Genesis 20

1Abrahaami Mamireppe denddidi, Neegeeba giyo biitti biis; biidi Qaadeesanne SHura giyo katamatuppe gidduwan de7iis; Garaarankka amarida wodiyaa takkiis. 2Yan Abrahaami ba keettaayyiyo Saaro, "A ta michchiyo" yaagiis. Yaagin Garaara Kawoi Abimeleki kiittidi Saaro efiis. 3SHin Xoossai issi qammi aimuwan Abimelekakko yiidi, a hagaadan yaagiis; "Neeni ehiido maccaasee gaasuwan haiqqaasa; aissi giikko, a azina machcho" yaagiis. 4SHin Abimeleki ikko shiiqibeenna. Yaanidaagee, "Godau, neeni xillo kawotettaa xaissuutee? 5I, 'A ta michchiyo' gibeenneeyye? Qassi a, 'I ta ishaa' gabeikkee? Taani ta wozanaa suuretettaaninne ta kushiyaa geeshshatettan hagaa oottaas" yaagiis. 6Hegaappe guyyiyan, Xoossai aimuwan a yaagiis; "Ee, neeni ne wozanaa geeshshatettan oottidoogaa taani eraas; hegaa gishshau, neeni o bochchenna malanne ta sinttan nagara oottenna mala nena taani teqqaas. 7Ha77i ha bitaniyaa keettaayyiyo zaara; aissi giikko, i hananabaa yootiyaagaa; i neeyyo Xoossaa woossana; woossin neeni paxa attana. SHin o zaarana xayikko, neeninne neeyyo de7iyaabai ubbai haiqqiyoogaa tumuppe era" yaagiis. 8Yaagin Abimeleki wonttetta gallassi maallado ba kawotettaa halaqata ubbaa xeesiis; xeesidi ha yoho ubbaa etayyo yootin, eti keehi daro yayyidosona. 9Yaatin Abimeleki Abrahaama xeesidi, "Neeni aibabaa nu bolli oottadii? Neeni ta bollinne ta kawotettaa bolli gita nagaraa ehaanau taani neeyyo aiba iitabaa oottidanaa? Neeni ta bolli oosettanau bessennabaa oottadasa" yaagiis. 10Qassikka Abimeleki Abrahaama, "Nena hagaa ootissidabi aibee?" yaagidi oichchiis. 11Oichchin Abrahaami yaagiis; "'Xoossau yayyiya issi asinne ha sohuwan baawa' gaada qoppido gishshaassanne, 'Ta keettaayee gaasuwan eti tana worana' gaada qoppido gishshassa. 12Hegaa bolli a tumukka ta keettaayyiyo; ta aayee na7iyo gidennaagaappe attin, ta aawaa na7iyo; qassi a ta keettaayo gidaasu. 13Xoossai tana ta aawaa keettaappe kessido wode taani iyyo, 'Nuuni biido biittan ubban neeni taayyo oottana kehatettai hagaa; "I ta ishaa" gaada tabaa haasaya' yaagaas" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan Abimeleki dorssaa, mehiyaa, macca ailletanne attuma ailleta ehiidi, Abrahaamayyo immiis; qassi a keettaayyiyo Saaro ayyo zaariis. 15Abimeleki, "Simmi ta biittai ne sinttaana; nena lo77asan de7a" yaagiis. 16Saarokka, "Taani ne ishaayyo issi sha7u xaqara biraa immais; hagee simmi nenaara de7iya ubbaa sinttan neeni xillo gidiyoogaanne neeni shatimmidoogaa erissiyaagaa gido" yaagiis. 17GODAI Abrahaama keettaayee Saari gaasuwan Abimeleka keettaa asa ubbaa qanttaa mainissi wottido gishshau, Abrahaami Xoossaa woossin, Abimeleki, a keettaayyiyaanne a macca ashkkarati na7a yelana mala Xoossai eta pattiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\