Genesis 24

1Abrahaami keehippe sa7aa sugidi cimiis; GODAI a ubbabankka anjjiis. 2Abrahaami ba ashkkaraa, ba so asa ubbau halaqatiya, ba aqo ubbau godattiyaagaa hagaadan yaagiis; "Ne kushiyan ta gulbbataa oiqqa; 3taani eta giddon de7iyo Kanaanetu macca naatuppe ta na7aayyo machcho oichchenna mala, GODAN, saluwaa Xoossaaninne sa7aa Xoossan taani nena caaqettais; 4shin neeni ta yelettido biittaa, ta dabbotukko baada, ta na7aa Yisaaqayyo machcho oichcha" yaagiis. 5Yaagin a ashkkarai, "Maccaasiyaa tanaara yaanau dosennabaa gidikko, ne na7aa neeni yiido biitti guyye efoo?" yaagidi oichchiis. 6Oichchin Abrahaami, "Ta na7aa yaa efeennaadan nena era! 7GODAI, saluwaa Xoossai, tana ta aawaa sooppenne ta yelettido biittaappe kessidaagee taayyo, 'Ne zariyaayyo taani ha biittaa immana' yaagidi caaqqidaagee, neeni ta na7aayyo yaappe machcho demmana mala, i ba kiitanchchaa neeppe sinttau kiittana. 8Maccaasiyaa nenaara guyye yaanau dosennabaa gidikko, ha taani nena caaqettido caaqoi neeyyo gometenna; shin ta na7aa yaa guyye mulekka efooppa" yaagiis. 9Yaagin ashkkarai ba godaa Abrahaama gulbbataa oiqqiis; oiqqidi ha yohuwaassi caaqqiis. 10Hegaappe guyyiyan, ashkkarai ba godaa gaameelatuppe tammaa ekkidi, ba godaa miishshaappekka murutaa murutaa ekkidi biis; biidi Masphphexoomiyaa giyo biittan Naakoora katamaa gakkiis. 11Gakkidi omarssi, maccaasai haattaa tikkanau yiyo wodiyan, katamaappe gaxan haatta ollaa matan ba gaameelata gulbbatissiis. 12Yaatidi i hagaadan yaagidi woossiis; "GODAU, ta godaa Abrahaama Xoossau, hachchi taani qoppada yiidobaa tau injjeya; qassi ta godaa Abrahaamayyo kehabaa ootta. 13Be7a! Taani ha haattaa pulttuwaa matan eqqais; ha katamaa asaa macca naatinne haattaa tikkanau haa yoosona. 14Taani, 'Ane otuwaa ziqqi oottada tana haattaa ushsha' giyo wode, akka, 'Hekko uya; qassi ne gaameelatakka taani ushshana' yaagiyaara, hinna ne ashkkaraa Yisaaqayyo neeni dooridooro gidu; neeni ta godaayyo kehabaa oottidoogaa taani hegan erana" yaagiis. 15Biron i woosaa zaarennan de7ishin, Ribiqa haatta otuwaa tookkada puttu gaasu. O Baatu7eeli yeliis; Baatu7eeli Milkki na7aa; Milkka Abrahaama ishaa Naakoora keettaayyiyo. 16Ribiqa keehi puulanchchanne attuma asi xalibeenna geela7o. Pulttuwaa duge wodhdhada, ba otuwaa kunttada kiyaasu. 17Kiyin he ashkkarai ikko woxxi biidi o, "Ne otuwaappe tana guutta haattaa ushsharkkii!" yaagiis. 18Yaagin a, "Eeno ta godau, uyikkii" yaagaasu. Eesotada otuwaa ba hashiyaappe wottada, geddi ootta oiqqada a ushshaasu. 19A ushshidoogaappe guyyiyan, "Ne gaameelatikka alana gakkanaassi taani etayyo haattaa duuqqana" yaagaasu. 20Attida haattaa eesuwan wonggiriyan tigada, hara haattaa duuqqanau ollaa woxxaasu; gaameelati ubbai alana gakkanaashin, haattaa ollaappe duuqqa duuqqada ehaada wonggiriyan tigada ushshaasu. 21I qoppidi yiido qofaa GODAI injjeyiiddi de7iyaakkonne eranau bitanee co77u giidi o xeellees. 