Genesis 10

1Nohe naatu, Seema, Kaamanne Yaafeeta yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa; bashshaa haattaappe guyyiyan, etau attuma naati yelettidosona. 2Yaafeeta attuma naati: Goomera, Maagooga, Maadaaya, Yaawaana, Tubaala, Meshekanne Tiiraasa. 3Goomera attuma naati: Ashkkanaaza, Riifaatanne Togarmma. 4Yaawaana attuma naati: Eliisha, Tarsseesa, Kitiimanne Rooda. 5Hageetuppe abbaa doonan de7iya asai ubbai ba biittan biittan, ba qaalan qaalan, ba yaran yaraaninne, ba kawotettan kawotettan shaahettidosona. 6Kaama attuma naati: Kuusha, Mixiraima, Puuxanne Kanaana. 7Kuusha attuma naati: Saaba, Hawiila, Saabita, Raa7imanne Sabttaka. Raa7ima attuma naati: Saabanne Dadaana. 8Kuushi Naamiruuda yeliis; Naamiruudi ha sa7an koiro wolqqaama olanchcha gidiis; 9GODAA sinttankka i wolqqaama shankkanchcha gidiis; "Naamiruudadan GODAA sinttan wolqqaama shankkanchcha gida" giyoogee hegaa gishshassa. 10A kawotettaayyo koiro katamati Sanaa7oore biittan de7iya Baabiloone, Ereeka, Akkaadanne Kalnna. 11I he biittaappe Asoore biidi, Nanawe, Rahobootanne Kaalaha keexxiis; qassi Nanaweppenne Kaalahappe gidduwan de7iya Reseena giyo gita katamaakka keexxiis. 13Mixiraimi Ludeta, Anaameta, Lahaabeta, Nafttuuheta, Patiroosata, Kaasiluuhetanne Pilisxxeema zareta yelida Kafttooreta yeliis. 15Kanaanee ba baira na7aa Sidoonanne Heeta yeliis; qassi Kanaanee Yaabuusata, Amooreta, Gerggeeseta, Hiiweta, Arqqeta, Siinata, Ariwaadeta, Xamaaretanne Hamaatata yeliis. Hegaappe guyyiyan, Kanaane zareti laalettin, 19Kanaane biittaa zawai Sidoonappe doommidi, Garaaraaranne Gaazaara kanttidi, Sadoomanne Gamoora, Adaamanne Xaboima biidi, Lashaa7an zawatees. 20Kaama attuma naati bantta yaran yaran, bantta qaalan qaalan, bantta biittan biittaaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettidaageeti hageeta. 21Seemau naati yelettidosona; i Yaafeetayyo baira ishaanne Eboora naatu ubbaayyo maizza aawaa. 22Seema attuma naati: Elaama, Asoora, Arifaakisaada, Luudanne Araama. 23Araama attuma naati: Uuxa, Huula, Geteeranne Mesheka. 24Arifaakisaadi SHelaaha yeliis. SHelaahi Eboora yeliis. 25Eboorau naa77u attuma naati yelettidosona. Issuwaa sunttai Peeleega; aissi giikko, sa7an de7iya asai a wodiyan shaahettiis; a ishaa sunttai Yoqixaana. 26Yoqixaani naata yeliis. Etinne: Almmodaada, SHeleefa, Haxarmmaaweta, Yeraaha, 27Hadoraama, Uzaala, Diiqila, 28Oobaala, Abimaa7eela, Saaba, 29Ofiira, Hawiilanne Yobaaba. Hageeti ubbaikka Yoqixaana attuma naata. 30Eti de7ido heerai Meeshappe biidi arshsho baggaara de7iya deree dariyo biittan Safaara gakkees. 31Seema attuma naati bantta yaran yaran, bantta qaalan qaalan, bantta biittan biittaaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettidaageeti hageeta. 32Hageeti bantta yaran yaraaninne bantta kawotettan kawotettan xaafettida Nohe attuma naatu zareta. Bashshaa haattaappe simmin, kawotettati hageetuppe sa7a ubbau laalettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\