Ezra 3

1Israa7eela asai bantta kataman kataman woppu giidi uttidosona. Hegaappe guyyiyan, laappuntta aginai gakkiyo wode, eti ubbai issi asadan Yerusalaamen shiiqidosona. 2SHiiqin Yoxedeeqa na7aa Yaasunne aara oottiya qeeseti qassi Salaatiyaala na7aa Zarubaabeelinne a dabboti Xoossaa asaa Muuse higgiyan kase xaafettidoogaadan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshanau, Israa7eela Xoossaayyo yarshshiyoosaa giigissidosona. 3Eti he biittan de7iya asau yayyikkonne, aggennan yarshshuwaa yarshshiyoosaa kase i kolettido man77iyan zaarettidi keexxidosona. Keexxi giigissidi, xuuggiyo yarshshuwaa GODAASSI maalladonne omarssi ubba wode yarshshidosona. 4Kase xaafettidoogaadankka eti Daase Baalaa bonchchidosona; xuuggiyo yarshshuwaakka hachchissi hachchissi bessiyaagaa qoodaa pacissennan yarshshidosona. 5Qassi ubba wode yarshshiyo xuuggiyo yarshshuwaa, aginai xeeriyo wode yarshshiyo yarshshuwaanne GODAA geeshsha baalatun yarshshiyo yarshsho ubbaakka yarshshidosona. Hegaa bollikka asai ba dosan GODAASSI immido imota ubbaakka yarshshidosona. 6Laappuntta aginan koiro gallassan eti GODAAYYO xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoogaa doommidosona; shin he wode GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxiyo baasoi biron baasettiichchibeenna. 7Hegaappe guyyiyan, shuchchaa massiyaageetussinne anaaxetussi miishshaa qanxxidi qaxaridosona. Parsse Kawoi Qiiroosi etau azazido gishshau, Liibaanoosappe zigaa abbaa pinttidi, Yoophphe ehaanau Sidoonanne Xiiroosa biittaa asau qumaa, ushshaanne zaitiyaa immidosona. 8Hegaappe guyyiyan, eti Yerusalaamen de7iya GODAA Beeta Maqidasee de7iyo sohuwaa gakkido naa77antto laittan naa77antto aginan, Salaatiyaala na7ai Zarubaabeeli, Yoxedeeqa na7aa Yaasunne eta dabboti, qeeseti, Leewatinne omooduwaappe simmidi, Yerusalaame yiida asai ubbai oosuwaa doommidosona. Qassi GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaa aawatettan xeellana mala, laatamu laittaa gididoogeetanne laatamu laittappe aadhdhido Leewata sunttidosona. 9Leewa zare gidiya Yaasu, a naatinne a dabboti, Hodaawiyaa yara gidiya Qaadimi7eelinne a naati issippe gididi, GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaa aawatettan xeellidosona; qassi Henadaada yara gidiya Leewatikka eta maaddidosona. 10Anaaxeti GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxanau baasuwaa baasidi wurssido wode, qeeseti bantta maayuwaa maayidinne xurumbbaa oiqqidi, qassi Asaafa yara gidiya, Leewatikka, daalaa oiqqidi, Israa7eela Kawuwaa Daawita wogaadan GODAA galatanau eqqidosona. 11Eti GODAA galatiiddinne kayan kayan mazamuriyan sabbiiddi, hagaadan yaagidi, au yexxidosona; "GODAI keha; i Israa7eela siiqiyo aggenna siiqoi merinaagaa" yaagidosona. Qassi GODAA Beeta Maqidasiyaa baasoi baasettido gishshau, asai ubbai bantta qaalaa xoqqu oottidi hombbociiddi, GODAA galatidosona. 12SHin kase Beeta Maqidasiyaa be7ida cima qeesetuppe, Leewatuppenne zaretu halaqatuppe daroti ha77i Beeta Maqidasiyaa keexxanau baasettida baasuwaa be7ido wode, bantta qaalaa xoqqu oottidi yeekkidosona; harati mati ufaittidi hombbocidosona. 13Hegaa gishshau, ufaittidi hombbociyaagaa yeekkiyaagaappe shaakkidi eranau danddayettibeenna. Aissi giikko, eti keehippe wocamiyo gishshau, eta wocamaikka haahosan siyettees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\