Genesis 1

1Xoossai salotanne sa7aa koiro medhdhiis. 2He wode sa7ai giigiichchibeennanne aibinne bainna mela; ciimmaa bollan xumai de7ees; Xoossaa Ayyaanai haattaappe bollaara maayi uttiis. 3Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Poo7oi hano" yaagiis; yaagin poo7oi haniis. 4Poo7oi lo77o gididoogaa Xoossai be7iis; be7idi poo7uwaa xumaappe shaakkiis. 5Xoossai poo7uwaa "Gallassa" giidi sunttiis; xumaa "Qamma" giidi sunttiis. Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne koiro gallassa. 6Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Bollaara de7iya haattaa garssaara de7iya haattaappe shaakkiya salo gufanttoi hano" yaagiis; yaagin haniis. Xoossai salo gufanttuwaa giigissidi, salo gufanttuwaappe bollaara de7iya haattaa garssaara de7iya haattaappe shaakkiis. 8Xoossai he gufanttuwaa "Saluwaa" giidi sunttiis. Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne naa77antto gallassa. 9Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Saluwaappe garssaara de7iya haattai issisan eello; eellin mela sohoi qoncco" yaagiis; yaagin haniis. 10Xoossai he mela sohuwaa "Biittaa" giidi sunttiis; qassi issisan eellida haattaa "Abbaa" giidi sunttiis. Yaatidi Xoossai hegee lo77o gididoogaa be7iis. 11Hegaappe simmin Xoossai, "Biittai mittaa maataa mokko; zeretta aifeera de7iya kattaanne zeretta aifeera de7iya teeriya mittaa mokko" yaagiis; yaagin haniis. 12Biittai mittaa maataa a qommuwan qommuwan mokkiis. Mokkin Xoossai hegee lo77o gididoogaa be7iis. 13Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne heezzantto gallassa. 14Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Gallassaa qammaappe shaakkanau poo7oti salo gufantton hanona; eti gallassaa, wodiyaanne laittaa erissanau malaata gidona; 15sa7aa bollan poo7issana mala eti salo gufantton poo7ona" yaagiis; yaagin haniis. 16Xoossai naa77u gita poo7ota, gitatiyaagee gallassaa haaranaadaaninne guuxxiyaagee qammaa haaranaadan medhdhiis; xoolinttetakka i medhdhiis. 17Xoossai eti ha sa7aa bollan poo7issana mala, gallassaanne qammaa haarana malanne poo7uwaa xumaappe shaakkana mala, salo gufantton eta wottiis. Yaatidi Xoossai hegee lo77o gididoogaa be7iis. 19Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne oiddantto gallassa. 20Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Paxa de7iya dumma dumma meretati haattan darona; kafoikka sa7aappe bollaaranne salo gufanttuwaappe garssaara paallo" yaagiis. 21Yaatidi Xoossai abban de7iya gita do7ata, haatta giddon woxxi qaaxxiya meretata ubbaanne qefiyaara de7iya kafuwaa ubbaa a qommuwan qommuwan medhdhiis. Medhdhidi Xoossai hegee lo77o gididoogaa be7iis. 22Xoossai eta, "Yelettite; corattite; abbaa haattaa kumite; kafoikka biittaa bollan coratto" yaagidi anjjiis. 23Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne ichchashantto gallassa. 24Xoossai hegaappe guyyiyan hagaadan yaagidi haasayiis; "Paxa de7iya meretati bantta qommuwan qommuwan: meheti, biittaara gooshettiya meretatinne do7ati bantta qommuwan qommuwan biittaa bollan kiyona" yaagiis; yaagin haniis. 25Xoossai do7ata eta qommuwan qommuwan, mehetakka eta qommuwan qommuwaaninne, biittaara gooshettiya meretatakka ubbaa eta qommuwan qommuwan medhdhiis. Medhdhidi Xoossai hegee lo77o gididoogaa be7iis. 26Hegaappe simmin Xoossai, "Asa nu leemisuwan nuna milatissidi ane medhdhoos; medhdhin eti abbaa moliyaa, saluwaa kafuwaa, biittaa bolli woxxi qaaxxiya mereta ubbaa haarona" yaagiis. 27Hagaadan Xoossai asaa ba leemisuwan medhdhiis; i a Xoossaa leemisuwan medhdhiis; i eta attumaasanne maccaasa medhdhiis. 28Xoossai eta hagaadan yaagidi anjjiis; "Yelettite; corattite; ha sa7aa kumitenne haarite; abbaa moliyaa, saluwaa kafuwaanne biittaa bolli woxxi qaaxxiya, paxa de7iya mereta ubbaa haarite" yaagiis. 29Hegaappe simmin Xoossai, "Be7ite! Taani ha biitta ubbaa bollan zeretta aifeera de7iya katta ubbaanne zeretta aifeera de7iya teeriya mitta ubbaa intteyyo immaas; etinne intteyyo quma gidana. 30Qassikka ha sa7an de7iya mehenne do7a ubbaayyo, saluwaa kafo ubbaayyo, biittaara gooshettiya mereta ubbaayyoonne shemppoora paxa de7iya mereta ubbaayyo miyoobaa gidanaadan, irxxa mittaanne maataa immaas" yaagiis; yaagin haniis. 31Xoossai ba medhdhido ubbabaakka xeelliis; xeellidi daro lo77o gididoogaa be7iis. Sa7ai qammiisinne wonttiis; hegeenne usuppuntto gallassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\