Exodus 6

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Taani Gibxxe kawuwaa oottanabaa neeni ha77i be7ana; ta wolqqaama kushiyaa gaasuwan i eta yeddana; ta wolqqaama kushiyaa gaasuwan i eta ba biittaappe laaggidi kessana" yaagiis. 2Xoossai qassikka Muusa, "Taani GODAA; 3taani Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo Ubbaa Danddayiya Xoossaa gidada qonccaas; shin taani, 'GODAA' giyo ta sunttan, tanatettaa eta erissabeikke. 4Qassi taani etayyo eti bete gididi de7ido Kanaane biittaa immanau ta maachchaa etaara maacettaas. 5Qassikka Gibxxe asati ailleyiyo Israa7eelatu ooliyaa taani siyada, ta maachchaa hassayaas. 6"Hegaa gishshau, neeni Israa7eelata, 'Taani GODAA; taani inttena Gibxxetu naaquwaappe kessana; taani inttena eta ailletettaappekka goqa kessana; qassi taani inttena ta gita wolqqaaninne hanttaara pirddan wozana. 7Taani inttena ta huuphe asadan ekkananne taani intte Xoossaa gidana. He wode intte taani GODAA intte Xoossaa inttena Gibxxetu ailletettaappe kessidaagaa gidiyoogaa erana. 8Qassi taani inttena Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immanau ta kushiyaa denttada caaqqido biittau ehaana; he biittaa taani intteyyo intte gade oottada immana; taani GODAA' yaaga" yaagiis. 9Muusee hagaa Israa7eelatuyyo yootiis; shin eta heennai meqqido gaasuwaaninne meqetti bainna ailletettaa gaasuwan a qaalaa siyibookkona. 10Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, 11"Ba; baada Gibxxe kawuwaa, 'Israa7eelata ne biittaappe kessada yedda' yaagada yoota" yaagiis. 12SHin Muusee GODAA, "Israa7eelati tabaa siyennan ixxaappe attin, taani deddotiya inxxarssan haasayiyoogaa kawoi aissi siyii?" yaagiis. 13GODAI Muusanne Aaroona, "Biite; biidi, intte Israa7eela asaa Gibxxeppe kessana mala, taani inttena yeddidoogaa Israa7eela asaassinne Gibxxe kawuwaassi yootite" yaagidi azaziis. 14Eta so asatu halaqati hageeta. Israa7eelayyo baira na7aa Roobeela attuma naati, Heenooka, Paalu, Hexiroonanne Karmma; hageeti Roobeela yarata. 15Simoona attuma naati, Yimu7eela, Yaamiina, Ohaada, Yaakiina, Xoohaaranne Kanaane biittaa maccaaseeppe yelettida SHaa7ula; hageeti usuppunati Simoona yarata. 16Leewa attuma naati bantta yeletaa maaraadan Gershshoona, Qahaatanne Maraara. Leewi xeetanne hasttamanne laappun laittaa de7iis. 17Gershshoona attuma naati bantta yaran yaran Liibinanne SHim77a geetettoosona. 18Qahaata attuma naati Amiraama, Yixihaara, Kebroonanne Uzzi7eela. Qahaati xeetanne hasttamanne heezzu laitta de7iis. 19Maraara attuma naati Maahilanne Musha giyoogeeta. Bantta Yeletaa maaran Leewa yarati hageeta. 20Amiraami ba aawaa michchiyo Yokebeedo machchiis. A Aaroonanne Muusa ayyo yelaasu. Amiraami xeetanne hasttamanne laappun laittaa de7iis. 21Yixihaara attuma naati, Qoraaha, Nefeganne Ziikira. 22Uzzi7eela attuma naati, Mishaa7eela, Elxxaafaananne Siitira. 23Aarooni Aminadaaba na7iyo, Na7asoona michchiyo Elisheebo machchiis. Yaatin a ayyo Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara yelaasu. 24Qore attuma naati, Asiira, Elqqaananne Abiyaasaafa; hageeti Qore yaratu maizza aawata. 25Aaroona na7ai El77aazari Puti7eela naatuppe issinno machchiis; a ayyo Piinihaasa yelaasu. Hageeti bantta yaran yaran Leewatu keettaa asaa halaqata. 26GODAI, "Gibxxe biittaappe Israa7eelata eta citan citan kessite" yaagidoi ha Muusanne ha Aaroona. 27Israa7eelata Gibxxe biittaappe kessiyoogaa Gibxxe kawuwaassi haasayidaageeti eta. Hageeti he Muusanne he Aaroona. 28GODAI Gibxxen Muuseyyo haasayido wode a, 29"Taani GODAA; taani neeyyo yootiyoobaa ubbaa neeni Gibxxe kawuwaayyo yoota" yaagiis. 30SHin Muusee GODAA, "Taani deddotiya inxxarssan haasayiyaagaa gidishin, kawoi taani yootiyoobaa waati siyanee?" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\