Ezekiel 31

1Nuuni omoodettido tammanne isiinintta laittan, heezzantta aginan, koiro gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis; 2"Laa asa na7au, Gibxxe kawuwaassinne asaa ubbaassi hagaadan yaagada yoota; 'Ne gitatettan nena taani oonaara likkoo? 3"'Neeni lo77o daashsha kuwai de7iyo Liibaanoosa zigaa mala. I aduqqidi dicciis; a xeeraikka shaaraa gakkiis. 4Hegan a dichchiya haattai de7ees; ciimmaappe kiyiya pulttotikka i tokettido sohuwan yuushuwan ubban goggoosona; he pulttoti mittai mokkiyoosaa ubbaa gakkidi ushshoosona. 5He mittai haattai darido gishshau, woran de7iya hara mitta ubbaappe geesaa aduqqees; a daashshatikka orddenne adussa. 6Saluwaa kafoti ubbai a daashshan bantta keettaa keexxidosona; bazzo do7atikka a daashshaa garssan maraa yelidosona; gita kawotettati ubbai a kuwan uttoosona. 7He mittai ba gitatettaaranne ba daashshaa adussatettaara aiba lo77ii! Ba xaphuwaakka haattaa ciimmau duge yeddi wottiis. 8Harai atto Xoossaa gannatiyankka he zigaara likkettiya zigi baawa; aagaa mala daashshi de7iyo xiiddikka baawa; hegaa mala irxxa mittikka baawa. Xoossaa gannatiyankka hegaa mala lo77o mitti baawa. 9Taani a daro daashshan puulanchcha oottaas. Edene giyo Xoossaa gannatiyan de7iya mittati a qanaatidosona. 10"'Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "He mittai aduqqidi diccido gishshau, a xeeraikka shaaraa gakkido gishshaunne i ba geesan otorettido gishshau, 11taani a aggaagaas; yaatada wolqqaama, allaga kawotettaassi aattada immaas. He kawotettai ayyo a iitatettaadan oottana. 12Meqettaa iita allagati he mittaa qanxxi olana; qanxxido tasheti deretun, wombbatuuninne zanggaaratun oletti attana. A kuwan uttiya hara kawotettati he sohuwaa aggidi baana. 13Saluwaa kafoti yiidi kunddida mittaa bolli uttana; bazzo do7atikka a tasheta yedhdhana. 14Haattaa lanqqen dicciya mittatu giddon adan aduqqidi, xeerai shaaraa gakkiyo mitti de7enna. Haiqqiya asaa bolli gakkiya haiquwaa pirddai he mittaa bolli gakkana; he pirddai i haiqqidi, duufuwan geliyaageetuura Si7ooliyan gelanaassa" yaagees. 15"'Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "He mittai Si7ooliyan geliyo gallassi ciimmaappe kiyiya pulttoti ayyo kayyottanaadan taani oottana; he pulttotu haattai goggennaadan taani oottana; Liibaanoosikka a gishshau azzananaadan oottana. Qassi woraa mittai ubbai shullana. 16Taani he mittaa Si7ooliyan oliyo wode, a kunddettaa cenggurssan kawotettai ubbai qaaxxana. Kunddidi Si7ooliyan gelida Edene mittatinne haattaa uyiya doorettidanne lo77o Liibaanoosa mittati ubbai a kunddettan minettana. 17Kawotettatu giddon aara maadettidanne a kuwan uttida ubbai kase bisuwan haiqqidaageetuura gaittanau aara issippe Si7ooliyan gelana. 18Edene gannatiyaa giddo mittatunkka hegaa keena gitinne lo77oi baawa; shin ha77i Edene mittatudan, ikka haiqqi Si7ooliyan gelees; hegan i bisuwan haiqqida ammanibeennaageetu ubban gaittana. "'"He mittai Gibxxe kawuwaanne a asaa ubbaa leemiso. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais" yaagees' yaaga" yaagiiddi yiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\