Ezra 10

1Iziri Xoossaa Beeta Maqidasiyaa sinttan kunddidi yeekkiiddi woossiyo wodenne nagaraakka paaxiyo wode, Israa7eela asaappe daroi, maccai, attumainne naatoi ubbai akko shiiqidi, misho yeehuwaa aara yeekkidosona. 2Hegaappe guyyiyan, Elaama yara gidiya Yihi7eela na7ai SHakaanee hagaadan yaagiis; "Nuuni ha biittan de7iya Aihuda gidenna maccaasata machchido gishshau, nu Xoossaassi ammanettibookko. Gidikkonne, qassi Israa7eelassi ha77ikka hidootai de7ees. 3Hegaa gishshau ta godau, neeninne nu Xoossaa azazuwaassi yayyiyaageeti zoridoogaadan nuuni ha maccaasatanne etappe yelettida naata ubbaa yeddanau nu Xoossaara maacettoos. Hagee ubbai higgee giyoogaadan poletto. 4Ha yohuwaa nuuni waati oottanaakko, nuna kaalettanaagee ne ooso gidiyo gishshau, dendda! Minna! Nuunikka nena maaddana" yaagiis. 5Yaagin Iziri denddi eqqidi, halaqata, qeeseta, Leewatanne Israa7eela asaa ubbaa ha geetettidaagaadan oottana mala caaqissiis; etikka caaqqidosona. 6Hegaappe guyyiyan, Iziri Xoossaa Beeta Maqidasiyaa sinttaappe denddidi, Eliyaashiba na7ai Yahohanaani de7iyo kifiliyaa geliis. Gelidi kumetta qammaa omooduwaappe simmida asatu nagaraassi yeekkiiddi aqido gishshau, he sohuwan qumaa mibeenna; haattaakka uyibeenna. 7Hegaappe guyyiyan, omooduwaappe simmida asai ubbai Yerusalaame shiiqana mala, Yihudaa ubbaaninne Yerusalaamen awaajuwaa awaajjidosona. 8Ha heezzu gallassatu giddon he sohuwaa shiiqenna ooninne de7ikko, au de7iyaabai ubbai appe ekettanaadaaninne ikka omooduwaappe simmida galchchaappe shaahettidi yedetettanaadan halaqatinne cimati kuuyidosona. 9He geetettida heezzu gallassati wurennan de7ishin, uddufuntta aginan laatamantta gallassan Yihudaanne Biniyaama asai ubbai Yerusalaame shiiqidosona; shiiqidi, ha deexo yohuwaappenne wolqqaama iraappe denddidaagan kokkoriiddi, Xoossaa Beeta Maqidasiyaa sinttan de7iya dabaaban uttidosona. 10Uttidaashin qeesee Iziri denddi eqqidi, eta hagaadan yaagiis; "Aihuda gidenna maccaasatuppe machchota ekkidi naaqqideta; he gaasuwan Israa7eela asaa naaquwaa kaseegaappekka yaa darissideta. 11Ha77i intte nagaraa GODAASSI, intte maizza aawatu Xoossaassi paaxite; i dosiyoobaakka oottite. He biittan de7iya Aihuda gidenna asatuppenne Aihuda gidenna intte machchetuppe shaahettite" yaagiis. 12Yaagin he sohuwan shiiqida galchchai bantta cenggurssaa xoqqu oottidi, hagaadan yaagidosona; "Neeni nuuyyo yootidoogaadan nuuni oottanau bessees. 13SHin asaa qoodai cora; irainne wolqqaamidi bukkees. Yaaniyo gishshau, nuuni iraappe attiyoosi bainna sohuwan hagan eqqi agganau danddayokko. Qassi nuuni ha yohuwan keehippe naaqqido gishshau, hagee issi gallassan woi naa77u gallassan giigiyaabaa gidenna. 14Hegaa gishshau, ha shiiqida asaa sunttan nu halaqati Yerusalaamen takkidi, koshshiyaabaa oottona. Ha yohuwaappe denddidaagan Xoossaa wolqqaama hanqqoi nuuppe simmana gakkanaashin, nu katamatun de7iya Aihuda gidenna maccaasata machchida ubbai keerido wodiyan Yerusalaame yona; qassi he katamatu cimatinne pirddiyaageetikka etaara yona" yaagidosona. 