22Gaameelati haattaa uyi simmin, bitanee ichchashu giraame bagga gidiya worqqa qalabatiyaanne, xeetanne tammu giraame gidiya naa77u worqqa sagaayota kessiis; 23kessidi o, "Neeni o na7ee? Ane tau yoota; ne aawaa son nuuyyo aqiyoosi de7anee?" yaagiis. 24Yaagin a, "Taani Baatu7eela na7iyo; Baatu7eeli Milkka Naakoorayyo yelido na7aa. 25Nuugan gidiya galabainne bassoi de7ees; qassi intte aqanaukka sohoi de7ees" yaagaasu. 26Bitanee gulbbati GODAAYYO goinnidi, 27hagaadan yaagiis; "Ta godaayyo kehiyoogaanne ammanettiyoogaa aggibeenna GODAI, ta godaa Abrahaama Xoossai galatetto! Taani yiishin, GODAI tana ta godaa dabbotu soo kaalettiis" yaagiis. 28Na7iyaa woxxa baada, ba aayee son de7iya asaassi hanidabaa odaasu. 29Ribiqeeyyo Laabaana giyo ishai de7ees; Laabaani kare kiyidi, haattaa pulttuwaa matan de7iya bitaniyaakko woxxiis. 30Qalabatiyaanne ba michchee kushiyan de7iya sagaayota be7osaaranne Ribiqa bitanee bana giidobaa yootin siyosaara, kiyidi bitaniyaakko bi be7iis; bitanee gaameelatuura pulttuwaa matan eqqidaagaa demmiis. 31Demmidi a, "GODAI nena anjjidoogoo, haaya! Neeni hagan karen aissi eqqai? Taani neeyyo keettaanne gaameelatuyyookka sohuwaa giigissaas" yaagiis. 32Yaagin bitanee soo geliis; Laabaani gaameelatu caanaa birshshiis; galabaanne bassuwaa gaameelatuyyo yeggiis. Tohuwaa meeccanau ayyoonne aara de7iya asatuyyo haattaa ehiis; 33qumaikka a sintti aadhdhiis. SHin i, "Taani tana ehidabaa intteyyo yootennan de7aidda katta miikke" yaagiis. Yaagin Laabaani, "Yaakko yoota" yaagiis. 34Hegaa gishshau i, "Taani Abrahaama ashkkaraa. 35GODAI ta godaa keehi anjjin, i duretiis; dorssaa, miizzaa, biraa, worqqaa, attuma ashkkarata, macca ashkkarata, gaameelatanne hareta ayyo immiis. 36Ta godaa keettaayyiyaa Saara ba ceegatettaa laittan ayyo attuma na7a yelaasu; yelin i baayyo de7iyaabaa ubbaa ayyo immiis. 37Ta godai tana hagaadan caaqettiis; 'Taani de7iyo Kanaane biittaa macca naatuppe ta na7aayyo machcho oichchoppa; 38shin ta aawaa asaakko, ta zaretukko baada, ta na7aayyo machcho oichcha' yaagiis. 39Yaagin taani ta godaa, 'Na7iyaa tanaara yaanau dosennan aggikko shin?' yaagaas. 40Yaagin i, 'GODAI, taani a sinttan hemettidoogee nenaara ba kiitanchchaa kiittana; neeni ta na7aayyo ta aawaa asaappe, ta zaretuppe machcho demmana mala, ne biyoobaakka injjeyana. 41Neeni ta zaretukko bin, eti neeyyo o immennan ixxikko, he wode neeyyo caaqoi gometenna' yaagiis. 42"Taani hachchi ha pulttuwaakko yiido wode yaagaas; 'GODAU, ta godaa Abrahaama Xoossau, ne shene gidikko, taani biyo yohuwaa injjeya. 43Be7a; taani ha pulttuwaa matan eqqais; geela7o issinniyaa haattaa tikkanau yiikko, taani o, "Tana ne otuwaappe guutta haattaa ushsharkkii!" yaagana. 44Yaagin a tana, "Eeno uya; qassi ne gaameelatuyyookka taani haattaa duuqqana" yaagiyaara, GODAI ta godaa na7aayyo dooridooro gidu' yaagaas. 45"Taani ta wozanan woossiyoogaa zaarennan de7ishin, Ribiqa ba otuwaa tookka ekkada, puttu gaasu; pulttuwaa duge wodhdhada haattaa duuqqaasu; taani o, 'Tana haattaa ushsharkkii' yaagaas. 