Ezekiel 36

1"Laa asa na7au, Israa7eela deretuyyo hananabaa hagaadan yaagada yoota; 'Inttenoo, Israa7eela deretoo, GODAA qaalaa siyite! 2Intte morkketi, "Beni xoqqa dereti ubbai nubaa gididosona!" yaagido gishshau, eti inttena mentterettidi baisa oottido gishshau, intte cora kawotettatun haarettanaadan oottido gishshaunne inttena daro cayettiyaabaanne qilliicettiyaabaa oottido gishshau, 4GODAA qaalaa siyite! Ubbaa Haariya GODAI deretussinne keratussi, zanggaaratussinne wombbatussi, yuushuwan de7iya hara kawotettati oiqqidonne qilliiccido sohotussinne moorettidanne baisa gidida katamatussi hagaadan yaagees. 5I tumuppe hagaadan yaagees; "Taani ta eexxiya hanqquwan hara kawotettatu bollinne Eedooma bolli haasayaas. Eti wozanaappe ufaittiiddinne kariiddi, ta biittaa banttau ekkidosona; hentta gadetakka laattidosona. 6Hegaa gishshau, Israa7eela biittaabaa hananabaa yoota. Kawotettatu cashshaa gishshau, taani GODAI hanqquwan mishettada giyoogaa ubbaa deretuyyo keratuyyo, zanggaaratuyyoonne wombbatuyyo yoota. 7Yuushuwan de7iya kawotettati ubbai cayettanaagaa taani Ubbaa Haariya GODAI tumuppe caaqqada yootais. 8"'"SHin inttenoo, Israa7eela deretoo, intte daayana; ta asaassi Israa7eelassi aifana. Aissi giikko, eti eesuwan bantta biitti simmana. 9Taani inttenaara de7ais; taani inttekko simmana; intte biittai goyettananne zerettana. 10Taani Israa7eela asaa qoodaa ha biittan darissana; katamatun asai de7ana; laalettida sohoti simmidi gimbbettana. 11Taani asaakka mehiyaakka intte bolli darissana; eti yelettananne corattana. Beniigaadankka intte bolli asai de7anaadan taani oottana. Taani intteyyo kaseegaappe aadhdhiya lo77obaa oottana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana. 12Taani ta asai Israa7eeli intte bollaara hemettanaadan oottana. Naa77antto eta naata xaissekketa. Eti inttena laattana; inttekka etayyo laata gidana" yaagees. 13"'Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Asai inttena, 'Asaa wursseeta; intte kawotettaakka na7i bainnabaa kesseeta' yaagees. 14Hegaa gishshau, hagaappe sinttanau intte asaa wurssekketanne intte kawotettaa na7i bainnabaa kessekketa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais. 15Qassi kawotettatu cashshaa hagaappe sinttanau taani inttena sissikke; intte asaa yeellaakka hagaappe sinttanau tookkekketa; qassi intte asaassi xube gidekketa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais" yaagees' yaaga" yaagiiddi yiis. 16Qassikka GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis; 17"Laa asa na7au, Israa7eela asati bantta biittan de7iyo wode, eti bantta ogiyaaninne bantta oosuwan biittaa tunissidosona; ta sinttan eta eeshshai maccaasaa kushe qitaa tunatettaa mala. 18Eti biittan suuttaa gussido gishshaunne bantta eeqan biittaa tunissido gishshau, ta hanqquwaa eta bollan gussaas. 19Taani eta kawotettatu giddon laalaas; etikka biitta ubban laalettidosona. Taani eta eta eeshshaadaaninne eta oosuwaadan pirddaas. 20Eti biido soho ubban asai eta, 'Hageeti GODAA asata; shin eti a biittaappe wolqqan kiyidaageeta' yaagees; hegan eti ta geeshsha sunttaa tunissidosona. 21SHin Israa7eela asai biido kawotettatu ubbaa giddon tunissido ta geeshsha sunttaabai tana michchees. 22"Hegaa gishshau, neeni Israa7eela asaayyo hagaadan yaaga; 'Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani hagaa oottiyoogee, intte biido kawotettatu ubbaa giddon tunissido ta geeshsha sunttaa gishshaassappe attin, intte gishshaassa giddenna. 23Intte tunissin, kawotettatu giddon tunida ta gita sunttaa geeshshatettaa taani bessana. Eti xeellishin, intte baggaara taani ta geeshshatettaa bessiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais. 24"'"Aissi giikko, taani inttena kawotettatu giddoppe kessana; biitta ubbaappekka shiishshana. SHiishshada intte biitti zaarada ehaana. 25Taani inttena xillo haattan aracana; yaatada inttena intte tunatetta ubbaappenne intte eeqa ubbaappe geeshshana. 26"'"Taani intteyyo ooratta wozanaa immana; ooratta ayyaanaakka intte giddon wottana; qassi shuchcha wozanaa intteppe kessada, asho wozanaa immana. 27Taani ta Ayyaanaa intte giddon wottana; yaatada intte ta wogaa kaallanaadaaninne ta higgiyaa minttidi naaganaadan oottana. 28Taani intte maizza aawatussi immido biittan intte de7ana; intte ta asa gidana; taanikka intte Xoossaa gidana. 29Intte tunatetta ubbaappe taani inttena ashshana; kattai intteyyo daranaadan oottana; koshaakka naa77antto intte bolli ehiikke. 30Koshaa gaasuwan intte kawotettatu giddon kauyyennaadan, taani intte mittaa aifiyaanne intte shooqaa kattaa darissana. 31He wode intte intte iita ogiyaanne intte lo77o gidenna oosuwaa hassayana; hassayidi intte nagaraanne intte tuna oosuwaa gishshau, intte inttena shenetana. 32Taani hagaa ubbaa oottiyoogee intte gishshaassa gidennaagaa erite. Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte intte hanotan yeellatitenne kauyyite. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais" yaagees. 33"'Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Taani inttena intte nagaraa ubbaappe geeshshiyo gallassi, intte katamatun zaarettidi asai de7anaadan oottana; qolettidaageetikka simmidi gimbbettana. 34A mataara aadhdhiya asaa sinttan baisa gididi de7iya biittai baisa gidiyoogaa aggidi goyettana. 35Asai haasayiiddi, 'Hagee kase baisa gidida biittai ha77i Edene Gannatiyaa mala gidiis; kase qolettida, asi de7ennanne baisa katamatikka ha77i gimbbettidanne asi de7iyo katamata gididosona' yaagana. 36He wode intte yuushuwan de7iya attida kawotettati taani GODAI qolettida katamata zaarada keexxidoogaanne qa77ettida biittai simmidi kattaa mokkanaadan oottidoogaa erana. Taani GODAI hagaa yootaas; taani yootidoogaa taanikka oottana" yaagees. 37"'Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Israa7eela asai qassikka issiton tana maaduwaa oichchanaadan oottana; yaatada eta qoodaa dorssaa wudiyaadan corissana. 38Yarshshiyo dorssaa wudiyaadan, Yerusalaamen baalaa gallassan yarshshuwaassi shiishshido dorssaa wudiyaadan, eta qolettida katamatun asaa wudee kumana. Taani GODAA gidiyoogaa eti he wode erana" yaagiis' yaaga" yaagiiddi yiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\