Galaatiyaa 5

1Nuuni ailletetti bainnan, de7ana mala, Kiristtoosi nuna ailletettaappe kessiis; simmi minnidi eqqite; naa77anttuwaa ailletettaa qambbaran geloppite. 2Siyite, taani PHauloosi, inttena yaagais; intte qaxxarettiyaabaa gidikko, Kiristtoosi inttena ainne go77enna. 3Qaxxarettiya ubbati higgee giyoogaa ubbaa polidi naaganau bessiyoogaa gujjada hassayissais. 4Higgiyaa naagidi xillanau koyiyaageetoo, Kiristtoosappe shaahettideta; Xoossaa aaro kehatettaappekka kunddideta. 5Nuna gidikko, nuuni Xoossaa Ayyaanaa baggaara ammanuwan xillanau ufaissan naagoos. 6Aissi giikko, nuuni Kiristtoosi Yesuusaara issippe de7in, siiquwan oottiya ammanuwaappe attin, qaxxarettinkka, qaxxarettennan agginkka nuna ainne go77enna. 7Kase lo77o ootteeta; shin tumatettaayyo intte azazettenna mala, oonee inttena diggidai? 8Ha cimoi inttena xeesida Xoossaappe yibeenna. 9Asai giyoogaadan, guutta irshshoi munaqaa ubbaa denttees. 10Intte harabaa qoppennaagaa taani Xoossan ammanettais; shin inttena waissiya urai oona gidikkonne, Xoossaappe ba pirddaa ekkana. 11SHin ta ishanttoo, taani hanno gakkanau qaxxarai koshshiyoogaa yootiyaabaa gidikko, tana aissi yedettiyoonaa? Hegee tuma gidiyaakko, taani Kiristtoosa masqqaliyaabaa tamaarissin ainne waissiyaabi baawa. 12Inttena waissiyaageeti banttana banttarkka mureessorkkonaashsha! 13Inttena gidikko, ta ishanttoo, ailletettaappe kiyanau xeesettideta. Gidinkka ailletettaappe intte kiyidoogan, intte asatettaa amoi inttena haaroppo. Hegaa gishshaa siiquwan issoi issuwaayyo haarettite. 14Aissi giikko, higge ubbai issi haasayan qashettees; ikka, “Ne shooruwaa ne huuphedan siiqa” yaagiyaagaa. 15SHin intte issoi issuwaara saxettiyaabaanne meetettiyaabaa gidikko, intte intte giddon wurenna mala naagettite. 16SHin siyite; Xoossaa Ayyaanai inttena kaalettiyaabaa gidikko, intte asatettaa amuwaa mulekka polekketa. 17Aissi giikko, nu asatettai amottiyoobaa Geeshsha Ayyaanai ixxees; qassi Geeshsha Ayyaanai amottiyoobaa nu asatettai ixxees; hageeti issoi issuwaara ixettoosona. Hegaa gishshau, intte dosiyoobaa oottanau danddayekketa. 18SHin Xoossaa Ayyaanai inttena kaalettiyaabaa gidikko, higgee inttena haarenna. 19Asatettaa oosoi erettidaagaa; ikka aibee giikko, shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, yeellaa xayiyoogaa, 20Eeqau goinniyoogaa, bitiyoogaa, morkketettaa, palamaa, qanaatiyoogaa, hanqquwaa, bana xoqqissiyoogaa, ooyettiyoogaa, issoi issuwaappe shaahettiyoogaa, 21miqqainniyoogaa, woriyoogaa, mattottiyoogaa, yettanchcha kiyiyoogaanne hageeta milatiyaageeta. Kasekka taani intteyyo yootidoogaadan, hageeta milatiyaageeta oottiyaageeti Xoossaa kawotettaa laattokkona. 22SHin Geeshsha Ayyaanaa aifee, siiquwaa, ufaissaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, lo77otettaa, ammanuwaa, 23ashkketettaa, ba huuphiyaa naagiyoogaa. Hageeta milatiyaageeta diggiya higgee baawa. 24Kiristtoos Yesuusabaa gidiyaageeti bantta asatettaa a iita qofaaranne a amuwaara issippe masqqaliyaa bollan misimaariyan xishidi kaqqidosona. 25Nuuni Geeshsha Ayyaanan de7ikko, nuna qassi Geeshsha Ayyaanai kaaletto. 26Ane otorettiyoogaa, woikko issoi issuwaa yiilloyiyoogaa, woikko issoi issuwaa qanaatiyoogaa aggoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\