46"Yaagin a eesuwan ba hashiyaappe otuwaa wottada, 'Hekko uya; qassi taani ne gaameelata ushshana' yaagaasu. Yaagin taani uyaas; qassi ta gaameelata a ushshaasu. 47"Taani o, 'Neeni o na7ii?' yaagaas. "Yaagin a, 'Taani Baatu7eela na7iyo; Baatu7eeli, Milkka Naakoorayyo yelido na7aa' yaagaasu. "Yaagin taani iyyo qalabatiyaa aattaas; i kushiyankka sagaayota wottaas. 48Hegaappe guyyiyan taani gulbbatada, GODAAYYO goinnaas; taani GODAA, ta godaa Abrahaama Xoossaa, ta godaa ishaa na7aa na7iyo a na7aassi ekkanau tana likke ogiyaa kaalettidaagaa galatais. 49Ha77ikka intte ta godaayyo kehanabaanne ammanettanabaa gidikko, taayyo yootite; gidana xayikkonne yootite; hegaappe sinttan taani hananabaa erana" yaagiis. 50Laabaaninne Baatu7eeli zaaridi yaagidosona; "Ha yohoi GODAAPPE yiis; nuuni neeyyo yaa haa gaanau danddayokko. 51Ribiqo hanno be7a; ekkada efa; efin GODAI giidoogaadan ne godaa na7aassi machcho gidubain" yaagidosona. 52Abrahaama ashkkarai eti giyoobaa siyido wode, sa7an gulbbatidi GODAAYYO goinniis. 53Ashkkarai biraa alleequwaanne worqqaa alleequwaa, maayuwaakka kessidi, Ribiqiyyo immiis; qassi al77o miishshata i ishaayyoonne i aayeeyyo immiis. 54Hegaappe guyyiyan, inne aara de7iyaageeti miidosonanne uyidosona; yaatidi yan aqidosona; eti guuran denddin, "Tana ta godaakko yeddite" yaagiis. 55Yaagin i ishainne i aayyiyaa, "Na7iyaa issi tammu gallassa keenaa nunaara takku; hegaappe guyyiyan a baana" yaagidosona. 56SHin i, "GODAI taani yiidobaa injjeyirggin, intte tana gam77issoppite; taani ta godaakko baana mala tana moissite" yaagiis. 57Yaagin eti, "Na7iyo xeesidi ane o oichchoos" yaagidosona. 58Yaagidi Ribiqo xeesidi, "Ha bitaniyaara buutee?" yaagidi oichchidosona. Oichchin a, "Ee; taani baana" yaagaasu. 59Yaanin eti bantta michchiyo Ribiqo, o dichchiyaariira, Abrahaama ashkkaraaranne a asatuura moissidosona. 60Eti Ribiqo, "Nu michchee Ribiqee, sha7aappe sha7aa gakkanau coratta. Ne zareti bantta morkketu katamata laattona" yaagidi anjjidosona. 61Hegaappe guyyiyan, Ribiqanne i danggiriixeti denddidi, gaameelata toggidi, bitaniyaara biidosona. Yaatin ashkkarai Ribiqo ekkidi biis. 62He wode Yisaaqi, "Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa" giyo pulttuwaa mati biidi, Neegeeba bazzuwan de7ees. 63Issi gallassi omarssi Yisaaqi ba wozanan qoppiiddi dembbaa kiyidi yuuyees; yuuyiiddi i xoqqu giidi xeelliyo wode, gaameelati yiyaageeta be7iis. 64Ribiqakka xoqqu gaada xeelliyo wode, Yisaaqa be7aasu; be7ada gaameelaappe wodhdhaasu. 65Wodhdhada ashkkaraa, "Ha nunaara gaittanau dembbaara yiya bitanee oonee?" yaagaasu. Yaagin ashkkarai, "I ta godaattennee" yaagiis. Yaagin a ba shaashiyaa ekkada gullettaasu. 66Qassi ashkkarai ba oottidobaa ubbaa Yisaaqassi yootiis. 67Yisaaqi Ribiqo ba aayee Saari dunkkaaniyaa efiis. Efiidi o machchiis; akka ayyo machcho gidaasu. Yaatin i o siiqiisinne ba aayee haiquwan kayyottiyoogaappe minettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\