Ezekiel 19

1GODAI Hizqqeela, "Israa7eela halaqatuyyo hagaadan yaagada zilaala; 2'Intte aayyiyaa gaammotu giddon a aiba gaammoo! Yelaga gaammotu giddon gisada, ba marata dichchaasu. 3A ba maratuppe issuwaa dichchin, wodala gaammo kiyiis. I shankkaa tamaaridi, asaa miis. 4Kawotettati ubbai abaa siyidi, ollan a gelissidi oiqqidosona. Eti a hinggittan goochchidi, Gibxxe biitti efiidosona. 5"'A aayyiyaa naagoogee polettennan ixxin, hidootai xayidoogaa be7ada, ba maratuppe naa77anttuwaa dichchada, wodala gaammo kessaasu. 6I wodala gaammo gididi, hara gaammotu giddon yaanne haanne simerettiis. I shankkaa tamaaridi, asaa miis. 7I eta wolqqaama qatuwaa mentterettidi, katamaakka bashshiis. Biittainne biittan de7iya asai ubbai a gudettan shabbirettiis. 8Yuushuwan de7iya kawotettati ubbai a oiqqanau piriyaa yeggidosona. Bantta gitiyaakka miccidosona; bantta ollan a oiqqidosona. 9Eti bantta hinggittan a goochchidi, koottadan giigida guutta keettan yeggidi, Baabiloone kawuwaakko efiidosona. Naa77antto a gudettai Israa7eela deretun siyettennaadan, eti a qasho keettaa gelissidosona. 10"'Ne aayyiyaa haattaa doonan tokettida woiniyaa turaa mala. Daro haattai de7iyo gishshau, he woiniyaa turai aifiyaa darxxaxxi uttiis; qassi daro maratuura de7ees. 11A maratuppe minniyaagee haariyaageetu xam77aa gidiis. A marai gita maratuppe aduqqidi, bollau aadhdhiis. Ba maratu coratettaaninne xoqqatettan bollaara beettiis. 12SHin he turai hanqquwan shodettidi, biittan olettiis. Arshsho carkkoi a aifiyaa melissiis; a mino marai melin, tamai miis. 13Ha77i qassi i haatti bainna mela bazzuwan tokettiis. 14Tamai a maratuppe issuwaa oiqqidi, a aifiyaarakka dippi oottidi miis. Yaatin, kawotaa xam77a gidiya ai mino marikka a bollan attibeenna. "'Hagee yeeho zilaassa; hagaa zilaassadan go7ettanau bessees' yaaga" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\