Ezra 9

1Ha ubbabai hanidoogaappe guyyiyan, asaa kaalettiyaageeti taakko yiidi, hagaadan yaagidosona; "Israa7eela asai, harai atto qeesetikka Leewatikka, bantta heeran de7iya Aihuda gidenna asatuppe banttana shaakkibookkona. Etikka Kanaaneti, Hiiteti, Parzzeti, Yaabuusati, Amoonati, Moo7aabati, Gibxxetinne Amooreti oottiyoogaadan tuna oosuwaa oottoosona. 2Qassi banttayyoonne bantta naatuyyo Aihuda gidenna macca naatuppe machcho oottidi ekkidosona; hegaappe denddidaagan geeshsha zerettati Aihuda gidennaageetuura walakettidosona. Kaalettiyaageetinne halaqati ammanettennaageeta gididi, hagaa malabaa oottanau sintta xeera gidoosona" yaagidosona. 3Taani ha yohuwaa siyido wode, ta maayuwaanne ta qumaashshaa pooshshaas; ta huuphiyaa binnaanaanne ta buuchchaakka shoddaas; qassi daro dagammada utta aggaas. 4Omooduwaappe simmida asai oottido nagaraa gishshau, Israa7eela Xoossai yootido qaalaassi yayyida asai ubbai taani de7iyo sohuwaa taakko shiiqiis. Omarssa yarshshuwaa yarshshiyo wodee gakkanaashinkka dagammada utto sohuwaappe taani denddabeikke. 5SHin omarssa yarshshuwaa yarshshiyo wodee gakkiyo wode, ta maayoinne ta qumaashshai pooshetti uttidaashin, taani kauyyada utto sohuwaappe denddaas. Qassi gulbbatada GODAAKKO, ta Xoossaakko, ta kushiyaa denttada, hagaadan yaagada woossaas; 6"Abeet ta Xoossau, taani ta sinttaa neekko pude denttanaukka yayyaisinne yeellatais; aissi giikko, nu nagarai doorettidi, nu huuphiyaappe pude aadhdhiis; nu naaqoikka saluwaa gakkiis. 7Nuuni nu maizza aawatu wodiyaappe doommidi, hachchi gakkanaashin, nena keehippe naaqqida. Nu nagaraappe denddidaagan nuuni, nu kawotinne nu qeeseti ha77iigaadankka allaga kawotu kushiyan mashshaassi, omooduwaassi, bonqqiyaassinne wurssetta yeellaassi aadhdhidi imettida. 8"SHin ha77i nuuyyo guutta maarotettaa wodee imettiis; aissi giikko, GODAI nu Xoossai nuuppe amarida zerettati attana mala oottiis; ha geeshsha sohuwan i nuna sarotettan wottiis. Nu Xoossai nu aifiyaa dooyiis; qassi nu ailletettaappekka nuuyyo ooratta de7uwaa immiis. 9Nuuni aille gidikkonne, nu Xoossai nuna ailletettan aggibeenna; nu de7uwaa ooraxissiis. Qassi nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexxana mala, kolettidaagaa bottokonana malanne Yihudaaninne Yerusalaamen nuuni sarotettan de7ana mala, Parsse biittaa kawotu sinttan nuuyyo ba aggenna siiquwaa bessiis. 10"SHin nu Xoossau, ha77i yaatin, nuuni woiganau danddayiyoonii? Aissi giikko, nuuni ha77ikka ne azazuwaa aggiigida. 11Hananabaa yootiya ne ashkkaratu baggaara neeni hagaadan yaagadasa; 'Intte laattanau geliyo biittai he biittan de7iya asaa tunatettaappe denddidaagan tuniis; ha gaxaappe biidi, hini gaxaa gakkanaashin, eti a bantta tuna oosuwan kunttidosona. 12Hegaa gishshau, intte mino gidana mala, he biittaa aifiyaa maana malanne merinau intte naatussi laatissana mala, intte macca naata eta attuma naatuyyo immoppite; eta macca naatakka intte attuma naatuyyo ekkoppite. Eti sarotettaaninne duretettan de7ana malakka amottoppite' yaagadasa. 13"Nu bolli gakkida iitabai ubbai nu iita oosuwaappenne nu gita naaquwaappe denddidaagaana. Gidikkonne, neeni nu Xoossai nu nagaraa daruwaa keenaa nuna pirddabaakka; shin nuuppe amaridaageeta zerettau palahissadasa. 14Yaatin, nuuni ha77ikka zaarettidi, hagaa mala tunabaa oottiya asatuura imuwaaninne ehuwan walahettidi, ne azazuwaa ixxisi gaanee? Qassi ha attida guutta zerettatikka xayana gakkanaashin, ne hanqqoi nu bollan darenneeyye? 15Abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, neeni xillo. Nu naaquwaappe denddidaagan nuuppe issoinne ne sinttan eqqanau danddayennaagaa gidikkonne, nuuni zerettau palahidi attidaageeti hachchi hagan ne sinttan de7oos" yaagaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\