Ezra 5

1He wodiyan hananabaa yootiya Haggeenne Iddo na7ai Zakkaariyaasi Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya Aihuda asatuyyo Israa7eela Xoossaa sunttan hananabaa yootidosona. 2Salaatiyaala na7ai Zarubaabeelinne Yoxedeeqa na7ai Yaasu denddidi, Yerusalaamen de7iya GODAA Beeta Maqidasiyaa zaarettidi keexxanau doommidosona. Hananabaa yootiyaageetikka etaara issippe gididi, eta maaddidosona. 3He wode, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariya Tattanaaya giyoogee, SHatarbbozina giyoogeenne etaara oottiyaageeti yiidi, "Intte ha Beeta Maqidasiyaa keexxana malanne polana mala, intteyyo oonee odidai?" yaagidi oichchidosona. 4Eti qassi, "Ha Beeta Maqidasiyaa keexxiya asatu sunttai oonee oonee?" yaagidikka oichchidosona. 5SHin he yohoi Daariyoosakko gakkin, a matappe dabddaabbee xaafettidi yaana gakkanaashin, eti bantta oosuwaa aggibookkona; aissi giikko, eta Xoossaa aifee Yihudaa biittaa cimatu bollan de7ees. 6Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariya Tattanaayi, SHatarbbozininne etaara oottiyaageeti Kawuwaa Daariyoosayyo kiittido dabddaabbee 7hagaadan yaagees; "Kawuwaa Daariyoosaa, kumetta sarotettai neeyyo gido! 8"Nuuni Yihudaa biittan de7iya gita Xoossaa Beeta Maqidasiyaakko biida. He Beeta Maqidasee gita shuchchan keexettiis; qassi gimbbiyaa bollankka mittai wodhdhiis. Oosoikka gita akeekaaninne eesuwan oosettiiddi de7ees. 9"Eta kaalettiya cimata nuuni hagaadan yaagidi oichchida; 'Ha Beeta Maqidasiyaa keexxana malanne polana mala, intteyyo oonee odidai?' yaagidi oichchida. 10Qassi neeyyo xaafidi erissana mala, eta ha oosuwan kaalettiyaageetu sunttaikka oonakko oichchida. 11"Oichchin, eti hagaadan yaagidi zaaridosona; 'Nuuni saluwaanne sa7aa Xoossaa ashkkarata; qassi nuuni Israa7eela kawuwaa gitai daro laittaappe kase baggan keexxi polido Beeta Maqidasiyaa zaaretti keexettees. 12Nu aawati saluwaa Xoossaa hanqqetissido gishshau, i eta Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora kushiyan aatti immiis. Immin, i ha Beeta Maqidasiyaa koli aggiis; asaakka Baabiloone biitti omooduwau ekkidi biis. 13"'SHin Baabiloone Kawoi Qiiroosi ba kawotido koiro laittan, Xoossaa Beeta Maqidasiyaa, hagaa zaaretti keexxana mala, awaajuwaa kessiis. 14Naabukadanaxoori Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyaappe ekki efiidi, Baabiloone biittan de7iya ba xoossatu keettan wottido worqqanne bira miishshatakka Qiiroosi zaaridi yeddiis. "'He miishshati Kawoi Qiiroosi Yihudaa biittaa haarana mala doorido SHeshibaaxaara kushiyan sheerettidosona. 15SHeedhdhiiddi Kawoi Qiiroosi a hagaadan yaagiis; "Ha miishshata ekka efaada Yerusalaamen de7iya Beeta Maqidasiyan wotta; qassi Xoossaa Beeta Maqidasiyaakka kase i de7iyo sohuwan keexxa" yaagiis. 16Hegaappe guyyiyan, SHeshibaaxaari yiidi, Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxiyo sohuwaa Yerusalaamen baasiis. I ha77ikka wuribeennaagaa gidikkonne, he wodeesappekka doommidi, keexettiiddi de7ees' yaagidosona. 17"Ha77i simmi ha yohoi kawuwaa ufaissiyaaba gidikko, ane Kawoi Qiiroosi ha Beeta Maqidasiyaa Yerusalaamen keexxana mala, tumukka awaajuwaa kessidaakko eranau kase aadhdhida Baabiloone kawotu taarikiyaa mazggafai koyettidi xeeletto. Hegaappe guyyiyan, kawoi nuuni ha yohuwaa waatanau bessiyaakko qachchido qofaa nuuyyo kiitto" yaagidi xaafidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\