Ezra 2

1Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori omooddidi, ba biitti efiido asaappe guyye bantta katamaa katamaa, Yerusalaamenne Yihudaa simmida asati hagaappe kaalliyaageeta. 2Eta halaqati Zarubaabeela, Yaasa, Nahimiyaa, Saraaya, Ra7eelaaya, Marddikiyoosa, Bilishaana, Misppaara, Bigiwaaya, Rehuumanne Ba7aana. Omooduwaappe simmida Israa7eela asaa qoodai hagaa. 3Par77oosha yarati 2,172. 4SHafaaxiyaa yarati 372. 5Araaha yarati 775. 6Yaasunne Yoo7aaba naata gidiya Paahati-Moo7aaba yarati 2,812. 7Elaama yarati 1,254. 8Zattu yarati 945. 9Zakkaaya yarati 760. 10Baana yarati 642. 11Bebaaya yarati 623. 12Azggaada yarati 1,222. 13Adooniqaama yarati 666. 14Bigiwaaya yarati 2,056. 15Adiina yarati 454. 16Hizqqiyaasa yara gidiya Axeera yarati 98. 17Bexaaya yarati 323. 18Yoora yarati 112. 19Hashuuma yarati 223. 20Gibbaara yarati 95. 21Beetaliheeme asai 123. 22Naxoofa katamaa asai 56. 23Anatoota katamaa asai 128. 24Azimaaweeta katamaa asai 42. 25Qiriyaati-Yi7aariima, Kafiiranne Ba7eroota katamatu asai 743. 26Raamanne Gebaa7a katamatu asai 621. 27Mikimaasa katamaa asai 122. 28Beeteelenne Aaya katamatu asai 223. 29Nabo katamaa asai 52. 30Maagibiisha katamaa asai 156. 31Naa77antto Elaama katamaa asai 1,254. 32Hariima katamaa asai 320. 33Looda, Hadiidanne Oono katamatu asai 725. 34Yarkko katamaa asai 345. 35Sanaa7a katamaa asai 3,630. 36Hageeti omooduwaappe simmida qeeseta: Yaasu yara gidiya Yadaaya yarati 973; 37Imeera yarati 1,052; 38Paashihuura yarati 1,247; 39Hariima yarati 1,017. 40Hageeti omooduwaappe simmida Leewata: Hodaawiyaa yara gidiya Yaasunne Qaadimi7eela yarati 74; 41Asaafa yara gidiya mazamuriyaa yexxiyaageeti 128; 42Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiya SHaaluuma, Axeera, Xalmmoona, Aqquuba, Haxiixanne SHobaaya yarati 139. 43Hageeti omooduwaappe simmidi, Beeta Maqidasiyan oottiya ashkkaratu yarata: Xiiha yarata, Hasuufa yarata, Xabba7oota yarata, 44Qeeroosa yarata, Si7aaha yarata, Padoona yarata, 45Labaana yarata, Hagaaba yarata, Aqquuba yarata, 46Hagaaba yarata, SHamilaaya yarata, Hanaana yarata, 47Giddeela yarata, Gahaara yarata, Ra7aaya yarata, 48Raaxiina yarata, Naqoda yarata, Gazzaama yarata, 49Uzza yarata, Paaseeha yarata, Besaaya yarata, 50Asina yarata, Me7uniima yarata, Nafisiima yarata, 51Baaqibuuqa yarata, Haquufa yarata, Harihuura yarata, 52Baaxiluuta yarata, Mahiida yarata, Harshsha yarata, 53Barqqoosa yarata, Sisaara yarata, Temaaha yarata, 54Naxiiha yaratanne Haxiifa yarata. 55Hageeti omooduwaappe simmida Solomona ashkkaratu yarata: Soxaaya yarata, Hassofereeta yarata, Paruuda yarata, 56Yaa7ila yarata, Darqqoona yarata, Giddeela yarata, 57SHafaaxiyaa yarata, Haxxiila yarata, Pokereti-Haxxabaima yaratanne Aama yarata. 58Omooduwaappe simmidi, Beeta Maqidasiyan oottiya ashkkaratu yaratunne Solomona ashkkaratu yaratu qoodai muleera heezzu xeetanne uddufun tammanne naa77a. 59Haratikka qassi Telmmelaaha, Teliharshsha, Karuuba, Adaananne Imeera giyo katamatuppe Yerusalaame simmidosona. SHin eti woikko eta aawati Israa7eela sheeshsha gidiyoogaa erissanau eti danddayibookkona. 60Hegeeti Dalaaya, Xoobbiyaanne Naqoda yarata; eta qoodaikka muleera usuppun xeetanne ishatamanne naa77a. 61Qeesetuppe qassi Habaaya yarati, Haqqooxa yaratinne Barzzillaaya yarati simmidosona. Hagee Barzzillaaya giyoogee Gala7aade biitta asa gidiya Barzzillaaya na7iyo machchidi, ba bolluwaa sunttaa ekkiis. 62Hageeti bantta yeleta xaphuwaa eranau yeletaa maxaafan koyidosona, shin demmibookkona. Hegaa gishshau, eti tunadan qoodettidi, qeesetettan oottennaadan digettidosona. 63Qassi Uriimiyaaninne Tumiimiyan shaakkidi pirddiya qeesee denddana gakkanaashin, eti geeshsha qumaappe maanau danddayennaagaa Aihudata haariyaagee etau yootiis. 64Omooduwaappe Yihudaa biittaa simmida asaa qoodai muleera 42,360. 65Hegaa bollikka qassi 7,337 attuma ashkkaratinne macca ashkkaratinne 200 attumanne macca mazamuriyaa yexxiyaageetikka simmidosona. 66Omooduwaappe muleera simmida asaa paratu qoodai 736; baquloti 245; 67gaameelati 435; hareti qassi 6,720. 68Eti Yerusalaamen kase GODAA Beeta Maqidasee de7iyo sohuwaa gakkido wode, yaratu halaqatuppe amaridaageeti GODAA Beeta Maqidasee kase ba sohuwan keexettana mala, bantta dosan imotaa immidosona. 69Issoi issoi bau danddayiyoogaa keenaa keenaa ha Beeta Maqidasiyaa oosuwaassi immiis; eti muleera 500 kilo giraame deexxiya worqqaa, 2,800 kilo giraame deexxiya biraanne 100 qeesetu maayuwaa immidosona. 70Hegaappe guyyiyan qeeseti, Leewatinne asaappe amaridaageeti Yerusalaamen uttidosona; mazamuriyaa yexxiyaageeti, Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiyaageetinne Beeta Maqidasiyan oottiya ashkkarati Yerusalaame yuushuwan de7iya katamatun uttidosona; qassi attida asati ubbai bantta katamatun katamatun uttidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\