Genesis 15

1Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai ajjuutan Abraamakko yiidi, "Abraamaa, yayyoppa! Taani neeyyo gonddalle; ne woitoi keehi gita" yaagiis. 2Yaagin Abraami, "Abeet Ubbaa Haariya GODAU, taayyo mulekka na7i bainna gishshau, neeni immiyo woitoi taayyo aissee? Damasqqoi El77eezari tana laattana shin" yaagiis. 3Qassikka Abraami, "Neeni taayyo ainne na7a immabaakka; hegaa gishshau ta son de7iya ashkkarai tana laattiyaagaa" yaagiis. 4Yaagin GODAA qaalai akko yiidi, "Ha ashkkarai nena laattenna; shin ne gulbbataappe kiyiyaagee nena laattana" yaagiis. 5Yaagi simmidi kare a kessidi, "Saluwaa pude xeella; neeni xoolintteta qoodanau danddayikko qooda; ne zerettaikka hagaa keena gidana" yaagiis. 6Abraami GODAA ammaniis; GODAI hegaa ayyo xillotettadan qoodiis. 7GODAI qassikka a, "Taani neeni ha biittaa laattana mala neeyyo immanau Uri giyo Kaladaawetu katamaappe nena kessa ehiida GODAATTENNEE" yaagiis. 8SHin Abraami a, "Abeet Ubbaa Haariya GODAU, taani ha biittaa laattanaagaa aibin eroo?" yaagiis. 9Yaagin GODAI a, "Heezzu laitta ussa, heezzu laitta deeshsha, heezzu laitta dorssanne naa77u qommo haraphpheta taassi ekkada ya" yaagiis. 10Yaagin i hageeta ubbaa ayyo ekki efiis; efiidi eta phalqqidi naa77u kessiis; naa77aa kessidoogaa issuwaa issuwaa ginan wottiis; shin kafota naa77u kessi phalqqibeenna. 11He wode ankkoti he ashuwaa bolli wodhdhidosona; shin Abraami eta yedettiis. 12Awai wulliyo wode Abraama wolqqaama xiskkoi oiqqiis; oiqqin daganttiya sakkana xumai a bolli wodhdhiis. 13Yaatin GODAI a, "Ne zerettai hara biittan bete gididi de7anaagaa neeni tumuppe era; eti ailletidi oiddu xeetu laittaa naaqettana. 14SHin ailleyidi eta haariya kawotettaa taani qaxxayana; hegaappe guyyiyan, eti daro aquwaara he biittaappe kiyana. 15Nena gidikko, neeni ne maizza aawatukko sarotettan baana; neeni keehi cimada haiqqananne moogettana. 16SHin oiddantto yeletan ne zerettai ha biitti simmana; aissi giikko, Amooretu nagarai biron likkiyaa gakkiichchibeenna" yaagiis. 17Awai wullin sa7ai xumiis; xumin coociyaa cuwainne tamaa lacoi akeekennan kiyi beettidi, he naa77u kessi phalqqidoogeetuppe gidduwaara kanttiis. 18He gallassi GODAI Abraamaara hagaadan yaagidi maachchaa maacettiis; "Gibxxe SHaafaappe doommidi Efiraaxiisa giyo gita shaafaa gakkanaassi, ha biittaa taani ne zerettaassi immaas; 19ha biittai Qeenatu, Qeniizetu, Qadimoonetu, Hiitetu, Parzzetu, Raafaayetu, Amooretu, Kanaanetu, Gerggeesetunne Yaabuusatu biittaa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\