Ezra 8

1Kawoi Arxxekssiisi kawotido wode tanaara issippe Baabiloone biittaappe simmidi, Yerusalaame yiida zaretu halaqati hageeta; eta yeletaa maaraikka hagaa: 2Piinihaasa yaraappe Gershshooma, Itamaara yaraappe Daaneela, Daawita yaraappe SHekaaniyaa na7aa Haxxuusha, 3Par77oosha yaraappe Zakkaariyaasinne eta yeletaa maarai xaafettido hara issi xeetanne ishatamu attumaageeta, 4Paahati-Moo7aaba yaraappe Zaraahiyaa na7aa Eliyoo7enaayanne aara issippe hara naa77u xeetu attumaageeta, 5Zattu yaraappe Yahaazi7eela na7aa SHekaaniyaanne aara issippe hara heezzu xeetu attumaageeta, 6Adiina yaraappe Yonaataana na7aa Ebeedanne aara issippe hara ishatamu attumaageeta, 7Elaama yaraappe Ataaliyaa na7aa Yishaa7iyaanne aara issippe hara laappun tammu attumaageeta, 8SHafaaxiyaa yaraappe Mikaa7eela na7aa Zabaadiyaanne aara issippe hara hosppun tammu attumaageeta, 9Yoo7aaba zariyaappe Yihi7eela na7aa Obaadiyaanne aara issippe hara naa77u xeetanne tammanne hosppun attumaageeta, 10Baana yaraappe Yosiifiyaa na7aa SHalomiitanne aara issippe hara issi xeetanne usuppun tammu attumaageeta, 11Bebaaya yaraappe Bebaaya na7aa Zakkaariyaasanne aara issippe hara laatamanne hosppun attumaageeta, 12Azggaada yaraappe Haqqaxaana na7aa Yohanaananne aara issippe hara issi xeetanne tammu attumaageeta, 13Adooniqaama yaraappe wurssettan simmidaageeti, Elifeleexa, Yi7u7eela, SHamaa7iyaanne etaara issippe hara usuppun tammu attumaageetanne 14qassi Bigiwaaya yaraappekka Utaaya, Zakkuuranne etaara issippe hara laappun tammu attumaageeta. 15Taani Iziri eta Ahaawa giyo sohuwaakko goggiya shaafaa matan shiishshaas. Nuuni he sohuwan dunkkaanidi, heezzu gallassaa takkida. Qassi taani he sohuwan de7iya asaanne qeeseta qoodiyo wode, Leewa zaretuppe issuwaanne demmabeikke. 16Hegaa gishshau, halaqa gidiya El77eezara, Ar77eela, SHamaa7iyaa, Elnnaataana, Yaariiba, Elnnaataana, Naataana, Zakkaariyaasanne Mashulaama giyoogeetanne qassi aadhdhida eranchcha asa gidiya Yoyaariibanne Elnnaataana xeegaas. 17Xeegada, nu Xoossaa Beeta Maqidasiyan oottiya asaa nuuyyo yeddana mala, Kaasifiyaa giyo sohuwan de7iya Leewatussi halaqa gidiya Iddokkonne a dabbotukko, hegeetikka Beeta Maqidasiyaa ashkkara gidiyaageetukko eta kiittaas. 18Nu Xoossaa lo77o kushee nu bollan de7iyo gishshau, SHerebiyaa a naatuuranne a ishanttuura, muleera tammanne hosppunaa eti nuuyyo yeddidosona. I Israa7eela na7aa Leewa zare gidiya Maahila yaranne keehi akeekai de7iyo asa. 19Qassi Hashaabiyaa, Maraara yara gidiya Yishaa7iyaara, a naatuuranne a ishanttu laatamaara yeddidosona. 20Hegaa bollikka Leewata maaddanaadan giidi, Daawitinne aara oottiya halaqati sunttido Beeta Maqidasiyaa ashkkaratuppekka naa77u xeetanne laatamata yeddidosona. Hegeeti ubbati bantta sunttan xaafettidosona. 21Hegaappe guyyiyan, nu Xoossaa sinttan nu huuphiyaa kaushshidi, i nu ogiyan nuuyyo, nu naatuyyoonne nu aqo ubbaayyo sarotettaa immanaadan woossana mala, hegan Ahaawa SHaafaa matan taani xoomaa awaajjaas. 