Genesis 23

1Saara xeetanne laatamanne laappun laitta de7aasu. 2Hegaappe guyyiyan a Kanaane biittan de7iya (Kebroona giyo) Qiriyaati-Arbba7a kataman haiqqaasu. Haiqqin Abrahaami Saariyyo yeekkanaunne kayyottanau biis. 3Yeekki simmidi, Abrahaami ba keettaayee ahaa matappe denddidi biidi, Hiiteta hagaadan yaagiis; 4"Taani intte giddon betenne imatta; ta keettaayee ahaa mooganau taayyo intte gadiyaappe makkaanaa baizzerkketii!" yaagiis. 5Yaagin Hiiteti ayyo, "Godoo, nuuni yootiyoogaa siya; neeni nu giddon wolqqaama halaqa; neeni ne keettaayee ahaa nu duufuwaappe nena lo77idaagan mooga; neeni ne keettaayee ahaa mooganau ba duufuwaa ooninne nena diggenna" yaagi zaaridosona. 7Yaagin Abrahaami denddi eqqidi, Hiitetu sinttan ziggiis. 8I etayyo, "Intte tana, 'Ne keettaayee ahaa mooga' giikko siyite; Xoohaara na7aa Efiroonayyo a gadiyaa gaxan de7iya Maakipheela giyo gonggoluwaa taayyo makkaana kessanau baizzana mala kumetta waagan nuna zal77isserkketii" yaagiis. 10Hiitiyaa Efirooni he wode katamaa penggen shiiqida ba asaa giddon uttiis; uttidaagee Hiiteti ubbai siyishin, Abrahaamayyo yaagiis; 11"Hegaadan gidenna; ta godau, ta yootiyoogaa siya; taani gadiyaakka a giddon de7iya gonggoluwaakka neeyyo immais; taani neeyyo a ta asaa sinttan immais; neeni ne keettaayee ahaa mooga" yaagiis. 12Yaagin Abrahaami he biittaa asaa sinttan zaaretti ziggidi, 13asai siyishin Efiroona, "Ta yootiyoogaa siyarkkii! Taani he gadiyaa waagaa qanxxana; neeni taappe ekkarkkii! Hegan taani ta keettaayee ahaa moogana" yaagiis. 14Yaagin Efirooni Abrahaamayyo zaaridi, "Ta godau, taani odiyoogaa siya; gadee oiddu xeetu xaqara biraa kessiyaagaa; shin hegee ne giddooninne ta giddoon ainne gidenna; ne keettaayee ahaa mooga" yaagiis. 16Yaagin Abrahaami Hiiteti siyishin, Efirooni giido waagaa maayiis; maayidi, he wode miishshan oiddu xeetu xaqara biraa Efiroonayyo immiis. 17Immin Mamire katamaa matan Maakipheelan de7iya Efiroona gadee, hegan de7iya gonggoloinne he gadiyan de7iya mitta ubbai, 18katamaa penggen shiiqida Hiitetu ubbaa sinttan higgiyan Abrahaama gade gidiis. 19Hegaappe guyyiyan, Abrahaami ba keettaayyiyo Saaro Kanaane biittan (Kebroona giyo) Mamire katamaa matan de7iya Maakipheela giyo gade gonggoluwan moogiis. 20Hegaa gishshau he gadeenne hegan de7iya gonggoloi Hiitetu sinttan higgiyan Abrahaamassi makkaana gidiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\