Exodus 7

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Be7a; taani nena Gibxxe kawuwaayyo Xoossa mala oottaas; ne ishai Aarooni ne hananabaa yootiyaagaa gidana; 2taani nena azazido ubbaa neeni ayyo yootaasa; ne ishaa Aarooni Israa7eelata ba biittaappe kessi yeddana mala, kawuwaayyo yootees. 3SHin taani kawuwaa wozanaa dammissana; taani Gibxxe biittan ta ooratta malaataanne maalaalissiyaabaa darissada oottikkokka, 4i intte yootiyoobaa siyenna. He wode taani ta kushiyaa Gibxxetu bolli denttana; taani ta citaa, ta asaa Israa7eela wolqqaama pirddan Gibxxeppe kessana. 5Qassi Gibxxeti, taani ta kushiyaa Gibxxe bolli denttada, Israa7eelata eta giddoppe kessido wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana" yaagiis. 6Muuseenne Aarooni likke GODAI eta azazidoogaadan oottidosona. 7Eti kawuwaayyo yootiyo wode, Muusee hosppun tammu laitta asa; Aarooni qassi hosppun tammanne heezzu laitta asa. 8GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis; 9"Kawoi inttena, 'Xoossai oottiyo malaataa tana bessite' giyo wode, neeni Aaroona, 'Ne gatimaa ekkada, kawuwaa sinttan ola' yaaga; yaatobare i shooshsha kiyana" yaagiis. 10Yaagin Muuseenne Aarooni kawuwaakko gelidosona; gelidi likke GODAI eta azazidoogaadan oottidosona; Aarooni ba gatimaa kawuwaa sinttaaninne a oosanchchatu sinttan oliis; olin shooshsha kiyiis. 11Hegaappe guyyiyan kawoi aadhdhida eranchchatanne bitanchchata xeesissiis; xeesissin etikka, ha Gibxxetu shareechchoti bantta eeqan hegaadan oottidosona. 12Eti ubbaikka bantta gatimaa gatimaa olin, gatimati shooshsha kiyidosona; shin Aaroona gatimai eta gatimata mitti bayiis. 13Gidikkonne GODAI yootidoogaadankka kawuwaa wozanai dammiis; i eta oduwaa siyennan ixxiis. 14GODAI Muusa, "Kawuwaa wozanai dammiis; asaa i yeddennan ixxiis. 15Kawoi haattau biyo wode, guurada neeni akko ba; baada aara gaittanau neeni Naile SHaafaa doonan eqqa; shooshshau laamettida gatimaa oiqqa ekkada ba. 16Neeni a, 'GODAI, Ibraawetu Xoossai nena, "Bazzuwan taayyo goinnana mala, ta asaa yedda" yaagidi, tana neekko kiittiis; shin hanno gakkanaashin neeni siyabaakka. 17GODAI, "Taani GODAA gidiyoogaa neeni hagan erana" yaagees. Taani Naile SHaafaa haattaa ta kushiyan de7iya gatiman shocana; shocin haattai suuttau laamettana. 18Naile SHaafaa moleekka haiqqana; shaafaikka xinqqana; Gibxxeti he shaafaa haattaa uyanau danddayokkona' yaagada oda" yaagiis. 19GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Neeni Aaroona, 'Ne gatimaa oiqqada Gibxxe haattatu bolli, shaafatu bolli, zara haattatu bolli, dalbbanttatu bollinne haattaa dagayiyoobatu ubbaa bolli ne kushiyaa micca' yaaga; i miccin eti suuttau laamettana; Gibxxe biitta ubban, harai attin, mittaappenne shuchchaappe woocidi kessido haattaa tigiyo miishshatu ubban suutti kumana" yaagiis. 20Muuseenne Aarooni GODAI azazidoogaadan oottidosona. Kawuwaa sinttaaninne a sunttatu sinttan i ba gatimaa denttidi, abbaa haattaa shociis; shocin haatta ubbai suuttau laamettiis. 21He abbaa haattaa giddon de7iya moleti haiqqidosona; shaafaa haattai keehi zeeqqido gishshau, Gibxxe asai uyanau danddayibeenna. Gibxxen mule ubbasan suuttai kumiis. 22SHin Gibxxe shareechchoti bantta eeqan hegaadan oottidosona; GODAI yootidoogaadankka kawuwaa wozanai dammin, Muuseenne Aarooni odidoogaa siyennan ixxiis. 23Hegaappe guyyiyan kawoi hagau ainne hirggennan ba soo simmidi biis. 24Gibxxe asai ubbai Naile SHaafaa haattaa uyanau danddayibeenna gishshau, uyiyo haatta demmanau Naile SHaafaa lanqqiyan ollaa bookkidosona. 25GODAI haattaa shocoosappe laappun gallassa gidiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\