai taayyo bazzon baalaa bonchchana mala, eta yedda' yaagees" yaagidosona. 2Yaagin kawoi, "Taani ayyo azazettada Israa7eela yeddanau he GODAI oonee? Taani GODAA erikke; Israa7eelakka yeddikke" yaagiis. 3Hegaappe guyyiyan eti, "Ibraawetu Xoossai nunaara gaittiis. Ha77i nuuni GODAAYYO, nu Xoossaayyo, yarshshuwaa yarshshanau heezzu gallassa ogiyaa bazzo giddo baanau nuna yeddarkkii; hinna xayikko, i nuna boshan woikko olan worana" yaagidosona. 4SHin Gibxxe kawoi yaagiis; "Muusee! Aaroonaa! Asaa aissi oosuwaa diggeetii? Intte oosuwau simmidi biite" yaagiis. 5Kawoi he wode, "Be7ite, ha biittan asai corattiis; qassi intte eta oosuwaa diggeeta" yaagiis. 6Kawoi he gallassi Gibxxetu kaabbotanne Israa7eelatu daguwaa sunttata azaziiddi, 7"Haroodeegaadan xuubiyaa oottiyo utulaa asaayyo ehi immoppite; eti utulaa banttau bi biidi shiishshona; 8shin eti qoodan kaseegaa keena xuubiyaa medhdhidi, sheedhdhanaadan azazite; he qoodaappe pacissoppite; aissi giikko, eti azalla; eti, 'Nuuni nu Xoossaayyo yarshshuwaa yarshshana mala, nuna yedda' yaagidi waassiyoogee hegaassa. 9Eti oosuwan sheekkana malanne worddo haasayaa siyennan aggana mala, etayyo oosuwaa deexettite" yaagidi azaziis. 10Hegaappe guyyiyan, he kaabbotinne he sunttati kiyidi asaa, "Kawoi hagaadan yaagees; 'Simmi taani intteyyo mulekka utulaa immikke; 11intte utulaa demmana danddayiyoosaappe intte huuphen shiishshite; shin intte sheedhdhiyo xuubiyaa qoodai mulekka paccenna' yaagiis" yaagidosona. 12Yaagin asai utulaassi haniyaabaa shiishshanau Gibxxe biitta ubban laalettiis. 13Gibxxetu kaabboti eta, "Intteyyo utulaa immiyo wode intte hachchi hachchi oottiyoogaa keenaa oottite" yaagidi eta godatidosona. 14Gibxxetu kaabboti Israa7eelatu daguwaa sunttata wadhdhidi, "Intte kase oottiyoogaa keena xuubiyaa zino woikko hachchi aissi ootti wurssibeekketii?" yaagidi oichchidosona. 15Hegaappe guyyiyan Israa7eela sunttati biidi kawuwaayyo magannidosona; eti a, "Neeni ne ashkkarata hagaadan aissi oottai? 16Ne ashkkaratuyyo utulaa immokkona; shin, 'Xuubiyaa medhdhite' yaagoosona; yaagidi nuna ne ashkkarata wadhdhoosona; shin balai ne asaa bollaana" yaagidosona. 17SHin kawoi eta, "Ha azallati! Intte azalla! Hegaa gishshau, intte zaari zaaridi, 'Nuuni GODAAYYO yarshshana baanau nuna yedda' yaageeta. 18Ha77i biite; biidi oottite; eti intteyyo aiba utulakka immokkona; shin intte kaseegaa keena xuubiyaakka medhdheeta" yaagiis. 19Israa7eelatu sunttati, "Intte hachchi hachchi medhdhiyo xuubiyaa qoodaa kaseegaappe pacissoppite" giido wode, eti metuwan gelidoogaa akeekidosona. 20Eti kawuwaa matappe kiyiiddi, Muuseenne Aarooni etaara gaittanau naagiyaageeta demmidosona. 21Eti, "Inttena GODAI xeello! Intte bolli i pirddo! Intte nuna kawuwaaninne a oosanchchatun ixissideta; qassi eti nuna worana mala, bisuwaa eta kushiyan wottideta" yaagidosona. 22Muusee GODAAKKO simmidi, "Godau, neeni ha asaa bolli metuwaa aissi ehaadii? Neeni tana kiittidoi hagaassee? 23Taani ne sunttan kawuwaayyo haasayanau biido wodeesappe doommin, i ha asaa bolli metuwaa ehiis. Qassi neenikka ne asaa mule ashshabaakka" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\