Genesis 14

1He wode Sanaa7oore Kawoi Amiraafeeli, Ellaasaara Kawoi Ariyooki, Elaama Kawoi Kadorllaa7oomerinne Goima Kawoi Tidi7aali oiddai, 2Sadooma Kawuwaa Beera7aara, Gamoora Kawuwaa Birshshaara, Adaama Kawuwaa SHin77aabaara, Xaboima Kawuwaa SHemebeeraaranne (Xoo7aaro geetettiya) Belaa7a Kawuweera olau salppidosona. 3Hageeti ichchashu kawoti gaittidi issi wolqqa gididi, (Maxine Abbaa giyo) Siiddima Wombban shiiqidosona. 4Eti kase tammanne naa77u laittaa Kadorllaa7oomerayyo haarettidosona; shin tammanne heezzantta laittan ayyo makkalidosona. 5Tammanne oiddantta laittan Kadorllaa7oomerinne aara zuppetida kawoti bantta olanchchata ekkidi biidi, Asttaarooti Qarnnaiman de7iya Raafaayeta, Haaman de7iya Zuuzetanne SHaawe-Qiriyaataiman de7iya Eemeta olidi xoonidosona. 6Xoonidi Hoora biittaa asatakka Se7iira Deriyan olidi, bazzuwaa matan de7iya Elpparaana giyoosaa gakkanaassi yedettidosona. 7Hegaappe guyye simmidi, Ain-Mishppaaxa yiidosona. (Ha77i he sohoi Qaadeesa geetettees.) Eti Amaaleeqatu biittaa ubbaanne qassi Haxaaxooni Taamaara giyoosan de7iya Amooreta olidi xoonidosona. 8Hegaappe simmin, Sadooma kawoi, Gamoora kawoi, Addaama kawoi, Xaboima kawoinne (Xoo7aaro geetettiya) Belaa7a kawoi denddidosona; denddidi Siiddima Wombban salppidosona. 9Hageeti ubbai Elaama kawuwaara, Goima kawuwaara, Sanaa7oore kawuwaaranne Ellaasaara kawuwaara (ha ichchashu kawoti oiddu kawotuura) olettidosona. 10Siiddima Wombban he wode, shidaadan oiqqiyaabai kumido ollai bessiis; Sadooma kawoinne Gamoora kawoi bantta olanchchatuura olaappe baqatishin, etappe amaridaageeti he ollatun kunddidosona; shin attidaageeti deriyau baqatidosona. 11Oiddu kawoti Sadoomanne Gamoora katamatu aquwaa ubbaanne eta quma ubbaa bonqqidi ekki biidosona. 12Abraama ishaa na7ai Looxee Sadooman de7iyo gishshau, akka a aquwaakka ekki biidosona. 13Hegaappe guyyiyan, issi bitanee baqati kessi ekkidi yiis; yiidi Ibraawiyaa Abraamassi hagaa yootiis. Abraami he wode, Eshkkolanne Aneera ishaa Amooriyaa Mamire wolaa matan de7ees. Eti ubbaikka olaa zaaranau Abraamaara maachchaa maacetti uttidosona. 14Abraami ba dabboi omoodettidoogaa siyido wode, olaa eriya ba son yelettida heezzu xeetanne tammanne hosppun asaa denttiis; he oiddu kawota kaalliiddi Daani giyo katamaa gakkanaassi biis. 15Biidi gakkidi, qamman ba asaa citan citan shaakkidi, ba morkketuura olettidi eta xooniis. Xoonidi Damasqqoppe huuphessa baggaara de7iya Hooba giyoosaa gakkanaassi yedettiis. 16Aquwaa ubbaa, qassi ba dabbuwaa Looxanne a aquwaa, maccaasaanne hara asaa wotti ekkiis. 17Abraami Kadorllaa7oomeranne aara zuppetida kawota xoonidi simmidoogaappe guyyiyan, Sadooma kawoi, (Kawotu Wombbaa giyo) SHaaweeha Wombban a mokkanau kiyiis. 18He wode, Saleema Kawoi Malkki-Xedeqi oittaanne woine eessaa ekkidi yiis; i Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa qeesiyaa. 19I Abraama hagaadan yaagidi anjjiis; "Ubbaappe Xoqqiya Xoossai, saluwaanne sa7aa medhdhidaagee Abraama anjjo; 20qassi Ubbaappe Xoqqiya Xoossai, ne morkketa ne kushiyan aatti immidaagee galatetto" yaagiis. Yaagin Abraami ubbabaappe asirataa kessidi, Malkki-Xedeqayyo immiis. 21Sadooma kawoi Abraama, "Asaa tau immada, aquwaa neeyyo ekka" yaagiis. 22SHin Abraami Sadooma kawuwaa, "Taani GODAASSI, Ubbaappe Xoqqiya Xoossaassi, saluwaanne sa7aa medhdhidaagaassi, ta kushiyaa denttada caaqqaichchaas. 23Ta asai miidobaappenne tanaara biida Aneera, Eshkkolanne Mamire gakkiyaabaappe attin, neeni, 'Abraama taani dureyaas' mulekka geennaadan, taani nebaappe harai atto qunccuute woikko caamma qachchiyoobaanne ekkikke. Eti banttana gakkiyaabaa ekkona" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\