Genesis 28

1Hegaa gishshau, Yisaaqi Yaaqooba xeesidi hagaadan anjjiisinne azaziis; "Kanaane biittaa macca naatuppe neeyyo machcho ekkoppa. 2Dendda! Denddada ne aayee aawaa Baatu7eelakko, Masphphexoomiyaa biitti ba; baada yaappe ne aayee ishaa Laabaana macca naatuppe issinno neeyyo machcho ekka. 3Ubbaa Danddayiya Xoossai nena anjjo; i nena yeletisso; neeni issi dere asa keena gakkanaassi nena corisso. 4Neeni ha77i betetettan uttido ha biittaa nebaa oottana mala neeyyoonne ne zerettaayyo Xoossai Abrahaama anjjuwaa immo" yaagiis. 5Yaagidi Yisaaqi Yaaqooba yeddiis; yeddin Yaaqoobi Masphphexoomiyaa biitti Laabaanakko biis. Laabaani Yaaqoobanne Eesawa yeliya aayee Ribiqi ishaanne Sooriyaa Baatu7eela na7aa. 6Yisaaqi Yaaqooba anjjidoogaa, yaappe machcho ekkanau Masphphexoomiyaa biitti a yeddidoogaa, qassi i Yaaqooba anjjido wode, "Kanaane maccaasa ekkoppa" yaagidi azazidoogaanne, 7Yaaqoobi ba aawaayyoonne ba aayeeyyoo azazettidi, Masphphexoomiyaa biitti biidoogaa Eesawi eriis. 8Eesawi hegan Kanaane biittaa maccaasi ba aawaa Yisaaqa ai keenaa iitiyaakko akeekiis. 9Hegaa gishshau Eesawi Abrahaama na7aa Isimaa7eelakko biidi, a na7iyo Maahilaato ba keettaayetu bolli gujjidi ekkiis. A Nabaayoota michchiyo. 10Yaaqoobi Berssaabehappe Kaaraane baanau denddiis. 11I issi sohuwaa gakkishin awai wullin, yan qammaa aqiis. He sohuwan de7iya shuchchatuppe issuwaa ekkidi, ba huuphiyan borkkotidi he sohuwan xiskkiis. 12I aimo aimottiis; he aimuwan gayye issoi biittan eqqin, ayyo xeerai saluwaa gakkiyoogan, Xoossaa kiitanchchati gi77ishiininne wodhdhishin be7iis; 13gayyiyaassi bolla xeeran GODAI eqqidi a, "Taani GODAA, ne aawaa Abrahaama Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa. Ha neeni zin77ido biittaa neeyyoonne ne zerettaayyo immana; 14Ne zerettai sa7aa shafiyaadan darana; neeni arggoora, arshshoora, huuphessaaranne tohossaara de7iya sohota gakkanau aakkana; sa7aa bollan de7iya asai ubbai ne baggaaranne ne zerettaa baggaara anjjettana. 15Taani nenaara de7ais; neeni biyoosa ubban taani nena naagana; qassi taani nena ha biitti guyye zaarada ehaana; taani neeyyo oottana giidoogaa oottana gakkanaassi nena yeggikke" yaagiis. 16Yaaqoobi xiskkuwaappe beegottido wode, "GODAI tuma ha sohuwan de7ees; taani erabeikkeppe attin" yaagiis. 17I yayyidi, "Ha sohoi aiba yashshii! Ha sohoi Xoossaa keettappe attin, ainne harasaa gidenna; hagee saluwaa pengge" yaagiis. 18Wonttetta gallassi maallado guuran Yaaqoobi denddidi, ba borkkotido shuchchaa ekkidi, tuussadan essidi, Xoossaayyo dummayanau a bolli zaitiyaa tigiis. 19Yaaqoobi he sohuwaa Beeteele giidi xeesiis. SHin he katamai hegaappe kase Looza geetettees. 20Yaaqoobi hagaadan yaagidi shiiqettiis; "Ta aawaa soo taani saro simmana mala Xoossai tanaara gidikko, taani biyo ha buussan tana naagikkonne tau miyo qumanne maayiyo maayo immikko, GODAI ta Xoossaa gidana; 22taani tuussadan essido ha shuchchai Xoossaa keetta gidana. Neeni tau immiyoobaa ubbaappe tammaappe issuwaa taani neeyyo immana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\