Genesis 21

1Xoossai ba yootidoogaadan Saarikko yiis; yiidi Xoossai Saariyyo ba giidoogaadan oottiis. 2Saara shahaarada, ceeggida Abrahaamayyo Xoossai giido wodee gakkin, attuma na7aa yelaasu. 3Saara ayyo yelido ba na7aa sunttaa Abrahaami "Yisaaqa" yaagidi sunttiis. 4Abrahaami ba na7aa Yisaaqa Xoossai azazidoogaadan hosppuntta gallassan qaxxariis. 5A na7aa Yisaaqi ayyo yelettido wode, Abrahaama laittai xeeta. 6Saara, "Xoossai taayyo miichchaa immiis; qassi hagaa siyiya ubbai tanaara miiccana" yaagaasu. 7Qassikka Saara, "Abrahaamayyo Saara na7a xanttana giidabi oonee? Gidikkonne taani ha77i ayyo i ceeggido wodiyan na7a yelaas" yaagaasu. 8Guutta na7ai diccidi; xanttaa duuxxiis; Abrahaami Yisaaqi xanttaa duuxxido gallassi wolqqaama gibiraa kessiis. 9SHin Gibxxeppe yiida Aggaara Abrahaamayyo yelido na7ai qoosiyoogaa Saara be7aasu. 10Be7ada Abrahaama, "Ha aillee na7ai ta na7aa Yisaaqaara mulekka laattenna gishshau, ailliyoonne i na7aa kessa yedda" yaagaasu. 11Yaagin ha yohoi ba na7aa bochchiyo gishshau, Abrahaami keehippe metootiis. 12SHin Xoossai Abrahaama, "Na7aayyoonne ne ailleeyyoo keehi metootoppa; Saara neeyyo yootiyoobaa ubbaa siya; aissi giikko, ne zerettai Yisaaqa baggaara xeesettana. 13Qassi aillee na7aa taani kawotetta kessana; aissi giikko, ikka ne zare" yaagiis. 14Maallado guuran Abrahaami denddiis; denddidi qumaanne lukkaamon haattaa ekkidi, Aggaaro hashiyan toossidi, i na7aakka iyyo immidi kessi yeddiis. A baada, Berssaabehi giyo bazzuwan toilattaasu. 15Haattaikka lukkaamuwan wurido wode a, "Na7ai haiqqishin, uttada be7ikke" yaagada, na7aa issi buuraa garssan wottada, naa77u xeetu wara gidiyaagaa keenaa baada utta bayaasu. Matan uttada, ba qaalaa xoqqissada yeekkaasu. 17Xoossai na7aa waasuwaa siyiis; Xoossaa kiitanchchai Aggaaro saluwaappe xeesidi, "Aggaaree, waanadii? Xoossai na7ai zin77idosan waassiyoogaa siyido gishshau yayyoppa; 18dendda eqqa; na7aanne ne kushiyan dentta; aissi giikko, taani a gita kawotetta oottana" yaagiis. 19Xoossai i aifiyaa dooyin, haatta ollaa be7aasu; baada lukkaamuwan haattaa kunttaasu; na7aakka ushshaasu. 20Na7ai dicciyo wode, Xoossai aara gidiis; i bazzuwan de7idi, wonddafiyaa dukkiya asa gidiis. 21I Paaraana giyo bazzuwan de7ishin, a aayyiyaa Gibxxeppe ayyo machcho demmaasu. 22He wode, Abimeleki ba wottaaddaratu halaqaa Pikoolaara Abrahaamakko biidi, "Neeni oottiyo ubbaban Xoossai nenaara de7ees. 23Neeni ta bolli woikko ta naatu bolli woikko ta zerettaa bolli genebaa oottenna mala, ha77i hagan, Xoossaa sinttan taayyo caaqqa; taani neeyyo kehidoogaadan, neenikka taayyoonne neeni imattatettan de7iyo ha biittaayyo keha" yaagiis. 24Yaagin Abrahaami, "Taani caaqqais" yaagiis. 25He wode, Abrahaami Abimeleka ashkkarati ekkido haattaa ollaabaa Abimelekayyo maganniis. 26SHin Abimeleki, "Hegaa ooni oottidaakko taani erikke; neenikka qassi taayyo yootabaakka; taani hachchi gakkanau hegaa siyabeikke" yaagiis. 27Hegaappe guyyiyan Abrahaami dorssaanne miizzata ehiidi, Abimelekayyo immin, eti naa77ai maachchaa maacettidosona. 28Abrahaami laappun macca dorssa marata wudiyaappe shaakkiis; 29shaakkin Abimeleki Abrahaama, "Ha neeni dumma shaakka wottido laappun macca dorssa marata aissi shaakkadii?" yaagidi oichchiis. 30Oichchin Abrahaami, "Taani ha haattaa ollaa bookkidoogau markka gidana mala, ha laappun macca dorssa marata ta kushiyaappe ekka" yaagiis. 31Hegan he naa77u asati maacettido gishshau, he sohoi Berssaabehi geetettiis. 32Berssaabehan maachchaa maacettidoogaappe guyyiyan, Abimelekinne a wotaaddaratu halaqaa Pikooli denddidi, Pilisxxeema biittaa simmidosona. 33Abrahaami Berssaabehan taamaariskki giyo mittaa tokkiis. Hegan GODAA, Merinaa Xoossaa, sunttaa xeesiis. 34Abrahaami Pilisxxeema biittan daro wodiyaa de7iis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\