Genesis 18

1Abrahaami Mamire wolatu gitatu garssan ba dunkkaaniyaa penggen seeta gallassan uttidaashin, GODAI ayyo qoncciis. 2Abrahaami xoqqu giidi xeellidi heezzu asati a matan eqqidaageeta be7iis; be7idi etaara gaittanau ba dunkkaaniyaa penggeppe denddidi woxxiis; woxxi gakkidi, biittan hokkidi, eta sinttan ziggiis. 3Ziggi simmidi i, "Abeet ta godau, taani ne sinttan nashettidabaa gidikko, tana ne ashkkaraa aggada aadhdhoppa. 4Hai guutta haatti yo; yin intte tohoi meecettin, ha mittaa kuwan shemppi ekkite. 5Intte ha77i taakko intte ashkkaraakko yiido gishshau, gazddidi intte biyoosaa baana mala, taani intteyyo miyoobaa ehais" yaagiis. Yaagin eti, "Daro lo77o; neeni giyoogaadan ootta" yaagidosona. 6Yaagin Abrahaami dunkkaaniyaa giddo Saarikko eesoti biidi, "Eesotada liiqo xiilliyaappe heezzu kere gidiyaagaa ekka munaqqada oittaa uukka" yaagiis. 7Qassi, Abrahaami ba wudiyaakko woxxi biidi, lo77o anqqara maraa dooridi, issi ashkkarau immin, i eesuwan shukkidi giigissiis. 8Yaatin Abrahaami meqqida maattaanne giigissido maraa ashuwaa imattatu sintti aattiis; eti miishin, i he mittaa garssan eta matan eqqiis. 9Eti a, "Ne keettaayyiyaa Saara awaanee?" yaagidi oichchidosona. Oichchin i, "Hinin dunkkaane giddon de7ausu" yaagiis. 10Yaagin GODAI a, "Taani laitti hannoode tumu neekko simmana; he wode ne keettaayyiyaa Saara attuma na7a yelana" yaagiis. Saara he wode appe guyye baggaara de7iya dunkkaaniyaa penggen de7iyaara hegaa siyausu. 11Abrahaaminne Saara bantta laittaa keehi sugidi ceggiichchidosona. Saariyyo kushe qitai yiyoogaa aggirggiis. 12Hegaa gishshau Saara ba wozanan, "Taani ha77i cima wuraichchidoogaappe guyyiyaaninne ta godai ceeggidoogaappe guyyiyan, ha77i taayyo attuma asaara gaittiyoogee waani hananee?" yaagada miiccaasu. 13GODAI Abrahaama he wode, "'Taani cimaichchidoogaappe guyyiyan, tumu na7a yelaneeyye?' gaada, Saara aissi miiccadee? 14GODAU danddayettennabi tumu de7iiyye? Laitti hannoode taani neekko simmana; he wode Saara attuma na7a yelana" yaagiis. 15Yaagin Saara keehi yayyido gishshau, "Taani miiccabeikke" yaagada lahottaasu. SHin i, "Ee, neeni tumu miiccadasa" yaagiis. 16Hegaappe guyyiyan asati denddidi biidi, Sadooma katamaa duge zaari xeellidosona; Abrahaaminne eta moissiiddi etaara biis. 17GODAI he wode, "Taani ta oottana haniyoobaa Abrahaamappe qosikke. 18Abrahaami tumuppe gitanne wolqqaama kawotetta gidana; ha sa7aa kawotettati ubbai a baggaara anjjettana. 19Aissi giikko, xillotettaanne pirddaa oottidi, GODAA ogiyaa naaganaadan ba naatanne baappe guyyiyan, ba so asaa i zorana mala, taani a dooraas; hegeenne GODAI Abrahaamayyo immana giidoogaa ubbaa polanaassa" yaagiis. 20Yaagidi GODAI Abrahaama, "Sadoomappenne Gamoorappe waassiyo waasoi keehi darido gishshaunne eta nagarai keehi deexxido gishshau, eti oottidobi taakko gakkida waasuwaa keesa iitakkonne be7anau ane taani duge wodhdhais; hegaa mala iita gidana xayikkonne erana" yaagiis. 22Hegaappe guyyiyan, naa77u asati Sadoomakko simmidi biidosona; shin Abrahaami GODAA sinttan eqqidosankka de7ees. 23He wode Abrahaami akko shiiqidi yaagiis; "Tumu neeni xillota iitatuura xaissuutee? 24He gita kataman ishatamu xilloti de7iyaakkokka, neeni xaissuutee? Neeni an de7iya ishatamu xillotu gishshau he katamaa ashshikkii? 25Hegee neeppe haakko; xillota iitatuura woriyoogeenne xillotanne iitata issi aifiyan xeelliyoogee neeppe haakko. Ha sa7aa ubbaa pirddiyaagee xillo pirddenneeyye?" yaagiis. 26Yaagin GODAI, "He Sadooma kataman ishatamu xilloti de7ikko, he sohuwaa ubbaa eta gishshau taani ashshana" yaagiis. 27Hegaappe guyyiyan Abrahaami, "Taani biittanne bidintta gidaidda ta Godaara xalan haasayanau simmi doommaichchaas; 28ishatamu xillotuppe ichchashai paccikko, neeni he ichchashatu gishshau he katamaa ubbaa xaissuutee?" yaagiis. Yaagin GODAI, "Taani yan oitamanne ichchashu xillota demmikko, he katamaa xaissikke" yaagiis. 29Abrahaami zaarettidikka, "Yan oitamaa xalaalai beettikko shin?" yaagiis. Yaagin i, "Taani he oitamatu gishshau, he katamaa xaissikke" yaagiis. 30Hegaappe guyyiyan i, "Hai Godai taayyo hanqqettoppo; taani gujjadakka haasayais. Yan hasttamaa xalaalai beettikko shin?" yaagiis. Yaagin GODAI, "Taani yan hasttamaa demmikko, he katamaa xaissikke" yaagiis. 31Abrahaami qassikka, "Taani Godaara xalan haasayanau doommaichchaas; yan laatamaa xalaalai beettikko shin?" yaagiis. Yaagin GODAI, "He laatamatu gishshau taani a xaissikke" yaagiis. 32Hegaappe guyyiyan Abrahaami, "Hai Godai taayyo hanqqettoppo; taani mexi issitoo haasayais; yan tammaa xalaalai beettikko shin?" yaagiis. Yaagin GODAI, "He tammatu gishshau taani he katamaa xaissikke" yaagiis. 33GODAI Abrahaamaara haasayaa wurssidoogaappe guyyiyan biis; Abrahaamikka ba soo simmiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\