Genesis 2

1Salotinne sa7ai etan de7iyaabai ubbabai hagaadan oosetti polettiis. 2Xoossai ba oottido oosuwaa usuppuntta gallassi polidi, ba oottido ooso ubbaappe laappuntta gallassi shemppiis. 3Qassi Xoossai laappuntta gallassaa anjjiisinne geeshsha oottiis; aissi giikko, Xoossai ba oottiyo oosuwaa wurssidi shemppidoi he gallassaana. 4Salotinne sa7ai merettidoogee hagaadaana. GODAI Xoossai sa7aanne salota medhdhido wode, 5sa7aa bollan mittinne maati mokkibeenna; carshshinne caaribeenna; aissi giikko, GODAI Xoossai ira bukissiichchibeenna; qassi biittaa oottiya asinne baawa. 6Gidikkonne sa7aappe haattai pude kiyidi, biittaa ubbaa irxxissees. 7Hegaappe guyyiyan, GODAI Xoossai biittaa baanaappe issi asa medhdhiis; medhdhidi a siiriyan de7o shemppuwaa shemppi gelissiis; yaatin bitanee paxa de7iya asa gidiis. 8GODAI Xoossai awai mokkiyoosaa baggaara Edene giyoosan gannatiyaa kase tokkiis; yan ba medhdhido bitaniyaa wottiis. 9GODAI Xoossai xeellanau lo77iya, maanaukka mal77iya ubba qommo mittaa biittaappe mokissiis. Gannatiyaa gidduwan de7o mittaanne lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa wottiis. 10Gannatiyaa ushshiya shaafaa haattai Edeneppe goggees. Edeneppe kiyidoogaappe guyyiyan, oiddu shaafa kiyi shaahettees. 11Koiro shaafaa sunttai Pishoona; Pishooni worqqai de7iyo Hawiila giyo biitta ubbaa bollan goggees. 12He biittaa worqqai geeshsha worqqa; qassi al77o shittoinne keehi lo77iya shuchchai yan de7ees. 13Naa77antto shaafaa sunttai Giyoona; Giyooni Toophphiyaa biitta ubbaa bollan goggees. 14Heezzantto shaafaa sunttai Xegiroosa; Xegiroosi Asooreppe arshsho baggaara goggees. Qassi oiddantto shaafai Efiraaxiisa. 15Bitanee Edene Gannatiyaa oottana malanne naagana mala, GODAI Xoossai a efiidi wottiis. 16Wottidi GODAI Xoossai bitaniyaa, "Gannatiyaa mittaa teeraa ubbaappe neeni maana giikko ma; 17shin lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe mooppa; aissi giikko, neeni appe miido gallassi tumu haiqqana" yaagidi azaziis. 18Hegaappe guyyiyan GODAI Xoossai, "Bitanee barkka de7iyoogee lo77o gidenna; taani ayyo injjetiyaabaanne a maaddiyaabaa kessana" yaagiis. 19GODAI Xoossai kase meheta ubbaa, do7ata ubbaanne saluwaa kafota ubbaa biittaappe medhdhiis; qassi bitanee eta woigi sunttiyaakkonne siyanau akko ehiis; ehin bitanee paxa de7iya meretata ubbaa sunttido sunttai eta suntta gididi attiis. 20Hegaadan bitanee meheta ubbaa, saluwaa kafotanne bazzo do7ata ubbaa sunttiis; shin Addaamessi injjetiyaabinne a maaddiyaabi beettibeenna. 21Hegaa gishshau GODAI Xoossai bitaniyaa xiskkuwaa kairissiis; i xiskkuwaa kairidaashin, a miyyiyaa meqettaappe issuwaa ekkidi, he sohuwaa ashuwaa kunttiis. 22Kunttidi GODAI Xoossai bitaniyaappe ekkido meqettaa macca asa kessiis; yaatidi o bitaniyaakko ehiis. 23Ehin bitanee; "Hayyashsho! Ha meqettiyaa ta meqettaappe, ha ashiyaakka ta ashuwaappe ekettidaaro; akka attuma asaappe ekettido gishshau, macca asa geetettu" yaagiis. 24Hegaa gishshau asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona. 25Bitaneenne a keettaayyiyaanne naa77aikka kallo xiire de7oosona; shin issoi issuwau yeellatokkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\