Exodus 9

1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Ba; Gibxxe kawuwaakko baada, 'GODAI, Ibraawetu Xoossai nena, "Eti taayyo goinnana mala ta asaa yedda" yaagees. 2Neeni yeddennan ixxada, eta oiqqa uttiyaabaa gidikko, 3taani deriyan de7iya ne mehiyaa bolli, paratu bolli, haretu bolli, gaameelatu bolli, miizzatu bolli, dorssatu bollinne deeshshatu bolli hanttaara boshaa yeggana. 4SHin taani GODAI Israa7eela mehetu gidduwaaninne Gibxxetu mehetu gidduwan zagaa medhdhana. Israa7eelatu mehiyaappe issoinne haiqqenna' yaaga" yaagiis. 5GODAI wodiyaa keeridi, "Taani wontto hagaa ha biittaa bollan oottana" yaagiis. 6Yaagidi wonttetta gallassi GODAI hegaa oottiis. Gibxxe asaa mehe ubbai haiqqiis; shin Israa7eela asaa mehiyaappe issoinne haiqqibeenna. 7Kawoi ha yohuwaa paaccanau asa kiittidi, Israa7eelatu mehiyaappe, harai atto, issoinne haiqqibeennaagaa eriis. Gidikkonne kawuwaa wozanai dammidosaappe simmennan ixxin, asaa yeddennan diggiis. 8GODAI hegaappe guyyiyan, Muusanne Aaroona, "Intte kushiyaa kunttidi coociyaappe bidinttaa kuuccite; kuuccidi Muusee kawoi xeellishin, hegaa pude carkkuwau laalo; 9hegee Gibxxe biitta ubbaa bolli liiqo buhe gidana; Gibxxe biitta ubban asaa bollinne mehiyaa bolli giiyyiya merkkoi wodhdhana" yaagiis. 10Yaagin eti coociyaappe bidinttaa ekkidi, kawuwaa sinttan eqqidosona; Muusee hegaa pude carkkuwan laalin, asaa bollinne mehiyaa bolli giiyiya merkkoi wodhdhi bayiis. 11SHareechchotikka eta bollinne Gibxxe asaa ubbaa bolli wodhdhida merkkoi esuwaa diggin, Muuse sinttan eqqanau danddayibookkona. 12SHin GODAI Muusessi giidoogaadankka, kawuwaa wozanaa dammissido gishshau, Muuseenne Aarooni yootiyoogaa kawoi siyennan ixxiis. 13Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Guuran denddada baada, kawuwaara gaitta; gaittada a, 'GODAI, Ibraawetu Xoossai nena, "Taayyo goinnana mala ta asaa yedda. 14Hinna xayikko, ne bolli, ne sunttatu bollinne ne asaa bolli ta boshaayyo de7iya kumetta wolqqaa taani kiittana; biittan sa7an ta mali bainnaagaa neeni hegan erana. 15Taani hannoode ta kushiyaa yeddada, nenanne ne asaa boshan ha sa7aa bollappe mulluccu oottargganashin. 16Taani nena ta wolqqaa bessanaunne ta sunttai sa7a ubbaa bollan odettanau, hegau taani nena paxa wottaas. 17Neeni ha77ikka otorettada, ta asaa yeddennan ixxadasa. 18Hegaa gishshau, taani wontto hannoode Gibxxee Gibxxe gidoosappe hachchi gakkanaassi mulekka wodhdhi erenna, keehippe gita shachchaa yeggana. 19Ha77i neeni ne mehiyaanne gaden neeyyo de7iyaabaa ubbaa eesuwan soo gelissanaadan azaza; aissi giikko, soo geliichchennan biron gaden de7iya asa ubbaa bollinne mehe ubbaa bolli shachchai wodhdhana; wodhdhin eti haiqqana" yaagees' yaaga" yaagiis. 20Kawuwaa sunttatuppe GODAA qaalaayyo yayyidaageeti bantta ailletanne bantta mehiyaa eesotidi soo gelissidosona. 21SHin GODAA qaalaa karidaageeti bantta ailletanne bantta mehiyaa gaden aggi bayidosona. 22Hegaappe guyyiyan GODAI Muusa, "Gibxxe biitta ubbaa bollan: asa bolli, mehiyaa bollinne Gibxxe goshshatun dicciyaabaa ubbaa bolli shachchai wodhdhanaadan, ne kushiyaa saluwaa dentta" yaagiis. 23Muusee ba gatimaa saluwaa zaaridi denttido wode, GODAI dadaanne shachchaa yeddiis; wolqqanttainne duge sa7au wolqqammiis. GODAI Gibxxe biittan shachchaa yaati bukissiis. 24SHachchai wodhdhiis; wolqqanttai yaanne haanne wolqqammiis; Gibxxe biittan kawoi kawotoosappe doommin, Gibxxe biitta ubban wodhdhida shachcha ubbaappe hegee aadhdhiya iita shachcha. 25He shachchai Gibxxe biitta ubban gaden de7iya ubbabaa, asaakka mehiyaakka shociis; gaden mokkidabaa ubbaa duge zaaridi diippiis; mitta ubbaa mentterettiis. 26SHachchi wodhdhibeenna biitti Israa7eelati uttido Goshena biittaa xalaala. 27Kawoi kiittidi Muusanne Aaroona xeesissiis; xeesissidi, "Ha77i simmi, taani nagaraa oottaas; GODAI tumanchcha; taaninne ta asai mooranchcha. 28Nuuyyo dadainne shachchai darido gishshau, GODAA woossite. Taani inttena yeddana; simmi hagaappe sinttan intte hagan takkekketa" yaagiis. 29Muusee a, "Taani ha katamaappe kiyido wode, taani woossanau ta kushiyaa GODAAKKO miccana; yaatobare dadai aggana; qassi shachchaa worettainne attana; sa7ai GODAABAA gidiyoogaa neeni hegan erana. 30SHin neeninne ne sunttati GODAU Xoossau ha77inne yayyennaagaa taani erais" yaagiis. 31Talbbai ciyyido gishshaunne banggai tiyattido gishshau, talbbainne banggai shachchan bayidosona. 32SHin gistteenne qambbarai ka77iyo wodee biroona gidido gishshau, eti shachchan bayibookkona. 33Hegaappe guyyiyan Muusee kawuwaa achchappe denddidi, katamaappe gaxaa kiyiis. Kiyidi ba kushiyaa GODAAKKO micciis; yaatin dadainne shachchai caggiis; iraikka biittaa bollan duge tigettiyoogee eqqiis. 34SHin kawoi irai, shachchainne dadai aggidoogaa be7ido wode zaaridikka nagaraa oottiis; ikka a sunttatikka bantta wozanaa dammissidosona. 35GODAI Muuse doonan haasayidoogaadankka kawuwaa wozanai dammin, Israa7eelata i yeddennan ixxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\