Ezra 4

1Omooduwaappe simmida asati GODAASSI, Israa7eela Xoossaassi Beeta Maqidasiyaa keexxiyoogaa Yihudaanne Biniyaama morkketi siyidosona. 2Siyidi, Zarubaabeelakkonne zaretu halaqatukko yiidi, hagaadan yaagidosona; "Asoore Kawoi Asiraadooni nuna ha sohuwau ehiido gallassaappe doommidi, nuunikka intte Xoossaayyo yarshshoosinne ayyo goinnoos. Hegaa gishshau, nuunikka inttenaara issippe ane keexxoos" yaagidosona. 3SHin Zarubaabeeli, Yaasunne Israa7eela zaretu halaqati etayyo zaaridi, hagaadan yaagidosona; "Nu Xoossaassi Beeta Maqidasiyaa keexxanau nuuyyoonne intteyyo aiba issippetettinne baawa. SHin Parsse Kawoi Qiiroosi azazidoogaadan, nu xalaalai GODAASSI Israa7eela Xoossaassi Beeta Maqidasiyaa keexxana" yaagidosona. 4Hegaappe guyyiyan, Yihudaa biittaa asati Beeta Maqidasiyaa keexxennaadan, he biittan de7iya asati hashiyaa sho7idosonanne yashissidosona. 5Qassi Parsse Kawuwaa Qiiroosa laittai wuranaashiininne appe simmin Daariyoosi Parssen kawotido wodee gakkanaashin, eti Yihudaa asatu zoretaa laalanau zorettiyaageeta miishshan qaxaridosona. 6Hegaappe guyyiyan, Arxxekssiisi kawotaa doommiyoorin, eti Yihudaanne Yerusalaame asaa mootanau pailiyaa dooyidosona. 7Qassi simmidi, Arxxekssiisi kawotiiddi de7ishin, Bishilaami, Mitiredaati, Xaabi7eelinne eta yarati issippe gididi, Parsse Kawuwaa Arxxekssiisau dabddaabbiyaa xaafidosona; he dabddaabbee Sooriyaa biittaa pitaliyaaninne qaalan xaafettiis. 8Biittaa haariya Rehuuminne xaafiyaa SHimshshaayi Yerusalaamebaa hagaadan yaagidi, Kawuwaa Arxxekssiisau dabddaabbiyaa xaafidosona; 9"Ha dabddaabbee biittaa haariya Rehuumappe, xaafiyaa SHimshshaayappe, beni Elaama biittan de7iya Suusappe, Ereekappenne Baabilooneppe yiida pirddiyaanne daannatiyaa eta yaratuppenne 10gitanne bonchchettida Kawuwaa Asanaafari omooddi ehiidi, Samaariyaaninne Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittan wottido asa ubbaappe xaafettiis" yaagidosona. 11Eti ayyo kiittido dabddaabbee hagaadan yaagees; "Kawuwaa Arxxekssiisau, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittan de7iya ne ashkkaratuppe: 12"Kawuwau, ne matappe haa nuukko yiida Aihudati Yerusalaame biidi, he makkalanchchanne iita katamaa zaaridi keexxiiddi de7iyoogaa era. A gimbbiyaa ooraxissoosona; a xaphuwaakka bottokonoosona. 13Qassi kawuwau, ha katamai keexettiyaabaa gidikkonne a gimbbiyaakka ooraxissiyaabaa gidikko, hegaappe guyyiyan, eti giiraanne qaraxaa qanxxennaagaa era. Hegaappe denddidaagan kawo keettau geliya miishshai paca gidana. 14Nuuni kawoi sunttin oottiyaageeta gidiyo gishshaunne kawoi kauyyishin be7anau koyenna gishshau, hagaa neeni erana mala giidi kiittoos. 15Hegaa gishshau, kase ne aawatu taarikiyaa maxaafai koyettidi xeeletto; hegan xaafettidabaappe neeni ha katamai beniisappekka doommidi, makkalanchcha katama gidiyoogaanne kawotussinne biittatussi metuwaa medhdhidaagaa gidiyoogaa eranau danddayaasa. Hegaappe denddidaagan i kolettiis. 16Hegaa gishshau, ha katamai keexettiyaaba gidikkonne a gimbbiyaakka ooraxissiyaaba gidikko, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittai ne kushiyaappe kiyidoogaa era" yaagidosona. 17Kawoi hagaadan yaagiya zaaruwaa etayyo yeddiis; "Biittaa haariya Rehuumaa, xaafiyaa SHimshshaayaa, Samaariyaaninne Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittan de7iya eta yara gidiya asa ubbau, inttena saro gais. 18Intte taayyo yeddido dabddaabbee birshshettidi nabbabettiis. 19Taani azazin, kase taarikee koyettidi xeelettiis; xeelettiyo wode, ha katamai beniisappekka doommidi, kawotussi makkalanchcha gidiyoogeenne metuwaa medhdhiyaageeti de7iyo soho gidiyoogee erettiis. 20Yerusalaamen wolqqaama kawoti kawotidosona; Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaappekka he kawoti giiraanne qaraxaa ekkidosona. 21Hegaa gishshau, taani etayyo oottite giyo azazuwaa immana gakkanaashin, ha asati he katamaa keexxiyoogaa essana mala odite. 22Intte ha yohuwaa shenehoo geennaadan naagettite. Aissi giikko, kawotuyyo metuwaa darissanau koshshenna" yaagidi kiittiis. 23Kawuwaa Arxxekssiisa dabddaabbee Rehuumassi, xaafiyaa SHimshshaayassinne eta yara gidiya ubbatussi nabbabettido wode, Yerusalaamen de7iya Aihuda asatukko eesotiiddi biidi, eti keexxiyoogaa wolqqan teqqidosona. 24Teqqin Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosoi Daariyoosi kawotido naa77antto laittai gakkanaashin, eqqosan atti aggiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\