Ezekiel 42:13

13Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana hagaadan yaagiis; "Hageeti kifileti, huuphessaaranne tohossaara Beeta Maqidasiyaa kare dabaabaakko xeelliyaageeti qeesetu kifileta. Eta giddon GODAASSI oottiya qeeseti ubbaappe aadhdhida geeshsha qumaa maana. He kifileti geeshsha gidido gishshau, ubbaappe aadhdhida geeshsha imota, hegeetinne kattaa yarshshuwaa, nagaraa yarshshuwaanne naaquwaa yarshshuwaa ubbaa, eti hegan wottana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More