Genesis 13

1Hegaa gishshau Abraami ba keettaayeeranne, baayyo de7iyaabaa ubbaara Gibxxeppe Neegeeba bazzuwaa biis; Looxeekka aara biis. 2Abraami he wode mehiyan, biraaninne worqqan daro duretiis. 3I Neegeebappe denddidi Beeteele gakkanaassi biis; he sohoinne Beeteeleppenne Aayippe gidduwan i koiro ba dunkkaaniyaa tolido sohuwaanne 4yarshshiyoosaa i koiro keexxido sohuwaa. Yan Abraami GODAA sunttaa xeesiis. 5Abraamaara yuuyiya Looxeyyookka miizzai, dorssaa wudeenne dunkkaanee de7ees. 6SHin eti issippe de7anau etau biittai gidibeenna; etau daro mehee de7iyo gishshau, eti issippe de7anau danddayibookkona. 7Hegaa gaasuwan Abraama wudiyaa heemmiyaageetu giddooninne Looxe wudiyaa heemmiyaageetu giddon ooshshai kiyiis. He wode Kanaanetinne Parzzeti he biittan de7oosona. 8Yaanin Abraami Looxa, "Nuuni ishantta gidiyo gishshau, ta giddooninne ne giddon, ta wudiyaa heemmiyaageetu giddooninne ne wudiyaa heemmiyaageetu giddon ooshsha kessoppa. 9Biitta ubbai ne sinttan de7ennee? Ane nuuni shaahettoos; neeni haddirssa baggi biikko, taani ushachcha baggi baana; neeni ushachcha baggi biikko, taani haddirssa baggi baana" yaagiis. 10Yaagin Looxee yuuyi aadhdhi xeellidi, Yorddaanoosa SHaafaa wombbai ubbai biidi Zoo7aara gakkanaassi, GODAA gannatiyaa woikko Gibxxe biittaa mala daro haattai de7iyoogaa gidiyoogaa be7iis. (Hegeenne GODAI Sadoomanne Gamoora geetettiya katamata xaissanaappe kase). 11Hegaa gishshau Looxee baayyo Yorddaanoosa wombbaa ubbaa dooridi, arshsho baggi biis; yaatin eti issoi issuwaappe shaahettidosona. 12Abraami Kanaane biittan de7i bayiis; shin Looxee wombban de7iya gita katamatu gidduwan uttidi, Sadooma katamaa matan ba dunkkaaniyaa toliis. 13He wode Sadooma asati iitanne GODAA bolli pala nagaraa oottiyaageeta. 14Looxee Abraamappe shaahettidoogaappe guyyiyan, GODAI Abraama hagaadan yaagiis; "Xoqqu gaada neeni de7iyoosaappe arshsho bagginne arggo baggi, qassi huuphessa bagginne tohossa baggi xeella. 15Ha neeni xeelliyo biitta ubbaa taani neeyyoonne ne zariyaayyo merinau immana; 16taani ne zariyaa sa7aa shafiyaadan darissana; ooninne sa7aa shafiyaa qoodana danddayikko, ne zareekka qoodettana. 17Dendda; denddada biittaa gomppan pudenne dugenne hininne haanne hemettada be7a; aissi giikko, taani ha biittaa neeyyo immana" yaagiis. 18Yaagin Abraami ba dunkkaaniyaa shoddidi, Kebroona kataman de7iya Mamire wolatu gitatu matan de7anau biis. Hegan GODAAYYO yarshshiyo sohuwaa keexxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\