Genesis 16

1Abraama keettaayyiyaa Saaraya ayyo ha77inne na7a yelabeikku; shin iyyo Gibxxeppe yiida Aggaaro giyo issi ailliyaa de7ausu. 2Hegaa gishshau Saaraya Abraama xeesada, "Be7a, GODAI tau yelo diggiis. Neeni baada, ta ailleera zin77a; ooni erii, taani i baggaara na7aayo gidanaakkonne" yaagaasu. Yaagin Abraami Saarayi qaalaa siyidi maayiis. 3Abraami Kanaane biittan tammu laitta uttidoogaappe guyyiyan, Abraama keettaayyiyaa Saaraya Gibxxeppe ehiido ba ailliyo Aggaaro, ba keettaawaa Abraamassi machcho immaasu. 4Immin Aggaaro ekkiis; ekkin a shahaaraasu. A baayyo shahaarai attidoogaa erido wode, ba godiyo karuwaa doomma bayaasu. 5He wode Saaraya Abraama, "Tana ha naaquwaa naaqissiyaagee nena; taani ta ailliyo neeyyo immin, a ha77i baayyo shahaarai attidoogaa erada, tana karausu. Nebaanne tabaa GODAI pirddo" yaagaasu. 6Yaagin Abraami Saarayo, "Hanno be7a; ne ailliyaa ne kushiyaana; neeni o ne lo77aa ootta" yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Saaraya Aggaaro naaqqin, a kiyada ippe baqataasu. 7Baqatin GODAA kiitanchchai pulttuwaa matan bazzon Aggaaro demmiis; he pulttoi SHura giyo biitti efiya ogiyaa mataana. 8I Aggaaro, "Bii Saarayi aillee Aggaaree, auppe yaadii? Qassi au bai?" yaagidi oichchiis. Oichchin a, "Taani ta godee Saarayippe baqatais" yaagaasu. 9Yaagin GODAA kiitanchchai iyyo, "Neeni ne godeekko guyye simmada ba; baada iyyo haaretta" yaagidi yootiis. 10Qassikka GODAA kiitanchchai o, "Ne zariyaa qoodanau danddayettennaagaa keesaa taani corayana" yaagiis. 11Qassikka GODAA kiitanchchai o, "Ha77i neeni shahaara; neeni attuma na7a yelana; yelada a Isimaa7eela gaada sunttana; aissi giikko, GODAI ne waasuwaa siyiis. 12I bazzon yeda de7iya hare mala asa gidana; asa ubbaara i eqettana; qassi asai ubbaikka aara eqettana; i ba ishanttu ubbaara ixo gididi de7ana" yaagiis. 13Yaagin Aggaara, "Taani tana be7iyaagaa be7ada paxa attanee?" yaagaasu; yaagada a baayyo haasayida GODAA, "Neeni tana be7iya Xoossaa" yaagada sunttaasu. 14Hegaa gishshau he pulttuwaa ollai, "Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa" geetettiis; he ollai hanno gakkanaassi Qaadeesappenne Baareedappe gidduwan de7ees. 15Aggaara Abraamayyo attuma na7a yelaasu; Abraami Aggaara yelido na7aa Isimaa7eela giidi sunttiis. 16Aggaara Isimaa7eela Abraamayyo yelido wode, Abraama laittai hosppun tammanne usuppuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\