Exodus 8

1Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Ba; Gibxxe kawuwaakko baada, 'GODAI hagaadan yaagees; "Taayyo goinnana mala, ta asaa yedda. 2Neeni eta yeddennan ixxikko, taani ne biitta ubban shodhdhiyaa boshaa yeddana. 3Naile SHaafan shodhdhee shohattana. Eti shohatti kiyidi ne soo, ne siirixaa, ne arssaa giddo, ne sunttatu keettaa giddo gelana; ne asaa bolli kiyana; ne coociyaanne ne munaqa keretun gelana. 4SHodhdheti ne bolli, ne asaa bollinne ne sunttatu ubbaa bolli kiyana" yaagees' yaagada oda" yaagiis. 5Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Neeni Aaroona, 'Ne gatimaa oiqqada, shaafatu bolli, zara haattatu bollinne dalbbanttatu bolli ne kushiyaa micca; miccada shodhdheti Gibxxe biittaa bollan kiyanaadan ootta' yaagada yoota" yaagiis. 6Yaagin Aarooni Gibxxe haattatu bolli ba kushiyaa micciis; miccin shodhdheti kiyidi, Gibxxe biittaa maayidosona. 7SHin shareechchotikka bantta eeqan hegaadan oottidosona; etikka Gibxxe biittan shodhdhee kiyanaadan oottidosona. 8Kawoi Muusanne Aaroona xeesissidi, "Ha shodhdheta taappenne ta asaappe diggana mala, GODAA intte woossite; yaanikko GODAASSI yarshshuwaa yarshshana mala, taani asaa yeddana" yaagiis. 9Yaagin Muusee kawuwaa, "SHodhdheti neeppenne ne sooppe xayana malanne Naile SHaafaa xalaalan attana mala, taani neeyyo, ne sunttatuyyoonne ne asaayyo woossana wodiyaa neeni keera" yaagiis. 10Yaagin kawoi, "Wontto" yaagiis. Yaagin Muusee, "Nu GODAA Xoossaa malai ooninne bainnaagaa neeni erana mala, neeni giidoogaadan hanana. 11He shodhdheti neeppe, ne keettaappe, ne sunttatuppenne ne asaappe xayana; eti Naile SHaafaa xalaalan attana" yaagiis. 12Muuseenne Aarooni kawuwaa matappe kiyidosona; kawuwaa bolli Muusee ehiido shodhdhetubaa Muusee GODAAYYO woossiis. 13Woossin GODAI Muusee oichchidoogaadan oottiis; shodhdheti son kareeninne dembban haiqqidosona. 14Gibxxe asai eta shiishshi shiishshidi dooridosona; biittainne hegaa xinqquwan zeeqqiis. 15SHin kawoi peeqaa demmido wode a wozanai dammiis; GODAI yootidoogaadankka, i Muuseenne Aarooni odido oduwaa siyennan ixxiis. 16GODAI hegaappe guyyiyan, Muusa hagaadan yaagiis; "Neeni Aaroona, 'Ne gatimaa miccada, biittaa buhiyaa shoca' yaaga; shocin Gibxxe biitta ubban buhee cuuchcha kiyana" yaagiis. 17Yaagin eti hegaadan oottidosona; Aarooni gatimaa oiqqidi ba kushiyaa micciis; ba gatiman biittaa buhiyaa shociis; shocin asaa, mehiyaanne do7aa bolli cuuchchai yi bayiis. Gibxxe biittan ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin, buhe ubbai cuuchcha kiyiis. 18SHareechchotikka bantta eeqan hegaadan oottanau mali be7idosona; shin danddayibookkona. Cuuchchai asaa bollan, mehiyaa bollaaninne do7aa bollan kumiis. 19SHareechchoti kawuwaa, "Hagee Xoossaa ooso" yaagidosona. SHin kawuwaa wozanai dammiis; GODAI giidoogaadankka, i eti odiyoobaa siyennan ixxiis. 20GODAI Muusa, "Guurada denddada, kawoi shaafaa biishin aara gaitta; gaittada neeni a, 'GODAI yaagees; "Taayyo oottana mala, ta asaa yedda; 21neeni ta asaa yeddennan ixxikko, taani ne bolli, ne sunttatu bolli, ne asaa bollinne ne keettatu giddo gawwiina udunxxiyaa yeddana; Gibxxetu keettaaninne eti de7iyo biitta ubban udunxxee kumana. 22SHin he gallassi ta asai de7iyo Goshena biittan udunxxee gawwattennaadan taani teqqada, eta biittaa zaggana; taani GODAI, ha biittan de7iyoogaa neeni hegan erana. 23Taani ta asaanne ne asaa zaggana; ha gita malaatai wontto hanana" yaagees' yaagada oda" yaagiis. 24GODAI hegaappe guyyiyan, giidoogaadan oottiis; kawuwaa sooninne a sunttatu son daro gawwiina udunxxee yiis; yiidi Gibxxe biittaa ubbaa bashshiis. 25He wode kawoi Muusanne Aaroona xeesissidi, "Biite; ha biittan intte Xoossaassi yarshshite" yaagiis. 26SHin Muuse, "Hegee likke gidenna; nuuni GODAA nu Xoossaassi shiishshiyo yarshshoti Gibxxeta sheneyiyaabaa gidana; nuuni eta sheneyiya yarshshota eti xeellishin yarshshikko, eti nuna shuchchan caddokkonaa? 27Nuuni GODAASSI, nu Xoossaassi, yarshshota shiishshanau i nuna azaziyoogaadan, heezzu gallassa ogiyaa bazzuwaa baana koshshees" yaagiis. 28Yaagin kawoi, "GODAASSI, intte Xoossaassi, intte bazzuwaa biidi yarshshana mala, taani inttena yeddana; shin intte haakkidi booppite; taayyo ha77i woossite" yaagiis. 29Muusee, "Taani ne matappe kiyosaarakka GODAA woossana; ha gawwiina udunxxee wontto kawuwaappe, a sunttatuppenne a asaappe kichchana. SHin GODAAYYO yarshshanau asaa yeddennan ixxanau kawoi nuna zaari cimmenna mala akeeko" yaagiis. 30Hegaappe guyyiyan Muusee kawuwaa matappe kiyidi, GODAA woossiis. 31Woossin GODAI Muusee oichchidoogaadan oottiis; udunxxee kawuwaappe, a sunttatuppenne a asaappe issoinne attennan kichchiis. 32SHin ha77ikka qassi kawuwaa wozanai dammin, asaa yeddennan ixxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\