Ezra 7

1Hegaappe simmin, daro wodiyaappe guyyiyan, Parsse biittan Arxxekssiisi kawotido wodiyan Izira giyo issi asi de7iis. I Saraaya na7aa; Saraayi Azaariyaa na7aa; Azaaree Hilqqiyaa na7aa; Hilqqee SHaaluuma na7aa; 2SHaaluumi Xaadooqa na7aa; Xaadooqi Ahixuuba na7aa; Ahixuubi Amaariyaa na7aa; 3Amaaree Azaariyaa na7aa; Azaaree Maraayoota na7aa; Maraayooti Zaraahiyaa na7aa; 4Zaraahee Uzza na7aa; Uzzi Buuqa na7aa; 5Buuqi Abishuu7a na7aa; Abishuu7i Piinihaasa na7aa; Piinihaasi El77aazara na7aa; El77aazari qeese ubbatu halaqaa Aaroona na7aa. 6Iziri Baabilooneppe yiis. I GODAI, Israa7eela Xoossai immido Muuse Higgiyaa loitti xanna7ida eranchcha asa. GODAA a Xoossaa kushee a bollan de7iyo gishshau, i oichchidobaa ubbaa kawoi ayyo immiis. 7Israa7eela asaappe amaridaageetinne qassi qeesetuppe, Leewatuppe, mazamuriyaa yexxiyaageetuppe, penggiyaa naagiyaageetuppenne Beeta Maqidasiyaa ashkkaratuppe amaridaageeti Kawoi Arxxekssiisi kawotido laappuntta laittan Iziraara issippe Yerusalaame biidosona. 8Kawoi kawotido laappuntta laittan ichchashantto aginan Iziri Yerusalaame gakkiis. 9Koiro aginan koiro gallassan Baabilooneppe kiyidi, ichchashantto aginan koiro gallassan Yerusalaame gakkiis. Aissi giikko, a Xoossaa lo77o kushee a bollan de7ees. 10Hegaa xalla gidennan Iziri GODAA Higgiyaa xanna7anaunne oottanau, qassi Israa7eela asaakka a wogaanne a pirddaa tamaarissanau ba wozanaa giigissi wottiis. 11GODAI Israa7eelayyo immido higgiyaa xanna7idi, loitti eriya qeesenne xaafe gidiya Izirayyo Kawoi Arxxekssiisi immido dabddaabbee hagaadan yaagees; 12"Kawotu Kawuwaa Arxxekssiisappe, qeesiyaanne saluwaa Xoossaa Higgiyaa loitti xanna7iya Iziraa, saroi neeyyo gido! 13"Ta kawotettaa giddon de7iya Israa7eela asaappe ooninne, qeesetuppe woi Leewatuppe gidikkokka, Yerusalaame baanau koyiya asai ubbai nenaara issippe baanaadan taani odaas. 14Taaninne tanaara zorettiya laappun asati issippe gididi, neeni ne kushiyan de7iya Xoossaa Higgiyaadan, baada Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya hanotettai ai malakko oichchanaadan nena kiittoos. 15Au de7iyo sohoi Yerusalaamen de7iyo Israa7eela Xoossaassi, taani kawoinne tanaara zorettiya asati nu dosan immido worqqaanne biraa imotataa neeni ekkada ba. 16Hegaa bollikka qassi neeni Baabiloone biittaa kumettaappe demmido biraanne worqqaa ubbaa, qassi Israa7eela asainne qeeseti Yerusalaamen de7iya bantta Xoossaa Beeta Maqidasiyaassi bantta dosan immido imotaakka ekkada ba. 17Baada, ha miishshan korimata, dorssa orggetanne dorssa marata, qassi kattaa yarshshuwaayyoonne ushshaa yarshshuwaaayyo koshshiyaabata shammada, Yerusalaamen de7iya intte Xoossaa Beeta Maqidasiyan yarshshiyoosan yarshsha. 18"Hegaappe palahidi attida biraanne worqqaa neeninne nenaara de7iya ne biittaa asati oottanau koyiyoobaa intte Xoossaa sheniyaadan oottite. 19Qassi intte Xoossaa Beeta Maqidasiyaa giddon oosettiya oosuwaassi intte go7ettana mala, nuuni neeyyo immido miishshata ubbaa Yerusalaame Xoossaa sinttan wotta. 20Hagaappe harabai intte Xoossaa Beeta Maqidasiyaassi koshshiyaabai aibanne gidikko, hegau koshshiya miishshaa kawo keettan miishshaa wottiyo keettaappe ekkanau danddayaasa. 21"Hegaa gishshau, ha77i taani Kawoi Arxxekssiisi Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittan de7iya miishshaa keettan aawatettai de7iyo ubbatussi ha azazuwaa immaas. Qeese gidiyaanne Saluwaa Xoossaa Higgiyaa loitti xanna7iya Iziri inttena oichchiyoobaa aiba gidikkonne ayyo immite. 22Qassi heezzu sha7anne oiddu xeetu kilo giraame deexxiya biraa, issi xeetu kunttaale gisttiyaa, naa77u sha7u litiro woine eessaanne naa77u sha7u litiro wogaraa zaitiyaa, qassi koshshiya keena maxiniyaara ubbaa Izirayyo immite. 23Kawuwaa bollinne kawuwaa naatu kawotettaa bolli hanqqoi yeenna mala, saluwaa Xoossai azazidobaa ubbaa saluwaa Xoossaa Beeta Maqidasiyaassi aibanne ashshennan immite. 24Qassi qeesetuppe, Leewatuppe, mazamuriyaa yexxiyaageetuppe, penggiyaa naagiyaageetuppe, Beeta Maqidasiyaa ashkkaratuppenne Beeta Maqidasiyaa giddon dumma dumma oosuwaa oottiya asa ubbaappe intte giiraanne qaraxaa ekkanau intteyyo aiba maatinne baawa. 25"Nenoo Iziraa, neeni qassi, neeyyo Xoossai immido aadhdhida eratettaadan Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittan de7iya ne Xoossaa Higgiyaa eriya asaa bolli pirddana mala, daannatanne pirddiyaageeta suntta. Qassi he higgiyaa erennaageeti de7ikko, eta tamaarissite. 26Ne Xoossaa Higgiyaassinne kawuwaa higgiyaassi azazettenna ooninne de7ikko, i sohuwaarakka haiquwan, yedetan, a miishshaa bonqqiyoogan woikko qashuwan qaxxayetto" yaagees. 27Yerusalaamen de7iya GODAA Beeta Maqidasiyaa hagaadan loittana mala, kawuwaa wozanan ha qofaa wottida GODAASSI, nu aawatu Xoossaassi galatai gido! 28Qassi kawuwaa, kawuwaara zorettiyaageetunne aara oottiya wolqqaama halaqatu ubbaa sinttan ba aggenna siiquwaa taassi bessida Xoossaassi galatai gido! GODAA, ta Xoossaa kushee tanaara de7iyo gishshau, taani minettaas. Qassi Israa7eela halaqatuppe amaridaageeti tanaara simmidi, Yerusalaame baana mala shiishshaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\