Galaatiyaa 4

1SHin akeekite; ba aawaabaa laattiya na7ai naatettan de7iiddi, de7iyaabaa ubbau goda gidikkokka, ashkkaratuppe dummatiyoosi baawa. 2SHin ba aawai giido wodee wurana gakkanaashin, a hadaraa ekkidaageetu kushiyaaninne a miishshaa naagiyaageetu kushiyan de7ees. 3Hegaadan nuunikka qassi naatettan de7iyo wode, ha sa7aa haariya ayyaanatussi ailletida. 4SHin wodiyaa wurssettai gakkido wode, Xoossai maccaasi yelidoogaa, higgiyaa garssan yelettidaagaa, ba na7aa kiittiis. 5Aissi kiittidee giikko, higgiyan haarettidi de7iyaageeta wozanaunne nuna ba naata oottanau kiittiis. 6Xoossai intte a naata gidiyo gishshau, “Abbaa, ta Aawau” giidi waassiya ba Na7aa Ayyaanaa, nu wozanaa giddo kiittiis. 7Hegaa gishshau, hagaappe sinttan neeni Xoossaa na7a gidiyoogaappe attin, aille gidakka; qassi neeni a na7a gidikko, Kiristtoosa baggaara Xoossaabaa laattiyaagaa. 8SHin intte hagaappe kasiyan Xoossaa erennan de7iiddi, Xoossa gidennaageetuyyo aille gididi haarettideta. 9SHin ha77i Xoossaa eridi, ubbakka Xoossan erettiichchidi, laafanne qassi karettida ha ayyaanatukko waanidi simmeetii? Wodhdhi eqqidi, aille gididi, naa77anttuwaa etayyo haarettanau koyeetii? 10Gallassaa, aginaa, wodiyaanne laittaa intte loitti naageeta. 11Tana inttebai yashshees; taani intteyyo coo mela daafuridanaashsha? 12Ta ishanttoo, taani inttenadan hanido gishshau, “Inttekka tanadan hanite” gaada, inttena woossais; intte tana ainne naaqqibeekketa. 13Taani koiro intteyyo wonggeliyaa yootidoogee tana harggissishiina gidiyoogaa intte ereeta. 14Taayyo payyatettai guuxxidi, intteyyo paace gidinkka, tana karibeekketa; shenetinnebeekketa. Hegaa gishshaa ubba tana Xoossaa kiitanchchaa mokkiyoogaadan, woikko Kiristtoosi Yesuusa mokkiyoogaadan mokkideta. 15Yaatin, hekko intte ufaittiyoogee beettenna! Tana gidikko, intteyyo danddayettiyaabaa gidin, taayyo intte intte aifiyaa shoddi immiyaakkonne ixxennaagaa markkattais. 16Yaanin taani intteyyo tumaa yootiyo gishshau, intte morkke gidiyaanaa? 17Hara asati intteyyo qarettiyaabaa milatoosona; shin eta qofai lo77enna; aissi giikko, intte etayyo qarettana mala, taappe inttena shaakkanau koyoosona. 18SHin taani intte matan de7iyo wode xalaalan gidennan, ubba wodekka lo77oban intte koyettiyaageeta gidikko lo77o. 19Ta siiqo naatoo, Kiristtoosa meretai inttenan beettana gakkanaashin, maccaasiyo maaretai tuggayiyoogaa keenaa, taani intte gishshau sahettais. 20SHin taani intteyyo hirggiyo gishshau, ha77i intte mati baada inttenaara doonan haasayiyaakko, daro dosais. 21Higgiyan haarettidi de7anau koyiyaageetoo, higgee giyoogaa siyekketii? Ane taayyo yootite. 22Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Abrahaamayyo ailleeppenne goqeeppe yelettida naa77u naati de7oosona” yaagees. 23SHin aillee na7ai asi na7a yeliyo maaraadankka yelettiis; qassi goqee na7ai, Xoossai sinttappe immana giidi haasayidoogan yelettiis. 24Ha maccaasati naa77u maachcha gidiyo gishshau, hagee leemiso gidana danddayees. Etappe issinniyaa, Siinaa Deriyaappe yiidaara, ba naata ailletettaayyo yelaasu; akka Aggaaro. 25Ha Aggaara Araba giyo biittan de7iya Siinaa Deriyan leemisettausu; qassikka ha77i de7iya Yerusalaamen leemisettausu; aissi giikko, Yerusalaame katamai ba giddon de7iya asa ubbaara ailletettan de7ees. 26SHin saluwan de7iya Yerusalaama ailletettan de7ukku; a nuussi aayyiyo. 27Aissi giikko, Xoossaa maxaafai yaagees; “Bii, yelabeenna mainee, ufaitta; maareti oiqqi erennaaree, ne qaalaa xoqqu oottada ilila! Aissi giikko, ba azinaara de7iya maccaaseeppe, barkka de7iya maccaaseeyyo daro naati de7ana” yaagees. 28Ta ishanttoo, nuunikka Yisaaqadan, Xoossai sinttappe immana giido naata. 29SHin he wode asa maaraadan yelettidaagee, Xoossaa Ayyaanai giidoogaadan yelettidaagaa yedetti yuuyidoogaadan, ha77ikka hegaa mala. 30SHin Xoossaa maxaafai woigii? “Aillee na7ai goqee na7aara issippe laattenna gishshau, ailliyo i na7aara gattada kessa yedda” yaagees. 31Hegaa gishshau, ta ishanttoo, nuuni goqee naata gidiyoogaappe attin, aillee naata gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\