Genesis 29

1Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi denddidi biidi, arshsho bagga asatu biitti gakkiis. 2Gakkidi issi haattaa ollai dembban de7iyaagaa be7iis; heezzu dorssaa wudeti qassi he ollaa matan zin77idosona. Aissi giikko, wude ubbai haattaa uyiyoi he ollaappe. He haattaa ollaa doonan de7iya shuchchai gita. 3Dorssaa wude ubbai hegan dagattido wode, he wudiyaa heemmiyaageeti haattaa ollaa doonaappe he shuchchaa gonddorssidi dorssaa ushshoosona. Ushshidi he shuchchaa ollaa doonan zaaridi wottoosona. 4Yaaqoobi eta, "Ta ishatoo, intte auppe yiidetii?" yaagidi oichchiis. Oichchin, "Nuuni Kaaraaneppe yiida" yaagidosona. 5Yaagin i, "Naakoora na7aa na7aa Laabaana intte ereetiiyye?" yaagiis. Yaagin, "Ee, a eroos" yaagidosona. 6Yaaqoobi eta, "I lo77o de7ii?" yaagidi oichchiis. Oichchin, "Ee, lo77o; a na7iyo Raaheelo dorssaa ekkada yiyaaro hanno be7a" yaagidosona. 7Yaagin Yaaqoobi eta, "Be7ite; awai ha77i xoqqan de7ees; wudiyaa mehee soo shiiqiyo wodee biron gakkiichchibeenna; dorssaa ha77i ushshi efiidi, heemmite" yaagiis. 8SHin eti, "Wude ubbai shiiqana gakkanaassinne, shuchchaa haatta ollaa doonaappe gonddorssana gakkanaassi, nuuni ushshanau danddayokko. Hegaappe guyyiyan, nuuni dorssaa ushshana" yaagidosona. 9I biron haasayishin, Laabaana na7iyaa Raaheela ba aawaa dorssata laagga ekkada gakkaasu; aissi giikko, a dorssa henttanchchiyo. 10Yaaqoobi ba aayee ishaa Laabaana na7iyo Raaheelo be7ido wodenne, ba aayee ishaa Laabaana dorssaa be7ido wode, biidi ollaa doonaappe shuchchaa gonddorssiis; gonddorssidi ba aayee ishaa dorssata haattaa ushshiis. 11Yaaqoobi Raaheelo yeridi, ufaissau ba qaalaa xoqqissidi yeekkiis. 12Yaaqoobi iyyo aawaa dabbonne Ribiqee na7aa gidiyoogaa Raaheeliyyo yootiis. Hegaa gishshau a woxxa baada ba aawaayyo yootaasu. 13Laabaani ba michchee na7aa Yaaqooba woriyaa siyidosaarakka, aara gaittanau woxxiis. A idimmi yeridi, ba soo efiis. Yan Yaaqoobi hanidabaa ubbaa Laabaanayyo yootiis. 14Yootin Laabaani a, "Neeni tumu ta ashonne ta suutta" yaagiis. Yaaqoobi aara issi agina kumettaa uttiis. 15Hegaappe guyyiyan Laabaani a, "Neeni taayyo dabbo gidido gishshau, tau coo mela oottuuteeyye? Ane neeyyo ai qanxxanau bessiyaakko taayyo yoota" yaagiis. 16Laabaanayyo naa77u macca naati de7oosona; bairee sunttai Liyo, kaaleegee Raaheelo. 17Liya aifiyaara cuca; shin Raaheela yallisanne puulanchcha. 18Yaaqoobi Raaheelo siiqidi a, "Taani ne kaalo na7ee Raaheeli gishshau neeyyo laappun laittaa oottana" yaagiis. 19Yaagin Laabaani, "O hara asau immanaappe neeyyo immiyoogee lo77o; neeni tanaara hagan de7a" yaagiis. 20Hegaa gishshau Yaaqoobi Raaheelo ekkanau laappun laittaa oottiis; shin i o siiqiyo gishshau, ayyo amarida gallassa milatiis. 21Hegaappe guyyiyan Yaaqoobi Laabaana, "Ta machchiyo tau imma; ta wodeenne polettiis; taani o ekkanau koyais" yaagiis. 22Hegaa gishshau Laabaani hegan de7iya asaa ubbaa xeesidi, bullachchaa kessiis. 23SHin sa7ai qammin, i ba na7iyo Liyo efiidi Yaaqoobau immiis. Immin Yaaqoobi o ekkiis. 24Qassi Laabaani ba ashkkariyo Zilppo ba na7ee Liyissi danggiriixe gidanaadan immiis. 25Sa7ai wonttin xeelliyo wode, hekko Liyo! Yaanin Yaaqoobi Laabaana, "Hagee neeni ta bolli oottidoogee aibee? Taani neeyyo oottidoi Raaheeli gishshassa gidenneeyye? Tana aissi cimmadii?" yaagiis. 26Yaagin Laabaani a, "Nu biittan bairiyaa de7ishin, kaaliyo azinau immiyoogee woga gidenna. 27He mishiratettaa saaminttaa wurssa; qassi kaalotiyaarokka nuuni neeyyo immana; hegaappe guyyiyan, hara laappun laittaa taayyo oottaasa" yaagiis. 28Yaaqoobi hegaadan hanidi he saaminttaa wurssiis; hegaappe guyyiyan, Laabaani ba na7iyo Raaheelo ayyo immiis. 29Qassi Laabaani ba ashkkariyo Baalo ba na7ee Raaheelissi danggiriixe gidanaadan immiis. 30Yaaqoobi Raaheelokka ekkiis. Raaheelo Liyippe aattidi siiqiis. Hara laappun laittaa Laabaanayyo oottiis. 31GODAI Liya siiqettabeennaagaa be7idi, iyyo yeliyo uluwaa dooyiis; shin Raaheela maine. 32Liya shahaarada attuma na7aa yelaasu. A sunttaanne Roobeela sunttaasu; aissi giikko a, "GODAI ta metuwaa be7iis; ha77i tumu tana ta azinai siiqana" yaagaasu. 33A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, "GODAI taani siiqettabeennaagaa siyido gishshau, taayyo hagaakka gujjiis" yaagada, a Simoona sunttaasu. 34A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, "Taani ayyo heezzu attuma naata yelido gishshau, ta azinai ha77i tanaara waaxettana" yaagada, a Leewa sunttaasu. 35A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, "Hachchiigan taani GODAA galatana" yaagaasu. Hegaa gishshau a Yihudaa sunttaasu. Hegaappe guyyiyan yeluwaa essaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\