15Asaaheela na7ai Yonaataaninne Tiiqiwa na7ai Yaahizaayi eta qofaa phalqqidosona; qassi Mashulaaminne Leewa gidiya SHabbataayi phalqqiyaageeta maaddidosona. 16Hegaa gishshau, omooduwaappe simmida asai he giidoogaadan oottidosona. Qeesee Iziri ubba zaretuppekka halaqata dooridi, ubbaakka eta sunttan sunttan xaafiis. Tammantta aginan koiro gallassan halaqati yohuwaa qori xeellanau doommidosona. 17Koiro aginan koiro gallassai gakkiyo wode, Aihuda gidenna maccaasata machchida asata ubbaa qoridi wurssidosona. 18Aihuda gidenna maccaasatuppe machcho ekkidaageeti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Qeesetuppe: Yoxedeeqa naata gidiya Yaasunne a ishanttu yaraappe Ma7iseeya, El77eezara, Yaariibanne Gadaaliyaa. 19Hageeti bantta Aihuda gidenna machchota yeddanau caaqqidosona; qassi bantta naaquwaa gishshau, wudiyaappe issi dorssa orggiyaa naaquwaa yarshsho oottidi yarshshidosona. 20Imeera yaran Aihuda gidenna machchota ekkidaageeti Hanaananne Zabaadiyaa. 21Hariima yaratuppe Ma7iseeya, Eelaasa, SHamaa7iyaa, Yihi7eelanne Ooziyaana. 22Paashihuura yaratuppe Eliyoo7enaaya, Ma7iseeya, Isimaa7eela, Nataani7eela, Yozabaadanne El77aasa. 23Leewatuppe: Yozabaada, SHamaa7iyaa, Qaliixa giyo Qelaaya, Pataahiyaa, Yihudaanne El77eezara. 24Mazamuriyaa yexxiyaageetuppe: Eliyaashiba. Penggiyaa naagiyaageetuppe: SHaaluuma, Xelemanne Uura. 25Qassi hara Israa7eela asaappe: Par77oosha yaratuppe Raamiyaa, Yizziyaa, Malkkiyaa, Miyaamiina, El77aazara, Malkkiyaanne Banaaya. 26Elaama yaratuppe Mataaniyaa, Zakkaariyaasa, Yihi7eela, Abdda, Yiremootanne Eelaasa. 27Zattu yaratuppe Eliyoo7enaaya, Eliyaashiba, Mataaniyaa, Yiremoota, Zabaadanne Aziiza. 28Bebaaya yaratuppe Yahohanaana, Hanaaniyaa, Zabbaayanne Atilaaya. 29Baana yaratuppe Mashulaama, Malluuka, Adaaya, Yaashuuba, SHa7aalanne Yiremoota. 30Paahati-Moo7aaba yaratuppe Adinaaha, Kalaala, Banaaya, Ma7iseeya, Mataaniyaa, Baxaali7eela, Biinuyanne Minaasa. 31Hariima yaratuppe El77eezara, Yishiyaa, Malkkiyaa, SHamaa7iyaa, SHim77oona, 32Biniyaama, Malluukanne SHamaariyaa. 33Hashuuma yaratuppe Matanaaya, Mataata, Zabaada, Elifeleexa, Yeremaaya, Minaasanne SHim77a. 34Baana yaratuppe Ma7idaaya, Amiraama, U7eela, 35Banaaya, Bediyaa, Kaluuha, 36Waaniyaa, Maremoota, Eliyaashiba, 37Mataaniyaa Matanaayanne Yaa7isa. 38Biinuya yaratuppe SHim77a, 39SHeleemiyaa, Naataana, Adaaya, 40Makinadabaaya, SHashaaya, SHaraaya, 41Azaari7eela, SHeleemiyaa, SHamaariyaa, 42SHaaluuma, Amaariyaanne Yooseefa. 43Nabo yaratuppe Yi7i7eela, Matiitiyaa, Zabaada, Zabiina, Yaddaaya, Yuu7eelanne Banaaya. 44Hageeti ubbati Aihuda gidenna machchota machchidaageeta. Issooti issooti harai atto naatakka yelidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\