22Aissi giikko, kawuwaayyo nuuni kase, "Nu Xoossaa lo77o kushee a koyiyaageetuura issippe de7ees; shin a wolqqaama hanqqoi a aggiyaageetu bollan de7ees" yaagidi yootido gishshau, nuuni biyo ogiyan de7iya morkketuppe nuna naaganaadan olanchchatanne paraasata immanaadan kawuwaa oichchanau taani yeellataas. 23Hegaa gishshau, nuuni xoomidi, Xoossaa woossida; woossin, i nu woosaa siyiis. 24Qeesetu halaqatuppe SHerebiyaa, Hashaabiyaanne hara eta dabbo gidiya tammu asata taani dooraas. 25Doorada, kawoi, kawuwaara zorettiyaageeti, kawuwaara oottiyaageetinne Israa7eela ubbai nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaassi immido biraa worqqaanne, miishshata ubbaa likkada eta kushiyan sheedhdhaas. 26Taani etayyo immidobai hagaa: laatamanne naa77u sha7u kilo giraame deexxiya biraa, heezzu sha7anne oiddu xeetu kilo giraame deexxiya biraappe oosettida xeetu miishshata, heezzu sha7anne oiddu xeetu kilo giraame deexxiya worqqaa, 27hosppun kilo giraamenne oiddu xeetu giraame deexxiya worqqaappe oosettida laatamu sainetanne worqqadan al77onne muruta gidida nahaasiyaappe oosettida naa77u saineta. 28Hegaappe guyyiyan, taani etayyo hagaadan yaagaas; "Inttenne ha miishshati ubbaikka GODAAYYO dummatideta; ha birainne worqqai asai ba dosan GODAAYYO, intte aawatu Xoossaayyo immidoogaa. 29Yerusalaamen de7iya GODAA Beeta Maqidasiyan miishshaa wottiyo keettaa gakkidi, qeese halaqatu sinttan, Leewatu sinttaaninne Israa7eela zaretu halaqatu sinttan sheedhdhana gakkanaashin, ha miishshata loitti naagite" yaagaas. 30Hegaa gishshau, qeesetinne Leewati Yerusalaamen de7iya GODAA Beeta Maqidasiyau efaanau biraa, worqqaanne hara miishshata ubbaa miizaanan likkidi sheerettidosona. 31Hegaappe guyyiyan, nuuni koiro aginan tammanne naa77antto gallassan Yerusalaame baanau Ahaawa SHaafaa mataappe denddida. Denddidi biyo wode, nu bollan de7iya nu Xoossaa lo77o kushee nu biyo ogiyan de7iya morkketuppenne panggatuppe nuna naagiisinne ashshiis. 32Nuuni Yerusalaame gakkidi, yan heezzu gallassaa uttida. 33Oiddantto gallassi biraa, worqqaanne hara miishshata ubbaakka likkidi, Ooriyoona na7aa qeesiyaa Maremootassi sheedhdhida. Piinihaasa na7aa El77aazari, Leewa gidiya Yaasu na7aa Yozabaadinne Biinuya na7aa No7aadee aara issippe de7oosona. 34Ubbabaikka qoodettiisinne likettiis; likettidi muleera ai keena gididaakko, he wode xaafettiis. 35Hegaappe guyyiyan, omooduwaappe simmida asai Israa7eela Xoossaassi xuuggiyo yarshshuwaa yarshshidosona. Eti Israa7eela ubbaa gishshau, tammanne naa77u korimata, uddufun tammanne usuppun dorssa orggetanne laappun tammanne laappun dorssa marata, qassi nagaraa yarshshuwaassikka tammanne naa77u deeshsha orggeta yarshshidosona. Hagee ubbai xuuggiyo yarshsho gididi, GODAAYYO shiiqiis. 36Eti qassi kawoi azazido azazuwaakka kawuwaappe garssaara biittaa haariyaageetuyyoonne Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariyaageetuyyo immidosona; immin eti Israa7eela asaanne Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaa maaddidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\