Genesis 11

1Sa7aa bollan de7iya asi ubbi koiro issi doonaanne issi qaalaa haasayees. 2Asati arshsho baggi simmidi biido wode, Sanaa7oore giyo biittan dembba issuwaa demmidi yan, uttidosona. 3Eti issoi issuwaa, "Haayite; xuubiyaa medhdhidi, taman xuuggoos" yaagidosona. Yaagidi eti shuchchaa gishshaa xuubiyaa, urqqaa gishshaa shidaa ekkidosona; 4ekkidi, "Haayite; nu sunttaa xeesissanaunne qassi nuuni ha sa7aa ubbaa bollan laalettennan attanau issi gita katamaanne xeerai saluwaa gakkiyo issi pooqiyaa nuuyyo keexxoos" yaagidosona. 5SHin GODAI asati keexxido gita katamaanne pooqiyaa be7anau duge wodhdhiis; 6wodhdhidi GODAI hagaadan yaagiis; "Hekko eti issi asa; qassi eti ubbaikka issi qaalan haasayoosona; eti ha77i hagaa oottanau doommiichchaappe guyyiyan, eti banttayyo oottanau qoppiyooban etau danddayettennabi aibinne baawa. 7Haayite; duge wodhdhidi eti issoi haasayiyo qaalaa issoi erenna mala, eta qaalaa dummayoos" yaagiis. 8Yaagidi GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laalin, eti he gita katamaa keexxiyoogaa aggi bayidosona. 9GODAI sa7aa asaa qaalaa yan dummayido gishshau, he katamai Baabiloona geetettiis. GODAI eta hegaappe sa7a ubbaa bollan laaliis. 10Seema yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Bashshaa haattaappe guyyiyan, naa77u laitta gidin, Seema laittai xeetaa gidido wode, Seemi Arifaakisaada yeliis. 11Seemi Arifaakisaada yelidoogaappe guyyiyan, ichchashu xeetu laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 12Arifaakisaadi 35 laittaa de7idi, SHelaaha yeliis; 13Arifaakisaadi SHelaaha yelidoogaappe guyyiyan, 403 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 14SHelaahi 30 laittaa de7idi, Eboora yeliis; 15SHelaahi Eboora yelidoogaappe guyyiyan, 403 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 16Eboori 34 laittaa de7idi, Peeleega yeliis; 17Eboori Peeleega yelidoogaappe guyyiyan, 430 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 18Peeleegi 30 laittaa de7idi, Raa7a yeliis; 19Peeleegi Raa7a yelidoogaappe guyyiyan, 209 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 20Raa7u 32 laitta de7idi, Saruuga yeliis; 21Raa7u Saruuga yelidoogaappe guyyiyan, 207 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 22Saruugi 30 laittaa de7idi, Naakoora yeliis; 23Saruugi Naakoora yelidoogaappe guyyiyan, 200 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 24Naakoori 29 laittaa de7idi, Taara yeliis; 25Naakoori Taara yelidoogaappe guyyiyan, 119 laittaa de7iis; hara attuma naatakka macca naatakka yeliis. 26Taari 70 laittaa de7idi, Abraama, Naakooranne Haaraana yeliis. 27Taara yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Taari Abraama, Naakooranne Haaraana yeliis; yelin Haaraani Looxa yeliis. 28Haaraani ba aawai Taari paxa de7ishin, ba yelettido Kaladaawetu biittan, Uura giyo gita kataman haiqqiis. 29Abraaminne Naakoorinne naa77aikka machchidosona; Abraama keettaayee sunttai Saarayo; qassi Naakoora keettaayee sunttai Milkko; Milkka Haaraana na7iyo; Haaraani Milkkissinne Yiskkaanisi aawaa. 30Saaraya maine; iyyo na7i baawa. 31Taari ba na7aa Abraama, ba na7aa Haaraana na7aa Looxanne, ba na7aa Abraama keettaayyiyo Saarayo ekkidi kiyin, eti issippe Kanaane biitti baanau Uuri giyo Kaladaawetu katamaappe denddidosona; shin eti Kaaraane giyo katamaa gakkanaashin biidi, yan utti bayidosona. 32Taari naa77u xeetanne ichchashu laittaa de7idi, Kaaraanen haiqqiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\