Genesis 17

1Abraama laittai uddufun tammanne uddufunaa gidiyo wode, GODAI ayyo qonccidi a, "Taani Ubbaa Danddayiya Xoossaa; neeni ta sinttan hemetta; suure gida. 2Taani taappenne neeppe gidduwan ta maachchaa wottais; taani nena keehi corayana" yaagiis. 3Yaagin Abraami ba som77uwan duge gufanniis; gufannin Xoossai ayyo hagaadan yaagiis; 4"Simmi, taani nenaara maacettiyo maachchai hagaa; neeni daro kawotettaayyo aawa gidana. 5Hagaappe doommidi ne sunttai Abraama geetettenna; shin ne sunttai Abrahaama gidana. Aissi giikko, taani nena daro kawotettaayyo aawa oottaas. 6Taani nena keehi yeletissana; taani neeppe kawotettata medhdhana; kawotikka neeppe kiyana. 7Taani taappenne neeppe, neeppe guyyiyan ne zerettaappenne gidduwan, yeletaappe yeletaa gakkanaassi ta maachchaa maacettais; ha maachchai taani neeyyoonne neeppe guyyiyan ne zerettaayyo Xoossaa gidana mala merinaa maachcha. 8Ha77i neeni bete gidada de7iyo Kanaane biittai ubbai neeyyoonne neeppe guyyiyan ne zerettaayyo merinaassi laata gidana mala taani immana; qassi taani eta Xoossaa gidana" yaagiis. 9Qassikka Xoossai Abrahaama, "Nena gidikko, neeni ta maachchaa naaga; neenikka neeppe guyyiyan ne zerettaikka, yeletaappe yeletaa gakkanaassi naagite. 10Taappenne neeppenne, neeppe guyyiyan ne zerettaappe gidduwan intte naagana ta maachchai hagaa; intte gidduwan de7iya attuma ubbai qaxxaretto. 11Intte attumatettaa shoohuwaa qaxxaretteeta; hegee taappenne intteppe gidduwan de7iya maachchaayyo malaata gidana. 12Intte giddon sinttappe yelettana attuma naati ubbai yelettido hosppuntta gallassan qaxxarettana koshshees. Ne son yelettidaageeta gidin, woikko allagaappe miishshan shamettida ailleta gidin, ne zeretta gidennaageetakka attumaageeta qaxxaranau koshshees. 13Ne son yelettidaageetikka ne miishshan shamettidaageetikka qaxxarettona. Hagee intte ashuwan de7iya ta maachchai merinaa maachcha gidana. 14Qaxxarettiichchibeenna, ba shoohuwaara de7iya attuma asai ubbai ba asaappe duuxxana; aissi giikko, i ta maachchaa kanttiis" yaagiis. 15Qassikka Xoossai Abrahaama, "Simmi, ne keettaayee Saarayi sunttaa Saarayo gooppa; hagaappe sinttau i sunttai Saaro. 16Taani o anjjana; taani ippe neeyyo attuma na7a tumu immana. O taani anjjana; a kawotettatuyyo aayo gidana; asaa kawoti ippe yaana" yaagiis. 17Yaagin Abrahaami ba som77uwan gufanniis; i miiccidi ba wozanan, "Xeetu laitta asi tumu na7a yelanee? Qassi uddufun tammu gidido Saara na7a yelanee?" yaagidi qoppiis. 18Yaagi qoppidi Abrahaami Xoossaa, "Isimaa7eeli tana laattiyaagaa gidanau danddayennee?" yaagiis. 19SHin Xoossai, "CHii, ne keettaayyiyaa Saara neeyyo attuma na7a tumuppe yelana; yelettin neeni Yisaaqa gaada a sunttana. Appe guyyiyan, a zerettaassi merinaa maachcha gidana mala, taani aara ta maachchaa maacettana. 20Qassi Isimaa7eelabaa gidikkonne, neeni oichchidoogaa taani siyaas; taani akka anjjana; taani a yeletissananne a zerettaa keehi corayana; i tammanne naa77u daannata yelana; taani a zerettaa gita kawotetta oottana. 21SHin taani ta maachchaa laitti hannoode Saara neeyyo yeliyo Yisaaqaara maacettana" yaagiis. 22Xoossai Abrahaamaara haasayidi wurssidoogaappe guyyiyan, Abrahaamappe shaahettidi pude biis. 23He gallassankka Abrahaami ba na7aa Isimaa7eela, ba son yelettida ubbaa, ba miishshan shammidoogeeta ubbaa, ba son de7iya attuma asa ubbaa, Xoossai ayyo odidoogaadan eta attumatettaa shoohuwaa qaxxariis. 24Abrahaami ba attumatettaa shoohuwaa qaxxarettiyo wode, uddufun tammanne uddufun laitta asa; 25a na7ai Isimaa7eeli ba attumatettaa shoohuwaa qaxxarettiyo wode, tammanne heezzu laitta na7a. 26Abrahaaminne a na7ai Isimaa7eeli naa77aikka he gallassi qaxxarettidosona. 27Abrahaama son de7iya attuma asai ubbai, a son yelettidaageetinne miishshan shammidoogeeti ubbai aara qaxxarettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\