Ezra 6

1Hegaa gishshau, Kawoi Daariyoosi azazin, Baabiloone miishshata wottiyo keettan de7iya taarikiyaa mazggafata eti koyidosona. 2SHin Baabiloone kataman gidennan de7ishin, Meedoona biittan de7iya Ahimtta giyo kataman issi xaatta maxaafai beettiis. He maxaafan xaafettidabai hagaadan yaagees; 3"Wodenau dogettennaadan, Kawoi Qiiroosi ba kawotido koiro laittan, Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyaa gishshau, hagaadan yaagiya awaajuwaa kessiis; 'Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidase gidiya, Aihudati yarshshuwaa yarshshiyo sohoi zaarettidi keexetto; a baasoikka baasetto. He Beeta Maqidasee usuppun tammu wara adussanne usuppun tammu wara aaho gido. 4Qassi heezzu maaran gita shuchchai wodhdhin, he maaratu bollan bollaara issi maara mittai wodhdho. Hegau koshshiya miishshai ubbai kawo keettan buquraa wottiyo keettaappe imetto. 5Naabukadanaxoori Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyaappe ekkidi, Baabiloone ehiido Xoossaa Beeta Maqidasiyaa worqqanne bira miishshati bantta sohuwau guyye Yerusalaame simmona; simmidi Xoossaa Beeta Maqidasiyan de7ona' yaagiis" yaagees. 6Hegaappe guyyiyan, Daariyoosi xaafido dabddaabbee hagaadan yaagees; "Inttenoo Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariya Tattanaayaa, SHatarbbozinaanne etaara oottiya ubbatoo, he Beeta Maqidasiyaakko shiiqoppite. 7Ha asati keexxiyo Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaassi xube gidoppite. Aihudata haariyaageenne Aihuda cimati Xoossaa Beeta Maqidasiyaa kase i de7iyo sohuwan zaaridi keexxona. 8"Qassi ha Aihuda cimati Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxiyo wode, eti oottiyo oosoi eqqenna mala, etassi koshshiya miishshaa ubbaa Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaappe shiishshido kawuwaa giiraa miishshaappe intte etayyo immana mala, taani azazaas. 9Yerusalaamen de7iya qeeseti saluwaa Xoossaassi xuuggiyo yarshshuwaa yarshshanau koshshiyaabai mirggota gidin, dorssa orggeta gidin woikko qassi dorssa marata gidikkokka etayyo immite. Qassi aibanne pacissennan eti koyiyo gisttiyaa, maxiniyaa, woiniyaa eessaanne zaitiyaa etayyo hachchi hachchi immite. 10Hegaa intte immiyoogee eti saluwaa Xoossaa keehi ufaissiya yarshshuwaa yarshshanaassanne kawuwaanne kawuwaa naatu de7uwaa gishshaukka woossanaassa. 11"Ha awaajuwaa laammiya ooninne de7ikko, 'A keettaa tuussaa shoddidi, he tuussaa xeeraa pooxidoogan lukettidi haiqqo; a keettaikka pito oliyo soho gido' gaada gujjadakka azazaas. 12Ha azazuwaa laammanaunne qassi Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyaa kolanau kushiyaa denttiya ai kawo woi dere gidin, ba sunttai xeesettana mala Yerusalaame doorida Xoossai a xaisso. Taani Daariyoosi hagaa azazaas. Ha yohuwaa asai ubbai minotettan polo" yaagees. 13Hegaappe guyyiyan, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariya Tattanaayi, SHatarbbozininne etaara oottiya ubbati Kawoi Daariyoosi azazidoogaadan minotettan oottidi polidosona. 14Hegaa gishshau, Aihuda cimati bantta oosuwaa aggennan oottidosona; qassi hananabaa yootiya Haggeenne Iddo na7ai Zakkaariyaasi yootido qaalankka minettidosona. Israa7eela Xoossai azazidoogaadaaninne Parsse biittaa kawoti Qiiroosi, Daariyoosinne Arxxekssiisi awaajjidoogaadan Beeta Maqidasee keexettidi wuriis. 15Daariyoosi kawotido usuppuntta laittan Adaare giyo aginan heezzantto gallassan, Beeta Maqidasiyaa oosoi polettiis. 16Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai, qeeseti, Leewatinne omooduwaappe simmida asai ubbai Xoossaa Beeta Maqidasiyaa anjjissiyo baalaa ufaissan bonchchidosona. 17He baalaa bonchchiyo wode, eti issi xeetu korimata, naa77u xeetu dorssa orggetanne oiddu xeetu dorssa marata yarshshidosona; qassi nagaraa yarshshuwaassi tammanne naa77u Israa7eela zaretu qoodan tammanne naa77u deeshsha orggetakka yarshshidosona. 18Muuse Maxaafan xaafettidoogaadan, Yerusalaamen de7iya Xoossaa Beeta Maqidasiyan oottana mala, qeesetanne Leewata eta maaraadan maaraadan wottidosona. 19Omooduwaappe simmida asati kaalliya laittan koiro aginan tammanne oiddantto gallassan Paasikaa Baalaa bonchchidosona. 20Qassi qeesetinne Leewati banttana geeshshidosona; hegaa gishshau, eti ubbaikka geeshsha. Hegaappe guyyiyan, Leewati omooduwaappe simmida ubbaayyo, qeesetuyyoonne bantta huuphiyau Paasikaa dorssaa shukkidosona. 21SHukkin, omooduwaappe simmida Israa7eela asainne Aihuda gidenna asati oottiyo tunatettaappe banttana shaakkidi, GODAAKKO, Israa7eela Xoossaakko simmida asai ubbai Paasikaa miidosona. 22Qassi eti laappun gallassau Oittaa Baalaa ufaissan bonchchidosona; aissi giikko, GODAI eta ufaissiis; qassi Xoossaa, hegeekka Israa7eela Xoossaa Beeta Maqidasiyaa eti keexxidi polana mala, Asoore kawuwaa qofaa GODAI laammin, kawoi eta maaddiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\